projekty_podstrony_7.jpg
Zarządzanie projektem
 • Powołany na poziomie strategicznym Komitet Monitorujący w składzie: rektor, kanclerz, kwestor - Zadania: podejmowanie decyzji strategicznych, kontrola założeń projektu z postępem prac, kosztami, terminami oraz ryzykiem.
 • Powołany na poziomie decyzyjnym i operacyjnym Zespół Zarządzający Projektem:

POZIOM DECYZYJNY:

 • Kierownik projektu: ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz.: zadania w zakresie restrukturyzacji w obszarze zarządzania uczelnią oraz zarządzanie projektem, w tym m.in.: kierowanie zespołem; zatwierdzanie wniosków o płatność; monitorowanie przebiegu projektu, zarządzanie ryzykiem i wiedzą w projekcie, promocja projektu. Uprawnienia: podpisywanie dokumentów projektowych, w tym raportów i rozliczeń finansowych, ustalanie decyzji strategicznych z Komitetu Monitorujacego.
 • Zastępca kierownika w zakresie programów kształcenia dla studentów: dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.: zadania: odpowiedzialność za osiągnięcie celów projektu w zakresie programów kształcenia; monitorowanie wskaźników projektu w zakresie programów kształcenia. Uprawnienia: podpisywanie dokumentów projektowych dotyczących programów kształcenia dla studentów.
 • Zastępca kierownika w zakresie umiędzynarodowienia programów kształcenia: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski: zadania: m.in. weryfikowanie programów kształcenia prowadzonych w językach obcych, partycypowanie w procesie rekrutacji profesorów wizytujących. Uprawnienia: podpisywanie dok. projektowych dotyczących umiędzynarodowienia w ramach projektu.
 • Koordynator projektu w zakresie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią: mgr inż. Ryszard Stasiak: zadania: m.in. zakupy sprzętu informatycznego, wdrożenie narzędzi informatycznych. Uprawnienia: podpisywanie dokumentów projektowych w zakresie zakupu i wdrażania narzędzi informatycznych.
 • Koordynator projektu w zakresie podnoszenia kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni: mgr Wioletta Markiewicz: zadania: m.in. weryfikowania i zatwierdzania planu i programów szkoleń w kontekście zakresów obowiązków i opisu stanowisk pracy dla kadry zarządczej i administracyjnej uczelni. Uprawnienia: podpisywanie dok. projektowych dotyczących podnoszenia kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych uczelni.

POZIOM OPERACYJNY:

 • Koordynator ds. nadzoru rzeczowo-finansowego: mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska. Zadania: m.in. weryfikowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji; nadzór nad rozliczeniami, prawidłowe realizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, dokumentowanie zgodne z wytycznymi POWER, upowszechnienie rezultatów projektu, monitor. odstępstw od harmonog. prac i planu rzeczowo-finansowego; kontrola stopnia osiąganych rezultatów projektu; monitoring budżetu oraz wydatków projektu. Uprawnienia:    podpisywanie dokumentów
  projektowych w zakresie rzeczowo-finansowym projektu, w tym wniosków o płatność.
 • Specjalista ds. finansowych: Zadania: przygotowywanie sprawozdawczości rzeczowej i finansowej, weryfikowanie przepływów finansowych; przygotowywanie sprawozdawczości finansowej (WOP); monitor. odstępstw od planu rzeczowo-finansowego projektu; weryfikowanie stanu środków na rachunku bankowym; sporządzanie załączników do opisu list OFP i BOF; przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL, archiwizacja dokumentów, sprawozdawczość finansowa. Uprawnienia: przygotowywanie wniosków o płatność i dokum. w zakresie finansowym, podpisywanie wew. dok.
 • Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości. Zadania: m.in. weryfikacja dokumentacji uczestników projektu, monitorowanie wskaźników projektu, wpisywanie uczestników do bazy monitorowania w systemie SL, gromadzenie i weryfikowanie sprawozdawczości projektu, wypełnianie w SL bazy personelu i zamówień publicznych. Uprawnienia: podpisywanie wew. dok., wypełnianie SL w zakresie monitorowania uczestników projektu, bazy personelu, zamówień publicznych.
 • Wydziałowi specjaliści administracyjni ds. kontaktów z uczestnikami projektu. Zadania: obsługa uczestników projektu, w tym m.in. uczestniczenie w procesie rekrutacji uczestników, gromadzenie i weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie wsparcia udzielonego uczestnikom projektu, przygotowywanie zestawień w zakresie wsparcia udzielonego dla każdego uczestnika, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, rezerwacja sal. Uprawnienia: podpisywanie wew. dok.
 • Wydziałowe Zespoły Koordynujące prace projektowe: Dziekan/Prodziekan ds. kształcenia; kierownik Dziekanatu; Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji procesu kształcenia i podnoszenia kompetencji w ramach projektu. Zadania: organizacja na wydziale zaplanowanego w projekcie procesu kształcenia i podnoszenia kompetencji, informowanie kierownika projektu o trudnościach w realizacji powierzonych obowiązków. Uprawnienia: podpisywanie wew. dok.
 • Biuro Karier w zakresie monitorowania losów zawodowych absolwentów objętych wsparciem projektowym.

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje