Wykaz projektów z Narodowego Centrum Nauki

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Tytuł projektu: Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych

Kierownik projektu: Mirosław Mejzner
Wartość całkowita projektu: 34 947,00 zł
Okres realizacji: 20.09.2017-19.09.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest opis wierzeń millenarystycznych w pierwszych dwóch wiekach chrześcijaństwa (od Apokalipsy św. Jana do Adversus haereses Ireneusza z Lyonu), ich analiza pod kątem jednostkowych i społecznych lęków i nadziei oraz publikacja wyników badań.

Tytuł projektu: Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej – problematyka ontologiczna i epistemologiczna

Kierownik projektu: Tomasz Stępień
Wartość całkowita projektu: 294 628.00 zł
Okres realizacji: 11.02.2014-31.05.2018
Opis projektu: Polemika Ojców Kapadockich z Eunomiuszem dotycząca rozumienia pochodzenia w Bogu jest jedną z najciekawszych dyskusji, jakie możemy obserwować w okresie wczesnego chrześcijaństwa. Jej dokładne przedstawienie jest samo w sobie ambitnym celem badawczym. Aby jednak mógł on być zrealizowany, konieczne jest dokładne zrozumienie tekstów źródłowych i ich przekład. Dlatego właśnie pierwszym celem badawczym jest dokonanie przekładów ocalałych dzieł Eunomiusza oraz jego adwersarzy Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nyssy. Główny cel badawczy zakłada jednak nie tylko prezentację poglądów zawartych w wyżej wymienionych tekstach, ale także ukazanie ich znaczenia dla rozwijającej się teologii oraz chrześcijańskiej ontologii i epistemologii. Wyniki prowadzonych badań mają zaprezentować jedną z najważniejszych prób sformułowania na gruncie chrześcijańskim teologii naturalnej, która korzystając z ujęć greckich filozofów, jednocześnie znacząco się od nich różni. Pozwoli to na ukazanie w jaki sposób rodziła się na gruncie chrześcijańskim, doktryna o niepoznawalności Boga i w ogóle możliwości orzekania o Nim.

Tytuł projektu: Intertekstualizm pomiędzy Księgą Mądrości a Listem do Rzymian: analiza, ewaluacja oraz interpretacja

Kierownik projektu: Mateusz Krawczyk
Wartość całkowita projektu: 76 639,00 zł
Okres realizacji: 04.08.2017-03.08.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Podstawowym celem projektu jest analiza relacji intertekstualnej między Księgą Mądrości a Listem do Rzymian. Posłuży to weryfikacji postawionej hipotezy o hipertekstualizmie między tekstami wspomnianych ksiąg – relacji polegającej na świadomym przepracowaniu jednego tekstu w drugim. Drugim istotnym celem projektu jest próba spojrzenia z perspektywy tych tekstów na judaizm diaspory, a także nowe odczytanie Listu do Rzymian.

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Kierownik zespołu z WFCh (w projekcie realizowanym przez konsorcjum WNHiS i WFCh) : Jacek Tomczyk
Wartość całkowita projektu: 2 678 264,00 zł (w tym WFCh 453 680,00 zł)
Okres realizacji: 29.12.2016-28.01.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest przedstawienie w formie zwartego zbioru informacji o zasobach kulturowych i przyrodniczych związanych z działalnością człowieka w przeszłości na terenie całego polskiego kompleksu Puszczy Białowieskiej.
strona www projektu: http://puszcza.uksw.edu.pl/

Tytuł projektu: Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce

Kierownik projektu: Witold Płotka (projekt realizowany z partnerami: KUL oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN)
Wartość całkowita projektu: 445 417,00 zł (w tym UKSW 171 302,00 zł)
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Badania posłużą określeniu możliwego wkładu filozofii Twardowskiego – zarówno jako przedmiotu krytyki, polemiki, ale i twórczej kontynuacji – do rozwoju i koncepcji wczesnej fenomenologii w Polsce.

Tytuł projektu: Koncepcja odniesienia językowego oparta na pojęciu wyróżnienia

Kierownik projektu: Wojciech Andrzej Rostworowski
Wartość całkowita projektu: 240 130,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest podanie sformalizowanej teorii semantycznej opartej na wyróżnieniu, skoncentrowanej na zdaniach ze złożonymi wyrażeniami wskazującymi, oraz rozważenie możliwości zastosowania tej teorii w opisie terminów jednostkowych pozostalych kategorii.

Tytuł projektu: Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości

Kierownik projektu: Radosław Rogoza
Wartość całkowita projektu: 65 800,00 zł
Okres realizacji: 07.07.2016-06.07.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Analiza różnych cech osobowości (a zwłaszcza tych ciemnych) pod kątem wpływu na proces zawierania i utrzymywania relacji wśród nastolatków. Wszystkie osoby z tzw. „ciemną osobowością” opisywane są jako toksyczne, dążące do realizacji celów bez względu na koszty oraz manipulujące innymi, zaś do ich wspólnych mianowników można zaliczyć bardzo niską ugodowość, wykorzystywanie społeczne innych oraz niską empatię. Takie osoby powinny nas automatycznie odpychać, a jednak – mają w sobie coś magnetycznego, co skutecznie przyciąga nowe ofiary.

Tytuł projektu: Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji

Kierownik projektu: Ilona Skoczeń
Wartość całkowita projektu: 58 161,00 zł
Okres realizacji: 01.10.2016-30.06.2017
Opis projektu: Celem projektu jest zbadanie związku przywiązania nieufnego z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi w okresie adolescencji. Model teoretyczny projektu zakłada, że lęk przywiązaniowy powoduje częstszą dysregulację (rozhamowanie) emocji, zaś unikanie przywiązaniowe częstszą supresję (tłumienie) emocji. Z kolei im wyższa dysregulacja emocji, tym wyższe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń eksternalizacyjnych, natomiast im wyższa supresja emocji, tym wyższe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń internalizacyjnych.

Tytuł projektu: Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.)

Kierownik projektu: Jacek Tomczyk
Wartość całkowita projektu: 295 664,00 zł
Okres realizacji: 25.07.2014-24.01.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Historia Radomia rozpoczyna się pod koniec IX wieku. Dysponujemy materiałem szkieletowym z Radomia reprezentującym trzy okresy chronologiczne: XI-XII, XIV-XVII oraz XVIII/XIX wiek. Seria szkieletowa z Radomia daje zatem unikatową możliwość prześledzenia zmian biologicznych, z jednego stanowiska, na przestrzeni blisko 800 lat. Warto zaznaczyć, że nie dysponujemy wieloma podobnymi stanowiskami, z tak rozległego okresu, z terenu naszego kraju.

Tytuł projektu: System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym

Kierownik projektu: Jan Cieciuch
Wartość całkowita projektu: 1 300 260,00 zł
Okres realizacji: 06.05.2015-05.05.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Głównym celem badań jest pogłębienie wiedzy na temat wartości preferowanych przez ludzi oraz ich związków z zachowaniem. Planowane badania oparte są na zrewidowanej teorii wartości Schwartza. Zostały one zaplanowane w taki sposób, aby poszerzyć dotychczas raczej statyczny model wartości o aspekty dynamiczne, dzięki czemu możliwe będzie wyjaśnienie zjawisk dotychczas pomijanych. W szczególności analizie poddane zostaną: (1) związek wartości z rzeczywistym zachowaniem w codziennym życiu; (2) proces kształtowania systemu wartości w kontekście sieci społecznych oraz (3) osobowościowe, behawioralne i społeczne uwarunkowania zmiany systemu wartości.

Tytuł projektu: Stary materiał nowymi metodami – Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski

Kierownik projektu: Jacek Tomczyk
Wartość całkowita projektu: 220 568,00 zł
Okres realizacji: 20.07.2015-19.07.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem prezentowanego projektu jest przebadanie najnowszymi metodami biologiczno-chemicznymi mezolitycznego materiału z pięciu stanowisk: Giżycko-Perkunowo, Warszawa-Grochów, Woźna Wieś, Janisławice i Wieliszew, o odmiennym charakterze osadnictwa. Dwa z nich to obozowiska, w których zdeponowano szczątki ludzkie w jamach: Woźna Wieś i Wieliszew; kolejne dwa to odosobnione pochówki ulokowane na „surowym korzeniu” vergin territory: Giżycko-Perkunowo i Janisławice oraz jedno znalezisko przypadkowe znalezione w dawnym korycie Wisły: Warszawa-Grochów (rejon ulicy Nowokinowej).

Tytuł projektu: Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia

Kierownik projektu: Monika Mynarska
Wartość całkowita projektu: 186 720,00 zł
Okres realizacji: 02.02.2016-01.02.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: W Polsce od lat toczy się dyskusja na temat tego, że Polacy mają coraz mniej dzieci i że kobiety decydują się na macierzyństwo coraz później, a coraz więcej Polek w ogóle nie zostaje matkami. Mniejsza liczba dzieci to zmiany w strukturze całego społeczeństwa, a co za tym idzie, zmiany na rynku pracy, w systemie edukacji, czy też w systemie zabezpieczeń społecznych. Kluczowe jest zatem zrozumienie przyczyn, dla których Polacy coraz rzadziej zostają rodzicami. Zarówno ekonomiści, jak i psychologowie zauważają, że decyzja o zostaniu (lub nie) rodzicem uwarunkowana jest tym, jak dana osoba postrzega korzyści i koszty związane z rodzicielstwem. Czy posiadanie dziecka stanowi atrakcyjny cel? Jakie pozytywne konsekwencje przyniesie rodzicielstwo? A jakie koszty będą związane z wychowaniem potomstwa? Sposób, w jaki postrzegane są blaski i cienie rodzicielstwa kształtuje motywację rodzicielską – i to właśnie ta motywacja stanowi główny przedmiot badań w projekcie.

Tytuł projektu: Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach

Kierownik projektu: Małgorzata Najderska
Wartość całkowita projektu: 59 400,00 zł
Okres realizacji: 25.02.2016-24.02.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Projekt dotyczy kształtowania się cechowej struktury osobowości w okresie dzieciństwa. Oparty jest na modelu Wielkiej Piątki Costy i McCrea (1997), który został zinterpretowany rozwojowo (Shiner, Caspi, 2003). W ramach projektu weryfikowane są hipotezy o rozwoju struktury osobowości oraz jej funkcji regulacyjnej.

Tytuł projektu: Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera

Kierownik projektu: Dominika Dzwonkowska
Wartość całkowita projektu: 25 256,00 zł
Okres realizacji: 23.12.2017-22.12.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: W ramach projektu zostanie podjęta analiza wewnętrznej sprzeczności w teorii ECŚ wynikającej z zastosowania etyki cnót (EC) do kwestii ekologicznej. Chcę zająć się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy można zastosować etykę cnót skoncentrowaną na dążeniu do doskonałości indywidualnego podmiotu moralnego (ujęcie antropocentryczne) do rozwiązywania problemów globalnych, jakimi są problemy ekologiczne. Dodatkowo problem komplikuje się w przypadku brania pod uwagę ujęć anty-antropocentrycznych etyki środowiskowej (głównie biocentrycznych czy też holistycznych). Ta różnica w zakresach refleksji moralnej tworzy sprzeczność wewnętrzną w samych założeniach leżących u podstaw etyki cnót środowiskowych. Celem moich badań jest analiza, czy owa sprzeczność podważa możliwość zastosowania aretologii do kwestii środowiskowej i stworzenia spójnej teorii ECŚ.

Tytuł projektu: Francuska duchowość ateistyczna

Kierownik projektu: Joanna Skurzak
Wartość całkowita projektu: 50 560,00 zł
Okres realizacji: 03.01.2018-02.01.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: na stronie NCN

Tytuł projektu: Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC

Kierownik projektu: Marcin Łyczak
Wartość całkowita projektu: 58 500,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: na stronie NCN

Tytuł projektu: Rozpoznawanie wzorców i adforndacji w przetwarzaniu predykcyjnym

Kierownik projektu: Michał Piekarski
Wartość całkowita projektu: 5445,00 zł
Okres realizacji: 24.08.2017-23.08.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem prowadzonych badań jest uzasadnienie hipotezy badawczej, według której tworzone w procesach percepcyjnych predykcje (Clark 2016; Hohwy 2013) mają charakter normatywny. Tezę o normatywnym charakterze predykcji można w sposób nietrywialny oprzeć na teorii kodowania predykcyjnego (TKP). Według tej koncepcji mózg należy rozumieć w kategoriach zaawansowanej maszyny (hierarchiczny model generatywny) testującej różne hipotezy dotyczące poznawanego świata. Poznanie jest swoistym procesem inferencyjnym, którego celem jest minimalizacja tzw. błędu predykcyjnego. Błąd ten pojawia się między posiadanymi przez dany organizm hipotezami tworzonymi na podstawie wewnętrznego modelu świata (predykcje) a informacjami pochodzącymi ze świata i dostarczanymi przez zmysły. Kluczowa dla TKP jest kwestia normatywności. Minimalizacja błędu predykcyjnego zakłada wprost „niskopoziomową” normatywność biologiczną, która odnosi się do utrzymywaniu systemu żywego w stanie dalekim od równowagi termodynamicznej. Friston określa ją mianem free-energy principle, bowiem zakłada ona minimalizację wolnej energii (w sensie informacyjnym) w celu osiągnięcia homeostazy (Bickhard 2008; Friston 2010). Na poziomach wyższych normatywność można wiązać z (1) wzorcami pobudzeń neuronów opartymi o predykcje, oraz z (2) funkcją pełnioną przez predykcje w procesach decyzyjnych i kontroli działa w celu minimalizacji ryzyka w sytuacjach niepewności percepcyjnej. Normatywność wyższych poziomów modelu generatywnego jest zatem sposobem realizacji normatywności biologicznej („niskopoziomowej”). Hipotezy te wymagają jednak pełnego uzasadnienia, które jest celem prowadzonych przeze mnie badań.

Tytuł projektu: Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowania

Kierownik projektu: Ewa Skimina
Wartość całkowita projektu: 88 838,00 zł
Okres realizacji: 01.10.2018-01.10.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Podstawowym celem projektu jest analiza związków pomiędzy ogólnymi wymiarami osobowości (metacechami) a codziennym zachowaniem mierzonym za pomocą metody pobierania próbek doświadczenia (experience sampling method, ESM). Metoda ta umożliwia pomiar codziennego zachowania w czasie rzeczywistym oraz w naturalnym środowisku osób badanych. Zastosowanie ESM umożliwia analizę zależności między osobowością a zachowaniem nie tylko na poziomie międzyjednostkowym, ale również wewnątrzjednostkowym, uwzględniając ich dynamikę.

Tytuł projektu: W stronę kołowego modelu narcyzmu

Kierownik projektu: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Wartość całkowita projektu: 1 726 900, 00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Co łączy ze sobą Sarumana, Boromira, Golluma i jego alter ego Smeagola? Te postaci ze słynnej powieści J.R.R. Tolkiena „Władca Pierścieni” łączy ze sobą jeden z najsłynniejszych syndromów w psychologii – narcyzm. Na pierwszy rzut oka mamy tu do czynienia z mniej lub bardziej niesympatycznymi bohaterami – od dążącego do przejęcia władzy nad światem Sarumana, poprzez gotowego do poświęceń za wszelką cenę Boromira aż po postać cierpiącą na swoiste rozdwojenie jaźni: Golluma/Smeagola – w odsłonie Gollumowej pełnego niechęci do innych i skupionego na swoim skarbie, w odsłonie Smeagolowej – nadmiernie służalczego i podejrzanie chętnie zapewniającego o własnej przyjacielskości. Narcyzm wydaje się być tak rozpowszechniony w kulturze zachodniej (i nie tylko), a badania nad tym zjawiskiem tak popularne, że można powątpiewać w celowość zajmowania się tym tematem. Jednak wraz z przyrostem badań okazuje się, że ten bogaty obraz potrzebuje solidnego uporządkowania, zarówno od strony teoretycznej jak i badawczej. Nasz projekt badawczy opiera się na propozycji zastosowania do opisu narcyzmu podziału na sferę sprawczą, czyli koncentracji na skuteczności własnego działania i wspólnotową, czyli koncentracją na dobrym funkcjonowaniu w relacjach społecznych nie tylko w narcyzmie wielkościowym, ale i w nadwrażliwym. Narcyzm wielkościowy jest uznawany za cechę nie do końca szkodliwą i do pewnego stopnia przydatną dla posiadacza, natomiast narcyzm podatny na zranienie jest łączony z cierpieniem jednostki i poczuciem nieadekwatności. To, co łączy oba narcyzmy, to koncentracja na sobie – u narcyza wielkościowego oparta na poczuciu własnej wyjątkowości, u narcyza nadwrażliwego – powiązana z obroną wrażliwego ja. Obie formy mogą realizować się albo w sposób sprawczy albo wspólnotowy. Narcyz sprawczo-wielkosciowy uważa się za osobę wybitnie uzdolnioną i inteligentną, narcyz wspólnotowosprawczy buduje swój nadmiernie pozytywny obraz na byciu wybitnie pomocnym i uspołecznionym. Narcyz sprawczo-nadwrażliwy nie chce, by inni uznali go za osobę niezdolną. Narcyz wspólnotowo-nadwrażliwy nie chce, by inni uznali go za osobę nieuspołecznioną. W obecnym projekcie podejmujemy próbę wyjaśnienia funkcjonowania społecznego narcyzów przez zaproponowanie strategii specyficznych dla każdej z czterech form. Proponowane przez nas badania mają charakter nie tylko samoopisowy, ale opierają się na danych obserwacyjnych i zobiektywizowanych, jak analiza funkcjonowania osób narcystycznych w sieciach społecznych czy w związkach romantycznych. Jest to kluczowe w badaniach narcyzów, gdyż badania samoopisowe są obarczone w ich wypadku szczególnym błędem wynikającym z ich nadmiernie pozytywnej autoprezentacji – motywowanej chęcią utwierdzenia sie w przekonaniu o własnej wspaniałości (narcyz wielkościowy) lub obroną przed zdemaskowaniem i zranieniem (narcyz nadrważliwy). Całość uzupełnią badania międzykulturowe, poświęcone weryfikacji założenia o istnieniu czterech form narcyzmu w różnych kontekstach kulturowych oraz poszukiwaniu uwarunkowań kulturowych narcyzmu nadwrażliwego, analogicznie do mapy kulturowej narcyzmu wielkościowego (sprawczego i wspólnotowego), która powstała dzięki zakończonemu właśnie projektowi „The Self-enhancement Cross-Cultural Project”, zrealizowanemu w 53 przez lidera proponowanego tu projektu badawczego.

Tytuł projektu: Kolektywny narcyzm w modelu sprawczym-wspólnotowym: Wyznaczniki korelaty i konsekwencje

Kierownik projektu: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Wartość całkowita projektu:
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Narcyzm kolektywny wyraża się w nadmiernie pozytywnym obrazie własnej grupy (np. narodowej) i przekonaniu, że grupa ta zasługuje na specjalne traktowanie. Wcześniejsze badania wykazały, że taka postawa wiąże się z uprzedzeniami wobec obcych, skłonnością do agresji międzygrupowej i spostrzeganiem członków obcych grup jako zagrażających. Celem projektu jest wykazanie, że narcyzm kolektywny może przejawiać się na dwa podstawowe sposoby – opierać się na nadmiernie pozytywnym obrazie grupy własnej pod względem sprawności (efektywności lub potęgi politycznej) lub pod względem wspólnotowym (moralności lub pomocności), jednak zasadniczo obie formy wynikają z podobnej motywacji (dążenia do zdobycia podziwu i skłonności do rywalizacji). Zgodnie z modelem Podziwu-Rywalizacji Backa i wsp. zakładamy, że motyw podziwu prowadzi do pozytywnych skutków (dobrostan społeczny, większa aktywność w akcjach zbiorowych, duma narodowa), wynikających w dużej części z pozytywnej samooceny i więzi z grupą, natomiast skutki negatywne (uprzedzenia, agresja wobec obcych, nacjonalizm) wynikają z motywu rywalizacji. Badania będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach (m.in., w Japonii, Chinach, USA, Rosji). Autorzy badań zakładają, że narcyzm kolektywny ma dwa podstawowe źródła: kulturowe i historyczne. Narcyzm kolektywny budowany w oparciu o poczucie sprawczości jest szczególnie dopasowany do kultur ceniących sobie hierarchię i panowanie nad środowiskiem (np. USA, Chiny), natomiast narcyzm wspólnotowy może być rozpowszechniony tam, gdzie ceni się hierarchię i wartości prospołeczne (np. Japonia, Polska). Za szczególnie interesujący przejaw kolektywnego narcyzmu wspólnotowego badacze uważają udzielanie pomocy humanitarnej przez państwa w złej sytuacji ekonomicznej lub rozwijanie martyrologii narodowej i mesjanizmu przez społeczeństwa, które utraciły dawną pozycję polityczną.

 

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

Tytuł projektu: Pozycja prawna kościoła narodowego. Kościół anglikański w sferze stosunków państwo-kościół i na arenie międzynarodowej

Kierownik projektu: Igor Kilanowski
Wartość całkowita projektu: 88 800,00 zł
Okres realizacji: 23.08.2016-22.08.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Przedmiotem prowadzonych badań jest wspólnota chrześcijańska, odłączona od pełnej jedności z Kościołem katolickim w XVI wieku – Church of England, który istnieje w porządku prawnym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jako kościół państwowy. Celem badań jest ustalenie pozycji prawnej Kościoła Anglii w płaszczyźnie prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego oraz prawa międzynarodowego. Ponadto, badania skupiają się na polskiej wspólnocie Church of England, która obecnie prężnie się rozwija.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Tytuł projektu: Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej

Kierownik projektu: Natalia Kohtamäki
Wartość całkowita projektu: 101 720,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2014-31.03.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Główny cel projektu to odpowiedź na pytanie o status prawny i miejsce agencji zdecentralizowanych w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. Istotna jest przede wszystkim autonomia instytucjonalna tych podmiotów w kontekście ich słabej, czy nawet niewystarczającej legitymizacji demokratycznej.

Tytuł projektu: Model prawny leków biopodobnych

Kierownik projektu: Zbigniew Więckowski
Wartość całkowita projektu: 56 400,00 zł
Okres realizacji: 03.01.2018-02.01.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Podstawowym celem projektu badawczego jest analiza polskich i unijnych regulacji z zakresu leków biopodobnych, w celu (jeśli będzie to uzasadnione) stworzenia pełnego modelu prawnego leków biopodobnych na gruncie krajowym. Po przeprowadzeniu analizy obecnych uregulowań prawnych i instytucjonalnych w zakresie leków biopodobnych wnioskodawca zaproponuje, jeżeli okaże się to uzasadnione, ujednolicony model prawny leków biopodobnych, w szczególności polegający na określeniu dedykowanych zasad dostępu do leków biopodobnych, z uwzględnieniem badań klinicznych, reguł wprowadzania leków do obrotu, dystrybucji krajowej i międzynarodowej, rejestracji i refundacji leków biopodobnych przez płatnika publicznego.

Tytuł projektu: Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych i ochrony jego danych osobowych w kontekście wdrażania nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia i elektronicznej dokumentacji medycznej

Kierownik projektu: Krzysztof Świtała
Wartość całkowita projektu: 76 897,00 zł
Okres realizacji: 04.02.2015-03.02.2018
Opis projektu: Od 1 stycznia 2020 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą będą zobowiązane prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie w postaci elektronicznej. W najbliższych latach planowane jest również wdrożenie kluczowych funkcjonalności pierwszej generacji rozwiązań e-Zdrowia w Polsce (m.in. Internetowe Konto Pacjenta i e-Recepty). Biorąc pod uwagę znaczenie tych wydarzeń dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i ich prawną relewantność, podstawowym celem projektu stanowi sformułowanie wniosków de lege lata i postulatów de lege ferenda w zakresie kształtu instrumentów prawnych ochrony prywatności pacjenta w sektorze ochrony zdrowia, powszechnie wykorzystującym nowoczesne technologie informacyjne.

Tytuł projektu: Protokoły z paryskiego procesu przeciwko zakonowi Templariuszy (1309-1311) – edycja krytyczna

Kierownik projektu: Magdalena Satora
Wartość całkowita projektu: 213 980,00 zł
Okres realizacji: 17.07.2015-16.07.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Projekt ma na celu sporządzenie krytycznej edycji protokołów dochodzenia przeciwko zakonowi templariuszy, prowadzonego przez papieską komisję w Paryżu w latach 1309-1311. Jest to jedno z najważniejszych źródeł do badania dziejów zakonu templariuszy w ostatnich latach jego istnienia, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy oraz miłośników historii z całego świata. Zawiera ono zeznania, które stały się podstawą decyzji papieża Klemensa V o likwidacji wspólnoty, podjętej podczas soboru w Vienne, w 1312 r. Wspomniane protokoły zostały wprawdzie opublikowane w latach 1841-1851 przez Julesa Micheleta, jednak wydawnictwo to nie spełnia współczesnych.

Tytuł projektu: Zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym – w kierunku zrównoważonego podejścia

Kierownik projektu: Łukasz Kułaga
Wartość całkowita projektu: 48 960,00 zł
Okres realizacji: 15.02.2016-14.08.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem badań jest wykazanie, że następuje zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym (MPI). Przynajmniej do końca XX wieku podstawowym założeniem tego działu prawa międzynarodowego było przyciąganie inwestycji zagranicznych przez państwa przy wykorzystywaniu przede wszystkich dwustronnych traktatów o popieraniu i ochronie inwestycji (dalej BITy – od ang. bilateral investment treaty), z których pierwszy został zawarty w 1959 r. (obecnie ich liczbę szacuje się na ponad 3000). BITy obejmowały materialną ochronę inwestora zagranicznego – w postaci standardów traktowania oraz proceduralną w postaci możliwości zaskarżenia przez inwestora zagranicznego państwa przyjmującego inwestycję do organu międzynarodowego (trybunał arbitrażowy). BITy były zatem ukierunkowane przede wszystkim na ochronę inwestora zagranicznego, i tak też były interpretowane przez trybunały arbitrażowe, które z uwagi na niezwykle szybki wzrost ilości skarg inwestorów zagranicznych przeciwko państwom przyczyniły się do powstania znaczącego działu inwestycyjnego prawa orzeczniczego.

Tytuł projektu: Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców

Kierownik projektu: Elżbieta Karska
Wartość całkowita projektu: 374 790,00 zł
Okres realizacji: 14.07.2017-13.07.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Prawa cudzoziemców i prawa człowieka to systemy, które wzajemnie się uzupełniają, chronią podobne wartości i tym samym wspólna analiza tych dziedzin wydaje się czymś naturalnym. Zarówno w Europie, jak i na świecie mamy do czynienia z wieloma zdarzeniami, takimi jak choćby konflikty zbrojne, które powodują przemieszczanie się ludności uciekającej przed niebezpieczeństwem utraty życia. Społeczność międzynarodowa nie zawsze jest w stanie poradzić sobie w praktyce z licznymi problemami wynikającymi z tego faktu. Badania naukowe w tym względzie wydają się konieczne. Celem ich jest dogłębna analiza zjawisk, które zachodzą współcześnie w międzynarodowym prawie ochrony praw człowieka oraz w europejskim regionalnym systemie ich ochrony. Wręcz niezbędne wydaje się prawne zbadanie zjawisk, które pokaże jak radzić sobie z napływającymi do Europy cudzoziemcami, w jakim zakresie mogą liczyć na zastosowanie wobec nich ochrony i jakie są prawne mechanizmy tej ochrony.

Tytuł projektu: Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności

Kierownik projektu: Marek Jaśkowski
Wartość całkowita projektu: 18 315,00 zł
Okres realizacji: 13.09.2017-12.09.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Proponowane działanie ma polegać na przeprowadzeniu badań wstępnych w ramach zakresu ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności. Wstępna analiza pozwala na wyodrębnienie następujących najistotniejszych zagadnień w tej materii: (1) rzeczywisty zakres zasady neutralności UE wobec własności prywatnej i publicznej; (2) działania UE pociągające za sobą ograniczenie możliwości korzystania z prawa własności, przy czym dziedziny interwencji są dość zróżnicowane (np. ochrona środowiska, zwalczanie terroryzmu, ochrona konkurencji). Jednocześnie (3) prawo własności stanowi przedmiot ochrony na poziomie prawa UE. Kolejnym zagadnieniem są (4) bariery w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego związane z ograniczeniami w nabywaniu własności w państwach członkowskich. W końcu należy poddać analizie (5) dopuszczalność podjęcia przez UE harmonizacji w zakresie samego prawa własności.

Tytuł projektu: Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo – kościół w Republice Argentyńskiej.

Kierownik projektu: Marta Osuchowska
Wartość całkowita projektu: 27 634,00 zł
Okres realizacji: 13.09.2017-12.09.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Projekt badawczy obejmuje przeprowadzenie badań wstępnych dotyczących kształtowania się systemu relacji państwo–kościół w Argentynie w perspektywie konstytucyjnej. Zasadniczym punktem badań jest pobyt w ramach badań w Argentynie. Przeprowadzona zostanie tam kwerenda w Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dzięki której pozyskane zostaną materiały dotyczące początków rozwoju systemu relacji państwowo-kościelnych w Argentynie. W dalszej kolejności dokonana zostanie ich ocena i krytyczna analiza. Równocześnie prowadzone będą konsultacje z naukowcami z argentyńskich ośrodków naukowych w Córdoba i Buenos Aires na temat podstaw kształtowania się ustroju związków religijnych w Argentynie. Prace badawcze nad orzecznictwem prowadzone będą w sądach powszechnych oraz w ramach konsultacji z ekspertami z zakresu prawa konstytucyjnego, wyznaniowego i nauk politycznych.

Tytuł projektu: "Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego

Kierownik projektu: Piotr Chybalski
Wartość całkowita projektu: 6430,00 zł
Okres realizacji: 23.12.2017-22.12.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Planowane działanie naukowe obejmuje następujące czynności badawcze. Po pierwsze, przeprowadzenie analizy kształtowania się instytucji „efektu mrożącego” w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA oraz innych organów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem ETPCz. W tym celu, obok analizy samego orzecznictwa, nastąpi przegląd wypowiedzi doktrynalnych na ten temat, co wymaga pozyskania szeregu zagranicznych opracowań. Po drugie, zbadane zostaną orzeczenia polskiego TK, w których Trybunał posługiwał się pojęciem „efektu mrożącego”, a także opublikowane dotychczas omówienia tych orzeczeń (glosy). Po trzecie, sformułowane zostaną wnioski co do sposobu recepcji instytucji chilling effect przez TK oraz podjęta zostanie próba sformułowania wstępnej odpowiedzi na pytanie, czy przejmowanie (zapożyczanie) przez Trybunał obcych instytucji prawnych jest konstytucyjnie uzasadnione.

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Kierownik projektu: Przemysław Urbańczyk
Wartość całkowita projektu: 2 678 264,00 zł
Okres realizacji: 29.12.2016-28.01.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest przedstawienie w formie zwartego zbioru informacji o zasobach kulturowych i przyrodniczych związanych z działalnością człowieka w przeszłości na terenie całego polskiego kompleksu Puszczy Białowieskiej.
strona www projektu: http://puszcza.uksw.edu.pl/

Tytuł projektu: Technologia produkcji wyrobów fajansowych w Egipcie okresu ptolemejskiego w świetle badań archeologicznych i archeometrycznych

Kierownik projektu: Małgorzata Danuta Zaremba
Wartość całkowita projektu: 204 060,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest odtworzenie technologii produkcji egipskich fajansów hi-tech z okresu ptolemejskiego oraz odpowiedź m.in. na pytania na temat składu granulometrycznego, mineralnego i chemicznego materiału użytego do produkcji oraz jego pochodzenia.

Tytuł projektu: Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu.

Kierownik projektu: Magdalena Łaptaś
Wartość całkowita projektu: 26 082,00 zł
Okres realizacji: 23.11.2017-22.11.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem badań jest porównanie egipskiej i nubijskiej tradycji apostolskiej w sztuce. Imiona dwunastu uczniów Chrystusa podane są w trzech Ewangeliach Nowego Testamentu oraz Dziejach Apostolskich. Wśród uczniów Chrystusa wymieniony jest Judasz, który z powodu zdrady i samobójczej śmierci nie był i nie jest ukazywany wśród kolegium apostolskiego w sztuce. Natomiast do grupy Dwunastu włączeni mogą być np. św. Paweł oraz dwaj ewangeliści niewybrani przez Chrystusa (św. św. Marek i Łukasz). Najczęściej dobór apostołów na danym obszarze
związany jest z kultem rozwijającym się wokół ich grobów lub miejsc przechowywania relikwii oraz z terenem, na którym prowadzili działalność misyjną. Ponieważ wstępne badania wykazały, iż w malarstwie nubijskim pomijano św. Pawła, celem projektu jest stwierdzenie, czy w średniowiecznym malarstwie chrześcijańskiego Egiptu ten święty był przedstawiany? Którzy uczniowie Chrystusa byli włączani do kolegium apostolskiego? A także, jaką rolę (jeśli w ogóle) odgrywał w tych przedstawieniach św. Marek.

Tytuł projektu: Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z XII wiecznego kodeksu "Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej"

Kierownik projektu: Leszek Misiarczyk
Wartość całkowita projektu: 107 900,00 zł
Okres realizacji: 26.01.2015-25.01.2017
Opis projektu: Cel bezpośrednim jest odczytanie i krytyczna edycja XII wiecznego kodeksu łacińskiego "Perykopy Ewangeliczne" przechowywanego w Archiwum Diecezji Płockiej. Celami pośrednimi są: udostępnienie tekstu żródłowego polskim i zagranicznym historykom do dalszych badań nad kulturą umysłową średniowiecznego Mazowsza i Polski oraz relacjami pomiędzy krajem Mozy a Płockiem; udostępnienie tekstu żródłowego badaczom Biblii do dalszych badań nad wersjami tekstów ewangelicznych używanych w tym czasie w kraju Mozy, Polsce i na Mazowszu; udostępnienie tekstu żródłowego badaczom liturgii Kościoła w Polsce średniowiecznej do dalszych badań nad ewangeliarzami z tego okresu.

Tytuł projektu: Rządy solidarnościowe w Polsce w latach 1989-1993 wobec podstawowych problemów transformacji ustrojowej

Kierownik projektu: Antoni Dudek
Wartość całkowita projektu: 100 100,00 zł
Okres realizacji: 16.07.2015-15.07.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest porównawcza analiza głównych kierunków działania czterech rządów istniejących w Polsce od września 1989 r. do września 1993 r., nazywanych z uwagi na swoją podstawę polityczną rządami solidarnościowymi. Gabinety Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej mimo dzielących ich różnic musiały stawić czoła podobnym wyzwaniom wynikającym z: ostrego kryzysu gospodarczego; 1. załamania się systemu autorytarnego i związanego z tym kryzysu aparatu państwowego; 2. gwałtownych zmian w otoczeniu międzynarodowym Polski; 3. istnienia silnego ośrodka władzy wykonawczej w postaci urzędu prezydenta; 4. braku stabilnego zaplecza parlamentarnego (wyjątek stanowił rząd T. Mazowieckiego).

Tytuł projektu: Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno-wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego, w świetle badań osadów jeziornych

Kierownik modułu projektu (realizowanego z Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej): Fabian Welc
Wartość całkowita projektu: 760 300,00 zł (z tego UKSW 313 300,00 zł)
Okres realizacji: 20.04.2017-19.04.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest korelacja poszczególnych faz osadnictwa pradziejowego (neolit, epoka brązu i żelaza) oraz wczesnośredniowiecznego z przemianami środowiska przyrodniczego obszaru Warmii i Mazur na bazie wszechstronnych analiz osadów jeziornych, które, jak wykazały już wstępne badania, stanowią unikalne archiwum zmian środowiskowych wraz z zapisem antropopresji. Badanie i tym samym wyszczególnienie faz osadniczych opiera się głównie na analizie materiału archeologicznego pozyskanego w trakcie wykopalisk. W przypadku regionu Warmii i Mazur odtworzenie poszczególnych etapów dawnego osadnictwa utrudnia nie tylko brak źródeł pisanych, ale również fragmentaryczność danych archeologicznych. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wykopaliskowych pozwalają jedynie w wielkim przybliżeniu określić momenty intensywnego osadnictwa na omawianym terenie. Aby uchwycić z jednej strony aktywność dawnego człowieka, poznać wpływ jaki wywierał na środowisko (antropopresja) oraz uzyskać wgląd w to, jak zmiany środowiskowe i klimatyczne stymulowały lub hamowały procesy osadnicze, planuje się odczytać bogate, a dotychczas mało wykorzystane archiwum jakim są osady jeziorne Warmii i Mazur. Ostatecznym celem projektu jest odtworzenie precyzyjnego scenariusza zmian środowiskowych w regionie Warmii i Mazur oraz jego korelacja z fazami osadniczymi.

Tytuł projektu: Determinanty wyników funduszy inwestycyjnych. Cechy menedżerskie oraz atrybuty funduszy

Kierownik projektu: Dariusz Filip
Wartość całkowita projektu: 74 100,00 zł
Okres realizacji: 17.07.2015-16.11.2017
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Cel projektu związany jest z ustaleniem czy osiągane stopy zwrotu są wynikiem posiadania przez menedżerów zarządzających funduszami lub przez same fundusze pewnych cech umożliwiających osiąganie ponadprzeciętnych i stabilnych w czasie rezultatów. Na podstawie ustaleń we wspomnianym zakresie możliwe będzie dokonanie również wnioskowania dotyczącego umiejętnego wykorzystania przez menedżerów atrybutów, którymi charakteryzują się poszczególne fundusze do osiągania ponadprzeciętnych wyników ważonych ryzykiem. Horyzont czasowy badania określono na okres od początku 2000 roku do końca 2015 roku.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Tytuł projektu: Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych

Kierownik projektu: Marcin Jewdokimow
Wartość całkowita projektu: 74 724, 00 zł
Okres realizacji: 18.02.2014-17.02.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: W centrum zainteresowania badawczego znajdą się funkcjonowanie i znaczenie kompleksów klasztornych. Badania dotyczą zarówno kwestii, jakie funkcje pełnią lokalnie wybrane kompleksy klasztorne dziś, jak wygląda proces przypisywania kompleksom klasztornym obecnych funkcji i znaczeń, a także znaczenia kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych.

Tytuł projektu: Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego do de anima (Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponus)

Kierownik projektu: Joanna Komorowska
Wartość całkowita projektu: 111 000,00 zł
Okres realizacji: 12.08.2013-11.06.2017
Opis projektu: Cel projektu – identyfikacja i analiza trudności związanych z interpretacją kluczowych dla sformułowania definicji duszy rozdziałów Arystotelesowego traktatu de anima w pismach komentatorów (traktacie de anima Aleksandra z Afrodyzji, Parafrazie Temistiusza, komentarzach do de anima autorstwa Symplicjusza i Filiponusa). Rozpoznanie i określenie indywidualnych preferencji interpretacyjnych komentatorów, a także rozpoznanie kierujących nimi przesłanek metodycznych i merytorycznych. Zbadanie wzajemnych relacji między komentatorami na przykładzie dyskusji Arystotelesowskiej definicji duszy, rozważań o umyśle, definicji phantasia. Zbadanie języka używanego przez komentatorów w opisie duszy, prześledzenie modyfikacji semantycznych i ideowych zachodzących w poszczególnych komentarzach. Wstępne rozpoznanie wpływu wybranej formy wkładu na argumentację. Przekład relewantnych fragmentów komentarzy, stworzenie analitycznego słownika terminów filozoficznej psychologii.

Tytuł projektu: Artysta jako tekst. Konstrukt tożsamościowy reżysera jako komentarz do dzieł teatralnych

Kierownik projektu: Paweł Stangret
Wartość całkowita projektu: 70 200,00 zł
Okres realizacji: 05.02.2015-04.02.2018
Opis projektu: Celem projektu jest analiza zjawiska tworzenia wobec publiczności własnego dyskursu tożsamościowego, który objawia się w spektaklach i przede wszystkim w towarzyszących im komentarzach. Na przykładzie Tadeusza Kantora, Krystiana Lupy oraz duetu Paweł Demirski i Monika Strzępka. W projekcie analizowane są sposoby kreacji własnej tradycji przez artystów, a głównym materiałem badawczym – teksty pisane przez tych twórców.

Tytuł projektu: Dialog poklasyczny. Przemiany gatunku w starożytności

Kierownik projektu: Katarzyna Jażdżewska
Wartość całkowita projektu: 128 592,00 zł
Okres realizacji: 28.01.2016-27.01.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest analiza przemian gatunku dialogu w starożytności w okresie pomiędzy Platonem i Ksenofontem a końcem III wieku n.e. poprzez (1) zebranie i przeanalizowanie świadectw dotyczących użycia dialogu począwszy od połowy IV w. p.n.e. po I w. n.e. oraz (2) analizę dialogów – ich form, konwencji, treści – pierwszych trzech wieków okresu cesarstwa rzymskiego.

Tytuł projektu: Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa

Kierownik projektu: Marcin Jewdokimow
Wartość całkowita projektu: 237 337,00 zł
Okres realizacji: 21.02.2017-20.02.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Projekt dotyka kluczowego współczesnego problemu, jakim jest zmieniające się miejsce religii w społeczeństwie i wpływ społeczeństwa na religię. Nowatorstwo zaproponowanego podejścia polega na skupieniu uwagi badawczej na procesach, które mają miejsce wewnątrz klasztorów (społeczne, kulturowe i ekonomiczne), które rozumiane są jako symptomy szerszych zmian religii w społeczeństwie. W związku z tym, w odróżnieniu od rozpowszechnionych badań nad religią, w tym projekcie nie będzie badana religijność, ale wewnętrzne przemiany kluczowych religijnych instytucji i ich mieszkańców.

Tytuł projektu: Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym

Kierownik projektu: Piotr Jakubowski
Wartość całkowita projektu: 125 450,00 zł
Okres realizacji: 05.07.2017-04.07.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Badanie nie odwołuje się wyłącznie do deskrypcji dyskursu z przeszłości, lecz stawia za cel przedstawienie diagnoz mających konkretne aplikacyjne aspekty, sprzyjające prowadzeniu rzetelnego i odpowiedzialnego dialogu na tematy antagonizujące społeczność w epoce wielkich migracji ludności. Naukowa analiza mechanizmu kształtowania wizerunku uchodźców stanowi nie tylko badawcze wyzwanie, ale także przedmiot najwyższej społecznej wagi. Badanie dyskursów, jakie toczą się wokół problemu uchodźców, pozwoli zidentyfikować źródła wiedzy o problemie, wzajemne interakcje między światem polityki i mediów a świadomością społeczną, najlepiej przyswajalne formy komunikatów, płaszczyzny i sposoby artykulacji własnych przekonań, schematy prowadzenia dyskusji, wyznawane wartości i ich interpretacje. Publiczne wypowiedzi na temat uchodźców, traktowane jako teksty kultury, jednocześnie reprezentują, jak i mają moc kreowania szerszych schematów myślenia, postrzegania i oceny określonych zjawisk czy grup społecznych. Innymi słowy, są zarazem pochodną oraz źródłem opinii i nastrojów publicznych. Narastająca niechęć i wzrost uprzedzeń wobec cudzoziemców – objawiające się nie tylko w deklaracjach, ale i poprzez rosnącą liczbę aktów przemocy na tle etnicznym i rasowym – są konsekwencją określonego formułowania przekazów, strategii retorycznych i przedstawieniowych obecnych w dyskursie publicznym. W obliczu takiego stanu rzeczy badawcza analiza jego mechanizmów, włącznie z możliwością krytycznej interwencji w aktualny jego kształt, staje się przedmiotem odpowiedzialności humanistyki, która winna być wyczulona na wszelkie przejawy napiętnowania, wykluczenia i niesprawiedliwości obecne w sferze publicznej.

Tytuł projektu: Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza.

Kierownik projektu: Magdalena Bober-Jankowska
Wartość całkowita projektu: 10 287,00 zł
Okres realizacji: 28.09.2017-27.09.2018
Typ projektu: B+R
Opis projektu: „Życiorysy sławnych Polaków” to nieznane dzieło Adama Naruszewicza, w skład którego wchodzi kilkanaście biogramów wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia (np. Michała Mniszcha, Ignacego Potockiego, Celestyna Czaplica). Jego podstawowym, lecz nigdy wcześniej niedostrzeganym, problemem jest atrybucja tekstu, ponieważ – jak wynika z wstępnych ustaleń – nie wszystkie rękopisy znajdujące się w poszycie określanym jako autograf Naruszewicza. W toku prac chciałabym przede wszystkim zebrać i zbadać teksty „Życiorysów” uznawane dotychczas za autografy, a następnie ustalić faktyczną ich liczbę (informacje bibliograficzne podają rozbieżne dane). Kolejnym elementem badań będzie przeprowadzenie krytyki wewnętrznej tekstu, która w przypadku niepewnego autorstwa na podstawie analizy cech językowostylistycznych, a także zawartości dzieła, pozwoli odseparować teksty Naruszewicza od tych, które zostały napisane przez inne osoby. Kolejnym krokiem byłoby zbadanie i opisanie wzajemnych relacji pomiędzy faktycznymi autografami a odpisami (jeśli zajdzie potrzeba z wykorzystaniem kolacjonowania). Następnie – skupiając się już tylko na autografach – należy rozpoznać i opisać stan w jakim został przekazany tekst „Życiorysów”, by w przypadku błędów lub zniekształceń przywrócić mu poprawny kształt.

Tytuł projektu: Socjoretoryczne aspekty Listu Judy

Kierownik projektu: Dorota Muszytowska
Wartość całkowita projektu: 22 693,00 zł
Okres realizacji: 2018-2019
Typ projektu: B+R  

Opis projektu: Projekt ma na celu zgromadzenie niezbędnej literatury oraz przebadanie tekstu Listu Jakuba z wykorzystaniem dwóch kroków metodologicznych socjoretoryki: intertekstury oraz tekstury społecznej i kulturowej. Badanie intertekstury, polegać będzie na analizowaniu możliwych interakcji języka skodyfikowanego w tekście z tym co zewnętrzne: innymi tekstami, wydarzeniami historycznymi, przyjmowanymi wartościami, obyczajami itp. Badanie tekstury społecznej i kulturowej ma na celu wyłonienie kategorii powszechnej (jak honor i wstyd) oraz specyficznej topiki społecznej (jak społeczne spektrum reguł grup religijnych) i rozróżnienie pomiędzy nimi, co pozwala na odtworzenie zakodowanej w tekście religijnej odpowiedzi na „świat”.                                                                                                                                                                                                                    

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Tytuł projektu: Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchni elektrod metalicznych

Kierownik projektu: Janusz Stafiej
Wartość całkowita projektu: 278 720,00 zł
Okres realizacji: 06.07.2017-05.07.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Analiza zjawiska oscylacji potencjału w połączeniu z morfologią powierzchni tj. z wielkością obszarów pokrytych warstwą i gołych obszarów i ich kształtem. Czy mogą one stworzyć regularne wzory charakterystyczne dla fal stojących? W przypadku fal akustycznych taka fala powstaje między głośnikiem a mikrofonem. Przypuszczamy, że narzucając oscylacje potencjału na układ możemy uzyskiwać warstwy o różnych charakterystykach użyteczne do otrzymywania nanostruktur.

Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych

Kierownik modułu projektu (realizowanego z Instytutem Chemii Fizycznej PAN, Instytutem Farmaceutycznym i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym): Renata Rybakiewicz
Wartość całkowita projektu: 1 147 668,00 zł (w tym UKSW 159 360,00 zł)
Okres realizacji: 05.10.2016-04.10.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Zasada „jeden rozmiar dla wszystkich” nie powinna być, wg prof. Aarona Ciechanovera, laureata Nagrody Nobla z chemii z roku 2004 stosowana do leków. Dziś pacjent chce wiedzieć „czy dawkowanie leku i terapia jest dla mnie odpowiednia?”. Dostosowanie dawkowania dla konkretnego pacjenta jest szczególnie istotne w leczeniu dzieci i osób starszych. Realizowane badania mają na celu opracowanie niezawodnych i szybkich metod badania stężenia wybranych leków w płynach ustrojowych. Rozwój współczesnych metod przygotowania próbek do bioanalizy nie dorównuje postępom nauki w dziedzinie instrumentów stosowanych do pomiaru stężeń leków (ultrasprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas). Ponadto wadą stosowanych przyrządów pomiarowych jest ich koszt i wielkość. Dlatego nasze badania mają na celu opracowanie selektywnych polimerów wdrukowanych molekularnie. Chcemy uzyskać potwierdzenie, że wdrukowane polimery staną się trwałym, wiarygodnym i wydajnym narzędziem do szybkiego i bezpośredniego oznaczania stężenia leków w płynach ustrojowych. Dotychczasowe badania w tym zakresie nie uwzględniały obecności substancji przeszkadzających, a w szczególności metabolitów substancji czynnych leków.

Tytuł projektu: Katalityczne wodoroodchlorowanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. Cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katalizą dla energetyki

Kierownik projektu: Zbigniew Karpiński
Wartość całkowita projektu: 501 870,00 zł
Okres realizacji: 03.02.2017-02.02.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem badań jest poszukiwanie skutecznych katalizatorów dla dwóch procesów katalitycznych ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska i energetyki: wodorodehalogenacji chlorodifluorometanu (freonu R22) oraz izomeryzacji n alkanów. Ponadto, proponuje się przeprowadzenie badań obu procesów katalitycznych sprzężonych ze sobą. Badania łączy wykorzystanie jednego typu katalizatora, opartego na palladium i/lub platynie, osadzonego na tlenku glinu, którego aktywacja osiąga się w wyniku jego działania w uprzednio prowadzonej reakcji. Zatem, prowadzenie reakcji wodorodehalogenacji freonu R22 ma prowadzić nie tylko do znalezienia optymalnych katalizatorów tej reakcji, ale również ma jednocześnie służyć do wprowadzenia do katalizatora centrów kwasowych i, tym samym, aktywować katalizator w kierunku następnej reakcji – izomeryzacji alkanów. Natomiast ubytek tych centrów w trakcie długo prowadzonego procesu izomeryzacji, a zwłaszcza w wyniku regeneracji katalizatora, powinien pozytywnie wpływać jego aktywność w cyklicznie prowadzonym procesie wodorodehalogenacji.

Tytuł projektu: IHB@HP – Wewnątrzcząstkowe wiązania wodorowe pod wysokimi ciśnieniami

Kierownik projektu: Dominik Kurzydłowski
Wartość całkowita projektu: 697 100,00 zł
Okres realizacji: 10.07.2017-09.07.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest zbadanie wpływu wysokiego ciśnienia zewnętrznego (przewyższającego 10 000 atmosfer) na geometrię i siłę wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w izolowanych molekułach. Zracjonalizowana zostanie zależność między tymi dwiema wielkościami oraz ich wpływ na strukturę elektronową molekuły w szczególności na przejścia elektronowe indukujące wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu. Otrzymane wyniki będą otwierały możliwość kontrolowanego przestrajania za pomocą ciśnienia właściwości pojedynczych cząsteczek.

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU


Tytuł projektu: Strategie rozrodcze i preferencje pokarmowe u spokrewnionych gatunków o różnym poziomie specjalizacji ekologicznym, występujących w tych samych środowiskach

Kierownik projektu: Piotr Ceryngier
Wartość całkowita projektu: 1 302 070,00 zł
Okres realizacji: 28.02.2012-27.02.2017
Opis projektu: W projekcie założono realizację trzech celów szczegółowych: 1. Określenie preferencji pokarmowych i specjalizacji pokarmowej czterech gatunków biedronek różniących się poziomem specjalizacji środowiskowej i stopniem pokrewieństwa, 2. Porównanie dynamiki jajników tych gatunków, 3. Porównanie cykli życiowych i tendencji do wydawania więcej niż jednego pokolenia w roku tych gatunków.

logo orzel

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje