Wykaz projektów finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Tytuł projektu: W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty w latach 1919-1989

Kierownik projektu: Piotr Mitzner
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 750 000,00 zł
Okres realizacji: 04.03.2013-03.03.2016
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Głównym obiektem badań są teksty literackie i wykorzystane zostanie w pełni literaturoznawcze instrumentarium badawcze. Chodzi przede wszystkim o analizę świadomości, streotypów, mitów i działań obalających mity i stereotypy, a tu literatura daje szczególnie ważne świadectwo. Nawet (czy może: bardziej) teksty autorów minorum gentium. Badania nad rosyjską emigracją w Polsce (przede wszystkim w latach 1918-1945, ale też w schyłkowym okresie, gdy udało się jej ujawnić swoje istnienie, to znaczy w latach 1956-1970) i badania nad relacjami polsko-rosyjskimi w obrębie polskiej emigracji po 1939 r. – przebiegają równolegle.

Tytuł projektu: Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na Mazowszu

Kierownik projektu: Jakub Lewicki
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 570 000,00 zł
Okres realizacji: 15.07.2014-14.02.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji malarstwa ściennego na terenie Mazowsza z okresu średniowiecza i nowożytności. Inwentaryzacja obejmuje malarstwo ścienne znajdujące się w budowlach sakralnych, jak i w budynkach świeckich od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Wszystkie malowidła zostaną udokumentowane fotograficznie i opisane, weryfikacji będzie poddane ich datowanie. Projekt obejmuje obszar obecnego województwa mazowieckiego, co ułatwi dostęp do dokumentacji znajdującej się w urzędach konserwatorskich.

Tytuł projektu: Między centrum a prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej

Kierownik projektu: Jakub Lewicki
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 500 000,00 zł
Okres realizacji: 20.03.2013-19.03.2018
Typ projektu: B+R
Opis: Celem niniejszego projektu jest dokumentacja dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej w celu ich szerszego udostępnienia i opracowania. Ma ona ogromne znaczenie wobec coraz bardziej utrudnionego dostępu do źródeł w archiwach ukraińskich.

Tytuł projektu: Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania Warmia

Kierownik projektu: Zbigniew Kobyliński
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 2 000 000,00 zł
Okres realizacji: 01.03.2012-30.04.2017
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu było ustalenie liczby i stanu zachowania oraz chronologii i funkcji grodzisk prehistorycznych i wczesnohistorycznych w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, odpowiadającej historycznym krainom Pomezanii, Pogezanii i częsciowo Warmii, po rzekę Pasłękę na wschodzie (gminy Iława, Zalewo, Susz i Kisielice w powiecie iławskim oraz gminy Miłomłyn, Małdyty, Morąg, Miłakowo i Ostróda w powiecie ostródzkim). Podjęcie tematu było konieczne ze względu na braki dotychczasowej wiedzy naukowej na temat grodzisk tego regionu. Rezultatem realizacji projektu jest publikacji dwóch tomów „Katalogu grodzisk Warmii i Mazur", dwóch dodatkowych tomów interdyscyplinarnych studiów „Grodziska Warmii i Mazur" w serii Archaeologica Hereditas oraz stworzenie geoportalu internetowego http://grodziska-warmia-mazury.pl/ .

Tytuł projektu: Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech – wydanie elektroniczne serii książek

Kierownik projektu: Anna Czajka-Cunico
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 153 600, 00 zł
Okres realizacji: 08.08.2014-07.02.2017
Opis projektu: Historia Radomia rozpoczyna się pod koniec IX wieku. Dysponujemy materiałem szkieletowym z Radomia reprezentującym trzy okresy chronologiczne: XI-XII, XIV-XVII oraz XVIII/XIX wiek. Seria szkieletowa z Radomia daje zatem unikatową możliwość prześledzenia zmian biologicznych, z jednego stanowiska, na przestrzeni blisko 800 lat. Warto zaznaczyć, że nie dysponujemy wieloma podobnymi stanowiskami, z tak rozległego okresu, z terenu naszego kraju.

Tytuł projektu: Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów. Perspektywa interdyscyplinarna

Kierownik projektu: Filip Doroszewski
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 593 117,00 zł
Okres realizacji: 31.05.2016-30.09.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Interdyscyplinarny zespół złożony jest z badaczy o uzupełniających się specjalnościach starożytniczych: archeologa, filologa, filozofa, historyka i religioznawcy. Badania zespołu mają charakter nowatorski i wypełniają dotkliwą lukę we współczesnej wiedzy o związkach polityki i religii w czasach antycznych, tworząc nowe narzędzie badawcze do ich poznawania i opisywania. Jak dotąd nikt nie podjął próby pełnej analizy roli Dionizosa w polityce religijnej rzymskich cesarzy, nie istnieje na ten temat żadna monografia. Musi jawić się to jako paradoks, zważywszy na fakt, że od dawna dyskutuje się ważną rolę symboliki dionizyjskiej (i szerzej, religijnej) w wizerunku władców hellenistycznych oraz w propagandzie triumwiralnej i augustowskiej, a także, że bierze się pod uwagę jakąś formę „rehabilitacji” Dionizosa i jego kultu w ideologii władzy za rządów Oktawiana Augusta. Podobnie jest w przypadku związków kultu Dionizosa z władzą cesarską za dynastii Antoninów i Sewerów. Choć na poziomie zestawienia źródeł związki te są dobrze stwierdzone, to wciąż brak ich dogłębnej i wielostronnej interpretacji.

Tytuł projektu: Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, „Prawdziwe początki Bożego Narodzenia” oraz jej rewizja i aktualizacja autorska

Kierownik projektu: Józef Naumowicz
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu:
Okres realizacji: 31.08.2016-30.08.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Grant został uzyskany w konkursie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - „Umiędzynarodowienie» 3.a, który obejmuje realizację „projektów służących wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego”. Zgodnie z warunkami konkursu, projekt obejmuje przekład monografii na język angielski, publikację w wydawnictwie o wysokiej randze międzynarodowej i charakteryzuje się „użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg oddziaływania”.

Tytuł projektu: Ikonoklazm bizantyjski – spór o koncepcję obrazu religijnego. Główne teksty źródłowe

Kierownik projektu: Józef Naumowicz
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 221 793,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest przekład z języka greckiego i łacińskiego podstawowych tekstów źródłowych dotyczących bizantyńskiego sporu ikonoklastycznego z VIII-IX w., a więc genezy sporu o ikony, jego przebiegu, przedmiotu, głównych protagonistów (Jan Damasceński, Teodor Studyta) oraz przełomowych wydarzeń tej długiej i słynnej kontrowersji. Wypracowana w czasie tego sporu koncepcja obrazu religijnego – nieco odmienna na Wschodzie i Zachodzie – przyjęła się i funkcjonuje do dziś w tradycji chrześcijańskiej. Szczególnie ważne dla poznania istoty zagadnienia są pisma Jana Damasceńskiego czy Teodora Studyty, które stanowią klasyczny wykład na temat ikon.

Tytuł projektu: Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” (PSP)

Kierownik projektu: Tadeusz Kołosowski
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 600 000,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest kontynuacja i ożywienie prestiżowej serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), zapoczątkowanej w roku 1969 z inicjatywy wybitnych badaczy starożytności chrześcijańskiej: ks. prof. Emila Stanuli i ks. prof. Wincentego Myszora, której celem od początku była polska edycja źródeł wczesnochrześcijańskich. Do współpracy w realizacji niniejszego projektu zaproszono szerokie grono naukowców (historyków, teologów, filozofów i filologów klasycznych), a także doktorantów nie tylko z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ale i z innych ośrodków w Polsce.

Tytuł projektu: Targum Jonatana. Edycja tekstu aramejskiego, przekład na język polski z wprowadzeniem i notami

Kierownik projektu: Anna Kuśmirek
Wnioskodawca: Wydział Teologiczny
Wartość całkowita projektu: 220 650,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Targum Jonatana to przekład na język aramejski biblijnego tekstu hebrajskiego, który w kanonie żydowskim stanowi drugą część Biblii Hebrajskiej, czyli „Proroków” (Nebi’im). W tradycji żydowskiej Targum Jonatana został uznany za oficjalny targum babiloński do ksiąg prorockich, stąd też jego ranga i prestiż odpowiada Targumowi Onkelosa do Pięcioksięgu. Targum Jonatana dzieli się na proroków wcześniejszych (Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl) i proroków późniejszych (Iz, Jr, Ez i dwunastu proroków, którzy są uznani jako jedna księga). W porównaniu z tekstem hebrajskim Targum Jonatana wykazuje duże podobieństwo w zakresie języka i charakteru przekładu, jednakże znajduje się w nim wiele materiału dodatkowego. Jako całość Targum Jonatana jest uznawany za dzieło o spójnym i konsekwentnym charakterze, które nie tylko jest tłumaczeniem biblijnego tekstu hebrajskiego, ale znacznie go ubogacającym dzięki różnego rodzaju dodatkom, które pochodzą z późniejszej żydowskiej tradycji egzegetycznej. Celem projektu jest przekład Targumu Jonatana na język polski z wprowadzeniem oraz notami objaśniającymi, które będą pełniły rolę krótkiego komentarza dotyczącego zagadnień filologicznych i egzegetycznych do tekstu aramejskiego.

Tytuł projektu: Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, „Geneza chrześcijańskiej rachuby lat” oraz jej rewizja i aktualizacja autorska

Kierownik projektu: Józef Naumowicz
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 84 090,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Książka ukazuje genezę popularnej dziś rachuby lat od narodzenia Jezusa, podejmując tematykę dyskutowaną od dawna w naukowych środowiskach zarówno historycznych, jak też religioznawczych. Przedstawia nowe, oryginalne i odkrywcze ujęcie tego zagadnienia, zarówno jeśli chodzi o metodę obliczenia roku narodzenia Jezusa przyjętą przez Dionizego, dokładną koncepcję jego rachuby, wyboru początku nowej rachuby, jak też upowszechnienia tej rachuby w historiografii i innych obszarach kultury. Stanowi też swego rodzaju monografię na temat początków chrześcijańskiego kalendarza, dlatego przyjęto roboczy tytuł wersji angielskiej: „The Origin of the Christian Calendar”. W ramach tego projektu książka zostanie najpierw przepracowana (przeredagowanie, dodanie nowych uzasadnień dla przyjętych koncepcji, ustosunkowanie się do nowych prac wydanych już po opublikowaniu książki, czyli po 2000 r.), rozszerzona (będą dodane podrozdziały o rachubach lat powstałych na bazie ery Dionizego – era armeńska, koptyjska era męczenników, era etiopska) i dostosowana do międzynarodowych wymogów edytorskich, następnie przełożona na język angielski i wydana w międzynarodowym wydawnictwie Peter Lang GmbH.

logo orzel

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje