kierunki_dzialan_01.jpg

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych na UKSW powstało z myślą o rozwoju naukowo-badawczym w zakresie nauk przyrodniczych, w obrębie innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości. Stworzenie Centrum wraz z odpowiednimi narzędziami i aparaturą było oparciem dla wzmocnienia infrastruktury dotyczącej sfery badawczej.

06 a Projekt CLNP obejmuje rozwój oferty edukacyjnej uczelni, a także możliwość praktycznego podejścia do wiedzy na kierunkach technicznych oraz współpracy z innymi ośrodkami badawczymi. Studenci mają szansę na uczestniczenie w większej ilości zajęć laboratoryjnych, a wykładowcy na skorzystanie z zasobów Laboratorium, dzięki którym łatwiej będzie przekazać praktyczną wiedzę.
CLNP UKSW posiada najnowocześniejszy sprzęt służący wykonywaniu wielu analiz w obszarze nauk przyrodniczych i społecznych. Do dyspozycji poszczególnych wydziałów Uniwersytetu udostępnionych jest kilka sal do pracy koncepcyjnej oraz kilkanaście laboratoriów.

Poszczególne wydziały i ich badania realizowane w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku – zajmuje się badaniami dotyczącymi ekologii ogólnej, ewolucyjnej, behawioralnej, ekologii, biologii człowieka, ewolucji, zoologii, botaniki, fizjologii roślin, mikrobiologii, ochrony przyrody i środowiska, a także psychoneurobiologii. Realizacja badań opiera się także na współpracy z ośrodkami w Polsce (m. in. Instytutem Matki i Dziecka, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie) i za granicą (we Francji, Czechach, Hiszpanii i Niemczech).

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – realizuje badania z zakresu ekologii człowieka i bioetyki, a także psychologii transportu, psychofizjologii oraz badań wariograficznych. Kierunek Ochrona środowiska jako jedyny w Polsce łączy nauki przyrodnicze z humanistycznymi w obszarze ochrony środowiska. Instytut Ekologii i Bioetyki realizuje badania z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Badania przyrodnicze obejmują między innymi: zagadnienia z ekologii roślin i zwierząt, hydrobiologii, mikrobiologii, biochemii, ekotoksykologii, antropologii i meteorologii. Badania z obszaru humanistycznego dotyczą zagadnień: etyki środowiska, zrównoważonego rozwoju i prawa ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje o laboratoriach Instytutu na stronie: ieib.edu.pl.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych – zajmuje się badaniami z obszaru fizyki, chemii, medycyny, fizykochemii. Realizacja badań opiera się także na współpracy m in. z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych – zajmuje się badaniami dotyczącymi wielu obszarów gospodarczych i statystyki.

W skład Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych wchodzą następujące sektory laboratoryjne:

Banner 728x90

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej – zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ewolucyjnego podejścia do zjawisk przyrodniczych, badaniami nad zmiennością cech osobników oraz ich reprodukcji. Bieżąca tematyka badawcza obejmuje ochronę ptaków, a techniki molekularne, używane w badaniu sprowadzają się do izolacji DNA, jej analizy ilościowej i jakościowej, a także techniki PCR, która pozwala określić płeć wybranych osobników. Zajęcia prowadzone w ramach tego laboratorium pt. „Wstęp do ekologii molekularnej” pozwalają studentom poznać praktyczne zastosowanie badań molekularnych w środowisku ptaków.;
Laboratorium Mikroskopii Badawczej – w którym wykorzystuje się nowoczesne sprzęty, wyposażone w mikroskopię świetlną, fluorescencyjną, konfokalną i  w podczerwieni, a także badanie struktury chromatyny oraz kariotypowanie;
Laboratorium Biochemii wyposażone w pokój wagowy, myjnię i mineralizatornię;  1.1
Laboratorium Antropologii Pradziejowej – obejmuje badania związane z tematyką populacji historycznej oraz populacji współczesnych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ludzkiego organizmu, zwłaszcza tkanek kostnych i zębowych. Studenci uczestnicząc w zajęciach nabywają wiedzę o anatomii układu kostno-szkieletowego, a także poznają techniki pomiarów kostnych;
Laboratorium Ekologii Gleby – badania, jakimi zajmuje się ten sektor opierają się na zespołach zwierząt glebowych (m. in. dżdżownic i roztoczy) i krajobrazie rolniczym (technikach uprawy roli oraz ich wpływie na różnorodność fauny). Rola edukacyjna laboratorium obejmuje wykłady i zajęcia z biologii ogólnej, ekologii, zoologii, a także biologii i ekologii organizmów glebowych;                    

Laboratorium Zoologii – zajmuje się badaniami nad bezkręgowcami glebowymi, epigenicznymi i roślinnymi, które powszechnie występują w wielu ekosystemach. Obszar, na których dokonywane są badania obejmuje warszawskie i podwarszawskie parki, a także wiele innych terenów zielonych. Studenci mają możliwość udziału w zajęciach terenowych, w których, dzięki narzędziom dostępnym w laboratorium, mogą przygotowywać wiele ciekawych prac naukowych.
Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego – obejmuje badania dotyczące stanu bioróżnorodności przyrodniczej, ocenę jakości wody, gleby, żywności, a także ocenę stanu zdrowia poszczególnych grup społecznych narażonych na choroby cywilizacyjne

Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS - zajmuje się badaniami w zakresie ogólnego stanu środowiska przyrodniczego, tworzenia baz danych dla procesów hydrologicznych, oceny stanu degradacji środowiska, zarządzania nim, a także oceny ryzyka dla wystąpienia katastrof środowiskowych. Ścieżka edukacyjna obejmuje naukę geologii, geomorfologii oraz hydrologii i gleboznawstwa. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych (m.in. w oczyszczalni ścieków).

Banner 300x250

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB WFCh na UKSW, w którego skład wchodzi Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS udostępnia dane pomiarowe występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 ze swojej nowej stacji terenowej METEO. Stacja pomiarowa znajduje się przed budynkiem laboratoriów uczelnianych - CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

 

 

 

Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód – badania, jakimi zajmuje się ten sektor dotyczą ekologii wód słodkich i morskich, zależności między organizmami a środowiskiem. Studenci przyswajają wiedzę z zakresu funkcjonowania ekosystemów wodnych, biologii morza i ekologii wód;

Laboratorium Mikrobiologii – obejmuje badania z zakresu funkcjonowania grzybów owadobójczych w środowisku glebowym oraz interakcji między mikroorganizmami glebowymi. Studenci ochrony środowiska poznają podstawowe techniki badania mikroorganizmów;                                                                                                                                   

Laboratorium Toksykologii
Laboratorium Roślin i Bezkręgowców                           

INNE

Laboratorium Chemii Ogólnej
Laboratorium Analizy Instrumentalnej
Laboratorium Hodowli Komórek – wyposażone w komorę laminarną, a także ultrawirówkę, umożliwiającą odwirowywanie mikrocząstek, komórek, struktur wewnątrzkomórkowych
Laboratorium Badania Nanostruktur – wykorzystywane m. in. do analizy próbek żywności, identyfikacji substancji, analizy ilościowej
Laboratorium Metod Jakościowych - Laboratorium oferuje dostęp do profesjonalnej focusowni umożliwiającej realiza­cję badań i moderowanie badań typu: FGI, IDI, Brief Group, In-Home Test, Extended Group, Mini Group, Affinity Mini Group, panele eksperckie i badania sensoryczne itd. 
Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych - Laboratorium posiada dostęp do Edukacyjnego Zestawu Analitycznego SAS 9. Na hardware laboratorium zainstalowano zaawansowane pakiety analityczne rodziny PS Clementine oraz IBM PS Imago. Dysponuje także oprogramowaniem do wizualizacji danych typu CONT EVO MAP do wektoryzacji danych, generowania zapytań przestrzennych, edycji obiektów na mapie oraz w danych tabelarycznych, wizualizacji danych na mapie z zewnętrznych zbio­rów danych, w tym z indeksu siły nabywczej GFK, Banku Danych Statystycznych, Bazy GFK Micro Grid, bazy socjoekonomicznej dla kodów pocztowych, planów miast.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje