historia_podstrony_1.jpg

W dniu 3 września 1999 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę powołującą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zobacz  - treść Ustawy

Akademia Teologii Katolickiej i początki Uniwersytetu

erem pokamedulski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Jego korzeni należy szukać w Uniwersytecie Warszawskim.
Po kongresie wiedeńskim 1815 r. Warszawa znalazła się w Cesarstwie Rosyjskim. Car Aleksander I został ukoronowany na króla Królestwa Polskiego. Z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego, który stał na czele Komisji Oświecenia Narodowego i Wyznań Religijnych (ówczesne ministerstwo), oraz Stanisława Staszica, car Aleksander I dekretem z 7/19 listopada 1816 r. powołał w Warszawie Królewski Uniwersytet Warszawski. Składał się on z pięciu wydziałów, wśród których pierwsze miejsce zajmował Wydział Teologiczny. Pierwszym rektorem Uniwersytetu, pełniącym tę funkcję aż do zawieszenia działalności uczelni, został duchowny rzymskokatolicki, ks. prof. Wojciech Anzelm Szweykowski, współtwórca Uniwersytetu, dziekan Wydziału Teologicznego.
W następstwie represji po Powstaniu Listopadowym 1830 r. Uniwersytet został w 1831r. zamknięty. Wykłady na Wydziale Teologicznym zawieszono już w 1823 r., a dla kandydatów do kapłaństwa car Aleksander I powołał Seminarium Główne, powiązane jednak z Uniwersytetem. W 1831 r. przestał istnieć także Wydział Teologiczny.
W 1835 r. w miejsce Seminarium Głównego car Mikołaj I erygował w Warszawie Akademię Duchowną Rzymsko-Katolicką, która w 1867 r. została przez władze carskie zamknięta, a profesorów i studentów przeniesiono do Akademii Duchownej do Petersburga, która funkcjonowała tam do wiosny 1918 r. W 1869 r. utworzony został w Warszawie Uniwersytet Cesarski z wykładowym językiem rosyjskim.
W 1915 r. Uniwersytet Warszawski wznowił działalność jako uczelnia polska. Od 1918 r. istnieje na nim Wydział Teologii Katolickiej, a kilka lat później powstał także Wydział Teologii Ewangelickiej. W latach 1927-1928 rektorem Uniwersytetu Warszawskiego był ks. Antoni Szlagowski, profesor Wydziału Teologicznego, późniejszy biskup sufragan warszawski.
W czasie okupacji niemieckiej, 1939-1945, wszystkie uczelnie wyższe w Polsce były zamknięte. W Warszawie zorganizowano jednak tajne nauczanie dla licznych studentów, w tym także dla kandydatów do kapłaństwa. W 1945 r. stali się oni studentami Wydziału Teologii Katolickiej, który rozpoczął działalność wraz z uruchomieniem Uniwersytetu Warszawskiego.
Niestety, ówczesny komunistyczny rząd nie chciał mieć wydziałów teologicznych na państwowych uniwersytetach. W 1954 r. z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wydzielone zostały wydziały teologiczne i utworzona z nich została Akademia Teologii Katolickiej.
eremitoriaBył to szczytowy czas terroru stalinowskiego. Na warszawskich Bielanach, w północnej części miasta, znajdował się klasztor Marianów. Księża marianie siłą zostali przesiedleni do klasztoru na terenie dawnych Prus Wschodnich (obecnie Mazury). W opuszczonym przez nich budynku o powierzchni 3000 m2 umieszczona została Akademia Teologii Katolickiej. Była to uczelnia państwowa, utworzona decyzją ówczesnej Rady Ministrów. Ponieważ zgodnie z prawem kanonicznym wydziały teologiczne powinny być utworzone lub zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, powstanie nowej uczelni zostało źle przyjęte przez środowisko kościelne. Od 1960 r., za zgodą Stolicy Apostolskiej, Ks. Prymas Stefan Wyszyński, arcybiskup warszawski, respektował  Akademię i został uznany za wielkiego kanclerza uczelni. Pełne prawa kościelne Akademia Teologii Katolickiej uzyskała w 1989 r. (dekret watykańskiej Kongregacji) i odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną.

W 1954 r. Akademia Teologii Katolickiej była małą uczelnią, w której zatrudnionych było 60 nauczycieli akademickich i studiowało 415 studentów. Od początku istnienia miała trzy wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej. Komunistyczne państwo nie było zainteresowane rozwojem Akademii. Na studia wolno było przyjmować tylko bardzo małą liczbę studentów (numerus clausus). Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku zwiększyła się liczba studentów. W 1987 r. z części Wydziału Teologicznego został utworzony Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Po przemianach 1989 r. nastąpił dalszy rozwój uczelni. Nie było już ograniczeń ze strony Ministerstwa co do liczby przyjmowanych studentów, zwiększyła się liczba profesorów, otwarte zostały nowe kierunki studiów. W ostatnim roku istnienia Akademii były w niej cztery wydziały i jeden instytut na prawach wydziału, dziewięć kierunków studiów (teologia, prawo kanoniczne, prawo, filozofia, psychologia, historia, historia sztuki, politologia, nauki o rodzinie), 295 nauczycieli akademickich i 8787 studentów.

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego szczególny charakter

Obraz 001Szybki rozwój Akademii Teologii Katolickiej w dziewięćdziesiątych latach XX wieku rozbudził nadzieje na przekształcenie jej w uniwersytet. Proces ten nie był łatwy i trwał kilka lat. Od 1 października 1999 r. zapoczątkował swoje istnienie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jako państwowa uczelnia wyższa, obecnie z czterema wydziałami kościelnymi: 1. Teologicznym, 2. Prawa Kanonicznego, 3. Filozofii Chrześcijańskiej, 4. Studiów nad Rodziną. Podlegały one nie tylko Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, lecz także Wielkiemu Kanclerzowi Uniwersytetu, którym jest każdorazowy arcybiskup warszawski. Każdy nauczyciel akademicki, który ma być zatrudniony na jednym z tych trzech wydziałów, musi otrzymać od Wielkiego Kanclerza zgodę na nauczanie (missio canonica). Dotyczy to nie tylko Wydziału Teologicznego, lecz wszystkich trzech wydziałów kościelnych.
Można jednak wymienić jeszcze inne cechy, które wskazują na szczególny charakter nowego uniwersytetu. Jest to państwowa uczelnia wyższa o inspiracji chrześcijańskiej, uczelnia ściśle związana z Kościołem katolickim. Statut Uniwersytetu zobowiązuje całą akademicką wspólnotę do pielęgnowania i rozwijania wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich i narodowych. Każdy nauczyciel akademicki i każdy student powinien być świadomy tych zadań. Na wydziałach niekościelnych nauczyciele akademiccy nie potrzebują od Wielkiego Kanclerza "missio canonica", ale rektor stara się także tam zatrudniać pracowników, którzy odpowiadają katolickiemu charakterowi Uniwersytetu.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma szczególny charakter, ponieważ swoje piętno odcisnęły na nim wiara i kultura katolicka. Dotyczy to wszystkich kierunków studiów. Oto kilka przykładów. Kierunek studiów: historia. W programie znajduje się nie tylko historia ogólna, lecz także historia Kościoła. Student poznaje historię ogólną, więcej miejsca poświęcając historii Kościoła. Kierunek studiów: politologia. Na tym kierunku przekazywana jest nie tylko wiedza o instytucjach politycznych, o Unii Europejskiej, lecz także katolicka nauka społeczna. To samo dotyczy socjologii. Jeśli ktoś studiuje filologię polską, musi poznać całą literaturę polską, ale religijne prądy w polskiej literaturze i historii są uwzględniane szerzej w naszym Uniwersytecie niż w innych uczelniach. Czy można w ten sposób kształtować także przyszłych prawników? Poznają oni nie tylko paragrafy różnych kodeksów, lecz także elementy prawa kanonicznego, etyki i katolickiej nauki społecznej. Powinni być przekonani, że prawo zawsze jest prawem, a sprawiedliwość jest wielką wartością. Oczywiście nie ma katolickiej matematyki, ale chodzi o to, by absolwenci tego kierunku w ich osobistym i zawodowym życiu postępowali uczciwie, zgodnie z sumieniem.

Teraźniejszość i przyszłość Uniwersytetu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) szybko się rozwija. Obecnie tworzy go 12 wydziałów i 43 kierunki studiów. Na wszystkich kierunkach studiów można uzyskać licencjat i magisterium. Uniwersytet ma także prawo nadawania doktoratu w jedenastu dyscyplinach naukowych (nauki teologiczne, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, pedagogika, literaturoznawstwo, historia, nauki fizyczne, matematyka, archeologia oraz nauki prawne.). Istnieje również możliwość uzyskania habilitacji w dziesięciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, prawo, filozofia, psychologia, nauki polityczne, historia, socjologia, pedagogika, literaturoznawstwo).

Auditorium Maximum od tyłu A4Uczelnia kształci ponad 10 000 studentów. Studia prowadzone w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Do prowadzenia zajęć akademickich uniwersytet potrzebował budynków, sal wykładowych, bibliotek, laboratoriów. Do roku 1999 Akademia była w posiadaniu małego budynku o powierzchni 3000 m2 w dzielnicy Bielany. Dzięki staraniom ówczesnych władz uczelni od października 1999 r. Uniwersytet powiększył się o dodatkowe trzy budynki. W kompleksie trzech budynków odbywają się zajęcia dydaktyczne przede wszystkim dla studentów trzech wydziałów: Telogicznego, Prawa kanonicznego i Nauk Humanistycznych. Tutaj znajduje się także Biblioteka Główna, duża aula, liczne sale wykładowe. Uniwersytet sukcesywnie się rozbudowuje. Budowę nowych budynków sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zostały one wybudowane na gruncie kościelnym, który w kwietniu 2003r. ks. prymas kardynał Józef Glemp, arcybiskup warszawski, podarował Uniwersytetowi.
Auditorium Maximum do Internetu

Od 1992 r. Akademia Teologii Katolickiej dzierżawiła w innej dzielnicy miasta, na Młocinach, budynek o powierzchni 2000 m2 na terenie, na którym jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. znajdowały się koszary. Po wielu pertraktacjach z władzami gminy, dzierżawie i zakupie gruntów UKSW stał się właścicielem terenu o powierzchni 5,2 ha położonego pomiędzy ulicami: Żubrową, Balaton, Wóycickiego i Samogłoski. Tam właśnie powstał drugi kampus uczelni. Na terenie kampusu na Młocinach znajduje się Budynek Auditorium Maximum (bud. 21) - najbardziej okazały i reprezentacyjny, składa się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Jego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 3600 m². Na parterze znajduje się aula mogąca zmieścić 600 osób a także sale internetowe, księgarnia, restauracja, szatnie i pomieszczenia gospodarczo-administracyjne. Na pozostałych piętrach znajdują się m.in. dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych, sale dydaktyczno-wykładowe oraz pokoje profesorskie.
Centrum Edukacji i Badań A4

Największy budynek kampusu (bud. 23) mający sześć kondygnacji (w tym jedną podziemną) i prawie 5000 m2. powierzchni został oddany do użytku w 2009 r. W budynku tym mieszczą się dziekanaty oraz sale wykładowe Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.
Na młocińskim kampusie znajduje się także Wydział Prawa i Administracji (bud. 17) oraz Wydział Nauk Pedagogicznych (bud. 15).
W kwietniu 2014 zostało oddane do użytku Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych - budynek ze specjalistycznymi laboratoriami dla studentów chemii, fizyki i biologii.

Miejsce szczególne - kościół uniwersyteckiPR121108 038

Na życzenie profesorów i studentów, na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego został wybudowany kościół pw. św. Józefa. Przedsięwzięcie to nie zostało sfinansowane ze środków państwowych, powstało dzięki hojności ofiarodawców. Kościół stoi w centralnym miejscu kampusu. W świątyni znajdują się relikwie błogosławionego Patrona, uroczyście wprowadzone tam podczas Mszy św., którą z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 koncelebrował kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW.

Z ciekawostek Kampusu na Wóycickiego należy wymienić, iż Kościół uniwersytecki, a pierwotnie Kaplica akademicka UKSW zajeła trzecie miejsce w plebiscycie Ulubieniec Warszawy, zorganizowanym w 2006 roku przez "Gazetę Stołeczną". Więcej informacji można znaleźć na w artykule "Życie w architekturze 2006" na stronie www.archirama.pl

 

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje