znaki strona www 

Wykaz projektów finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Tytuł projektu: Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część II: Warmia Wschodnia i Natangia

Kierownik projektu: Zbigniew Kobyliński
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 1 346 853,00 zł
Okres realizacji: 11.12.2018-10.12.2023
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu Katalog grodzisk Warmii i Mazur, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2012-2023, jest zainicjowanie systematycznego sporządzania pełnej, rzetelnej i dokładnej dokumentacji szczególnej kategorii miejsc historycznych, jakimi są pozostałości dawnych grodów, znajdujących się na terytorium Warmii i Mazur. Te stanowiska archeologiczne ulegają ciągłej degradacji w wyniku działania rozmaitych czynników naturalnych, takich jak erozja czy niszcząca działalność zwierząt ryjących i korzeni roślin, ale w większym jeszcze stopniu wskutek niszczącej działalności człowieka, zarówno celowej, jak i przypadkowej. W rezultacie naukowa wartość tych obiektów zmniejsza się nieodwracalnie w coraz to zwiększającym się tempie, co powoduje, że zawarta w nich potencjalnie informacja o przeszłości nie będzie mogła być w przyszłości wykorzystana. Utracony zostanie również ich potencjał kulturowy, społeczny, estetyczny i ekonomiczny jako elementów dziedzictwa kulturowego. W tej sytuacji niezbędne jest dokumentowanie – z zastosowaniem najnowocześniejszych dostępnych współcześnie metod dokumentacji cyfrowej – tych ginących i nieznanych dotąd obiektów przeszłości. http://grodziska-warmia-mazury.pl/

Tytuł projektu: Martianus Capella De nuptiis Philologiae et Mercurii

Kierownik projektu: Joanna Komorowska
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 188 300,00 zł
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Projekt zakłada przygotowanie przekładu dzieła De nuptiis Philologiae et Mercurii wraz z obszernymi  komentarzami.

Tytuł projektu: W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty w latach 1919-1989

Kierownik projektu: Piotr Mitzner
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 750 000,00 zł
Okres realizacji: 04.03.2013-03.03.2016
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Głównym obiektem badań są teksty literackie i wykorzystane zostanie w pełni literaturoznawcze instrumentarium badawcze. Chodzi przede wszystkim o analizę świadomości, streotypów, mitów i działań obalających mity i stereotypy, a tu literatura daje szczególnie ważne świadectwo. Nawet (czy może: bardziej) teksty autorów minorum gentium. Badania nad rosyjską emigracją w Polsce (przede wszystkim w latach 1918-1945, ale też w schyłkowym okresie, gdy udało się jej ujawnić swoje istnienie, to znaczy w latach 1956-1970) i badania nad relacjami polsko-rosyjskimi w obrębie polskiej emigracji po 1939 r. – przebiegają równolegle.

Tytuł projektu: Polsko-rosyjskie związki literackie w kręgu paryskiej „Kultury”

Kierownik projektu: Piotr Mitzner
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 1 008 481,00 zł
Okres realizacji: 2018-2021
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Jest to kontynuacja projektu „W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie 1919-1989” (realizowany w latach 2013-2017 z grantu NPRH), który skupiony był na dokumentowaniu i opisie dwóch obszarów: rosyjskiej emigracji w Polsce międzywojennej i emigracji polskiej na Zachodzie po II wojnie światowej. Kluczowe zagadnienie dotyczyło poszukiwania sensu i celu wychodźstwa. Efekty pracy badaczy z UKSW spotkały się z dużym zainteresowaniem, z jednej strony badaczy rosyjskiej diaspory pracujących w ośrodkach naukowych Stanów Zjednoczonych, Włoch, Austrii i Rosji, a z drugiej – polskiego czytelnika. Rzadko się zdarza, by książka naukowa (a tak było z warszawskim „Domkiem w Kołomnie”) uhonorowana została nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej. Kolejną, "Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa" nominowano do Nagrody UMCS im. J. Giedroycia, a "Wiersze zebrane" Zuzanny Ginczanki ukazały się w dwóch wydaniach.
Wymienione prace pozwoliły wytyczyć dalsze kierunki badań i publikacji materiałów źródłowych. Tym razem akcent zostanie przesunięty na cel nadrzędny, który stawiali sobie polscy i rosyjscy pisarze, uczeni, redaktorzy – cel, którym było właśnie przełamywanie obcości w relacjach polsko-rosyjskich, przede wszystkim poprzez teksty literackie i teksty o literaturze.
Obecnie najważniejszy w badaniach będzie krąg „Kultury” Jerzego Giedroycia, w którym znajdują jego autorzy i korespondenci zajmujący się kwestiami rosyjskimi, przede wszystkim literackimi. Są to: Józef Czapski, Jerzy Stempowski, Józef Łobodowski, Michał Heller, Natalia Gorbaniewska, Wiktor Woroszylski. Ten ostatni był współpracownikiem, któremu Giedroyc zlecał artykuły na wyjątkowo trudne kwestie, liczył się z jego zdaniem na tematy rosyjskie. Z drugiej strony to właśnie kontakty Woroszylskiego z Giedroyciem, Stempowskim i Hellerem wzbogacały jego wizję literatury rosyjskiej. Podejmowana tematyka zapewne zasługuje na wielką syntezę. Gdyby jednak ktoś podjął się obecnie takiego zadania, byłoby to przedwczesne. Przed naukowcami z UKSW przede wszystkim ogrom rozproszonych źródeł, które niekiedy radykalnie zmieniają wstępny obraz takiego zagadnienia, jak relacje intelektualne polsko-rosyjskie, o których, zdawać by się mogło, każdy ma coś do powiedzenia. Przedmiotem badań będzie „wysłuchanie” źródeł i przekazanie ich głosu uczonym i szerszej czytającej publiczności. Nie tylko zresztą polskiej. Rzecz w tym, że część źródeł powinna zostać opublikowana w oryginale rosyjskim (lub w wersji dwujęzycznej), by móc wpływać także na przełamywanie obcości w obecnej sytuacji. W tym obszarze kierownik projektu ma pewne doświadczenie, ponieważ od wielu lat współpracuje z rosyjskimi środowiskami naukowymi, archiwami i wydawcami.

Tytuł projektu: Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na Mazowszu

Kierownik projektu: Jakub Lewicki
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 570 000,00 zł
Okres realizacji: 15.07.2014-14.02.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji malarstwa ściennego na terenie Mazowsza z okresu średniowiecza i nowożytności. Inwentaryzacja obejmuje malarstwo ścienne znajdujące się w budowlach sakralnych, jak i w budynkach świeckich od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Wszystkie malowidła zostaną udokumentowane fotograficznie i opisane, weryfikacji będzie poddane ich datowanie. Projekt obejmuje obszar obecnego województwa mazowieckiego, co ułatwi dostęp do dokumentacji znajdującej się w urzędach konserwatorskich.

Tytuł projektu: Między centrum a prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej

Kierownik projektu: Jakub Lewicki
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 500 000,00 zł
Okres realizacji: 20.03.2013-19.03.2018
Typ projektu: B+R
Opis: Celem niniejszego projektu jest dokumentacja dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej w celu ich szerszego udostępnienia i opracowania. Ma ona ogromne znaczenie wobec coraz bardziej utrudnionego dostępu do źródeł w archiwach ukraińskich.

Tytuł projektu: Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania Warmia

Kierownik projektu: Zbigniew Kobyliński
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 2 000 000,00 zł
Okres realizacji: 01.03.2012-30.04.2017
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu było ustalenie liczby i stanu zachowania oraz chronologii i funkcji grodzisk prehistorycznych i wczesnohistorycznych w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, odpowiadającej historycznym krainom Pomezanii, Pogezanii i częsciowo Warmii, po rzekę Pasłękę na wschodzie (gminy Iława, Zalewo, Susz i Kisielice w powiecie iławskim oraz gminy Miłomłyn, Małdyty, Morąg, Miłakowo i Ostróda w powiecie ostródzkim). Podjęcie tematu było konieczne ze względu na braki dotychczasowej wiedzy naukowej na temat grodzisk tego regionu. Rezultatem realizacji projektu jest publikacji dwóch tomów „Katalogu grodzisk Warmii i Mazur", dwóch dodatkowych tomów interdyscyplinarnych studiów „Grodziska Warmii i Mazur" w serii Archaeologica Hereditas oraz stworzenie geoportalu internetowego http://grodziska-warmia-mazury.pl/ .

Tytuł projektu: Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech – wydanie elektroniczne serii książek

Kierownik projektu: Anna Czajka-Cunico
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 153 600, 00 zł
Okres realizacji: 08.08.2014-07.02.2017
Opis projektu: Historia Radomia rozpoczyna się pod koniec IX wieku. Dysponujemy materiałem szkieletowym z Radomia reprezentującym trzy okresy chronologiczne: XI-XII, XIV-XVII oraz XVIII/XIX wiek. Seria szkieletowa z Radomia daje zatem unikatową możliwość prześledzenia zmian biologicznych, z jednego stanowiska, na przestrzeni blisko 800 lat. Warto zaznaczyć, że nie dysponujemy wieloma podobnymi stanowiskami, z tak rozległego okresu, z terenu naszego kraju.

Tytuł projektu: Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów. Perspektywa interdyscyplinarna

Kierownik projektu: Filip Doroszewski
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 593 117,00 zł
Okres realizacji: 31.05.2016-30.09.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Interdyscyplinarny zespół złożony jest z badaczy o uzupełniających się specjalnościach starożytniczych: archeologa, filologa, filozofa, historyka i religioznawcy. Badania zespołu mają charakter nowatorski i wypełniają dotkliwą lukę we współczesnej wiedzy o związkach polityki i religii w czasach antycznych, tworząc nowe narzędzie badawcze do ich poznawania i opisywania. Jak dotąd nikt nie podjął próby pełnej analizy roli Dionizosa w polityce religijnej rzymskich cesarzy, nie istnieje na ten temat żadna monografia. Musi jawić się to jako paradoks, zważywszy na fakt, że od dawna dyskutuje się ważną rolę symboliki dionizyjskiej (i szerzej, religijnej) w wizerunku władców hellenistycznych oraz w propagandzie triumwiralnej i augustowskiej, a także, że bierze się pod uwagę jakąś formę „rehabilitacji” Dionizosa i jego kultu w ideologii władzy za rządów Oktawiana Augusta. Podobnie jest w przypadku związków kultu Dionizosa z władzą cesarską za dynastii Antoninów i Sewerów. Choć na poziomie zestawienia źródeł związki te są dobrze stwierdzone, to wciąż brak ich dogłębnej i wielostronnej interpretacji.

Tytuł projektu: Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, „Prawdziwe początki Bożego Narodzenia” oraz jej rewizja i aktualizacja autorska

Kierownik projektu: Józef Naumowicz
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu:
Okres realizacji: 31.08.2016-30.08.2019
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Grant został uzyskany w konkursie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - „Umiędzynarodowienie» 3.a, który obejmuje realizację „projektów służących wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego”. Zgodnie z warunkami konkursu, projekt obejmuje przekład monografii na język angielski, publikację w wydawnictwie o wysokiej randze międzynarodowej i charakteryzuje się „użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg oddziaływania”.

Tytuł projektu: Ikonoklazm bizantyjski – spór o koncepcję obrazu religijnego. Główne teksty źródłowe

Kierownik projektu: Józef Naumowicz
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 221 793,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest przekład z języka greckiego i łacińskiego podstawowych tekstów źródłowych dotyczących bizantyńskiego sporu ikonoklastycznego z VIII-IX w., a więc genezy sporu o ikony, jego przebiegu, przedmiotu, głównych protagonistów (Jan Damasceński, Teodor Studyta) oraz przełomowych wydarzeń tej długiej i słynnej kontrowersji. Wypracowana w czasie tego sporu koncepcja obrazu religijnego – nieco odmienna na Wschodzie i Zachodzie – przyjęła się i funkcjonuje do dziś w tradycji chrześcijańskiej. Szczególnie ważne dla poznania istoty zagadnienia są pisma Jana Damasceńskiego czy Teodora Studyty, które stanowią klasyczny wykład na temat ikon.

Tytuł projektu: Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” (PSP)

Kierownik projektu: Tadeusz Kołosowski
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 600 000,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Celem projektu jest kontynuacja i ożywienie prestiżowej serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), zapoczątkowanej w roku 1969 z inicjatywy wybitnych badaczy starożytności chrześcijańskiej: ks. prof. Emila Stanuli i ks. prof. Wincentego Myszora, której celem od początku była polska edycja źródeł wczesnochrześcijańskich. Do współpracy w realizacji niniejszego projektu zaproszono szerokie grono naukowców (historyków, teologów, filozofów i filologów klasycznych), a także doktorantów nie tylko z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ale i z innych ośrodków w Polsce.

Tytuł projektu: Targum Jonatana. Edycja tekstu aramejskiego, przekład na język polski z wprowadzeniem i notami

Kierownik projektu: Anna Kuśmirek
Wnioskodawca: Wydział Teologiczny
Wartość całkowita projektu: 220 650,00 zł
Okres realizacji:
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Targum Jonatana to przekład na język aramejski biblijnego tekstu hebrajskiego, który w kanonie żydowskim stanowi drugą część Biblii Hebrajskiej, czyli „Proroków” (Nebi’im). W tradycji żydowskiej Targum Jonatana został uznany za oficjalny targum babiloński do ksiąg prorockich, stąd też jego ranga i prestiż odpowiada Targumowi Onkelosa do Pięcioksięgu. Targum Jonatana dzieli się na proroków wcześniejszych (Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl) i proroków późniejszych (Iz, Jr, Ez i dwunastu proroków, którzy są uznani jako jedna księga). W porównaniu z tekstem hebrajskim Targum Jonatana wykazuje duże podobieństwo w zakresie języka i charakteru przekładu, jednakże znajduje się w nim wiele materiału dodatkowego. Jako całość Targum Jonatana jest uznawany za dzieło o spójnym i konsekwentnym charakterze, które nie tylko jest tłumaczeniem biblijnego tekstu hebrajskiego, ale znacznie go ubogacającym dzięki różnego rodzaju dodatkom, które pochodzą z późniejszej żydowskiej tradycji egzegetycznej. Celem projektu jest przekład Targumu Jonatana na język polski z wprowadzeniem oraz notami objaśniającymi, które będą pełniły rolę krótkiego komentarza dotyczącego zagadnień filologicznych i egzegetycznych do tekstu aramejskiego.

Tytuł projektu: Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, „Geneza chrześcijańskiej rachuby lat” oraz jej rewizja i aktualizacja autorska

Kierownik projektu: Józef Naumowicz
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 84 090,00 zł
Okres realizacji: 10.04.2018-09.04.2020
Typ projektu: B+R
Opis projektu: Książka ukazuje genezę popularnej dziś rachuby lat od narodzenia Jezusa, podejmując tematykę dyskutowaną od dawna w naukowych środowiskach zarówno historycznych, jak też religioznawczych. Przedstawia nowe, oryginalne i odkrywcze ujęcie tego zagadnienia, zarówno jeśli chodzi o metodę obliczenia roku narodzenia Jezusa przyjętą przez Dionizego, dokładną koncepcję jego rachuby, wyboru początku nowej rachuby, jak też upowszechnienia tej rachuby w historiografii i innych obszarach kultury. Stanowi też swego rodzaju monografię na temat początków chrześcijańskiego kalendarza, dlatego przyjęto roboczy tytuł wersji angielskiej: „The Origin of the Christian Calendar”. W ramach tego projektu książka zostanie najpierw przepracowana (przeredagowanie, dodanie nowych uzasadnień dla przyjętych koncepcji, ustosunkowanie się do nowych prac wydanych już po opublikowaniu książki, czyli po 2000 r.), rozszerzona (będą dodane podrozdziały o rachubach lat powstałych na bazie ery Dionizego – era armeńska, koptyjska era męczenników, era etiopska) i dostosowana do międzynarodowych wymogów edytorskich, następnie przełożona na język angielski i wydana w międzynarodowym wydawnictwie Peter Lang GmbH.

Tytuł projektu: Materiały do Korpusu Staropolskiego. Etap 2 - litery D-M

Kierownik projektu: Przemysław Stanisław Mrozowski
Wnioskodawca: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Wartość całkowita projektu: 830 714,00 zł
Okres realizacji: 15.05.2018-14.05.2023
Opis projektu: Celem projektu jest zgromadzenie informacji o zachowanych i znanych tylko ze źródeł ikonograficznych portretach polskich, powstałych od średniowiecza po koniec I Rzeczypospolitej, a następnie jego opracowanie naukowe i klasyfikacja oraz kompleksowa, usystematyzowana alfabetycznie publikacja, tworząca słownik biograficzno-ikonograficzny. W przeważającej mierze gromadzony materiał nie był jeszcze przedmiotem badań i wymaga naukowej weryfikacji oraz wiarygodnej interpretacji. Celem jest jednocześnie dotarcie do wizerunków do tej pory nieznanych, pozostających poza obiegiem naukowym.

Tytuł projektu: Pseudo-Garnies z Langres, Średniowieczny słownik symboliki biblijnej

Kierownik projektu: Krzysztof Bardski
Wnioskodawca: Wydział Teologiczny
Wartość całkowita projektu: 140 625,00 zł
Okres realizacji: 24.05.2018-23.05.2023
Opis projektu: „Średniowieczny słownik symboliki biblijnej” jest polskim przekładem i adaptacją łacińskiego dzieła „Allegoriae in universam Sacram Scripturam”, przypisywanego Garnierowi z Langres (XIIw.). Jest to glosariusz biblijnych motywów literackich, zawierający symboliczne znaczenia, jakie były im przypisywane w literaturze starożytnej i wczesnośredniowiecznej.
Glosariusz ułożony jest alfabetycznie. W tłumaczeniu polskim, ze względu na przydatność dzieła, przyjęta zostanie kolejność haseł w języku polskim. Przekład w oparciu o starożytne rękopisy (wadliwe wydanie w Patrologia Latina) zaopatrzony będzie we wstęp, przypisy o charakterze filologicznym i teologicznym oraz indeksy.

Tytuł projektu: Przekład, edycja krytyczna i analiza treści Pontyfikału Płockiego z XII wieku

Kierownik projektu: Henryk Seweryniak
Wnioskodawca: Wydział Teologiczny
Wartość całkowita projektu: 466 999,00 zł
Okres realizacji: 2018-2020
Opis projektu: Przedmiotem badań, objętych projektem, jest łaciński „Pontyfikał Płocki z XII wieku”. Kodeks ten na 211 kartach zawiera opisy 85 obrzędów, m.in.: elekcji i konsekracji biskupa, błogosławieństwa nowego króla i królowej, udzielania sakramentów i święceń, sprawowania synodów, nakładania i zdejmowania ekskomunik, odbywania ordaliów, poświęcania świątyń i cmentarzy. O randze księgi świadczy to, że jest ona najstarszym pełnym tego typu zabytkiem w Polsce – z pontyfikału gnieźnieńskiego, prawdopodobnie XI-wiecznego, zachowały się tylko 2 karty, natomiast z krakowskiego, także XI-wiecznego – 152. W 1941 roku Pontyfikał, służący biskupom płockim do początku XVI wieku, został zrabowany przez Niemców i wywieziony do Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu. Długie lata uznawany za zaginiony, w 1973 roku został wystawiony na licytacji w RFN i jako „Rytuał z pontyfikałem pochodzenia niemieckiego z XIV wieku” zakupiony przez Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Zwrot kodeksu, który nastąpił 14 kwietnia 2015 roku, słusznie uznano za jedno z najważniejszych wydarzeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. Nie jest to wszelako kodeks rodzimej proweniencji – jego źródło stanowi Pontyfikał rzymsko-germański z X wieku, a on sam mógł powstać na Zachodzie. Dlatego stanowi bezcenny dokument kształtowania się kultury religijnej średniowiecznej Europy i włączania się w nią piastowskiej Polski, w szczególności zaś Mazowsza.

Tytuł projektu: Przekład z języka angielskiego i wydanie w języku polskim II i III tomu pracy Q. Skinnera, „Visions of Politics” Cambridge UP 2002

Kierownik projektu: Krzysztof Koehler
Wnioskodawca: Wydział Nauk Humanistycznych
Wartość całkowita projektu: 121 843,00 zł
Okres realizacji:
Opis projektu: na stronie NPRH                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje