misja_02.jpg

Konieczność określenia na nowo strategicznych celów rozwoju uniwersytetu w oparciu o reformę szkolnictwa wyższego, przyczyniły się do gruntownej diagnozy i nadania nowej konstrukcji dla podstawowych dokumentów określających tożsamość uniwersytetu, w tym dla dokumentu o charakterze fundamentalnym, czyli Misji i Strategii.

20 marca 2014 r. Senat uczelni przyjął "Misję i Strategię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014 - 2020" Zobacz- tekst dokumentu
Misja UKSW  jest implikacją jego dwóch fundamentalnych charakterystyk

UKSW jest uniwersytetem publicznym, będącym istotnym ogniwem publicznego systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Uznajemy naszą Ojczyznę za nadrzędne dobro wspólne wszystkich obywateli i zamierzamy się do niego przyczyniać na miarę naszych sił i możliwości. Respektujemy też państwowe uregulowania prawne. UKSW aktywnie uczestniczy w procesie oceny swojej
działalności naukowej i dydaktycznej sprawowanej przez organy administracji publicznej.

UKSW jest uniwersytetem o charakterze katolickim ze względu na swoje korzenie i obecne powołanie. Deklarujemy swoje przywiązanie do nauczania Kościoła katolickiego i uniwersalnych wartości, których jest on depozytariuszem. Badania naukowe i nauczanie nawiązują do tysiącletniej i ogólnoświatowej tradycji Uniwersytetów Katolickich. Oznacza to szczególną aktywność w trosce o wartości etyczne i poszanowanie człowieczeństwa, ale oznacza to również otwartość i chęć współpracy ze studentami i naukowcami o innych światopoglądach.

Strategia UKSW

określa wizję "harmonijnego rozwoju uczelni w zakresie kształcenia i wychowania jak najlepszych studentów i absolwentów, planowania i realizacji badań naukowych na najwyższym światowym poziomie" w odniesieniu do potrzeb społecznych oraz ekonomiczno-gospodarczych Mazowsza, Polski i Europy.

W UKSW za priorytetowe kierunki i płaszczyzny badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz studentów uznajemy następujące zagadnienia:
 • pogłębianie wiedzy o Bogu, relacjach Bóg – Człowiek, Człowieku jako bycie religijnym; rozwijanie personalistycznej i transcedentalnej wizji świata
 • badania nad religią i jej znaczeniem w życiu indywidualnym, społecznym i międzynarodowym, a także nad rolą i pozycją chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Polsce i świecie, dialog międzyreligijny
 • Człowiek jako wartość; godność osobowa Człowieka; integralny rozwój Człowieka; promocja i ochrona Jego życia od początku, przez zapewnienie godnego standardu życia, po naturalną śmierć, ochrona zdrowia Człowieka
 • Człowiek i jego tożsamość indywidualna, społeczna, kulturowa, narodowa, ludzka
 • Człowiek jako istota społeczna: promocja i ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, promocja i ochrona rodziny jako wspólnoty osób opartej na tak pojmowanym małżeństwie; małżeństwo i rodzina jako podstawa społeczeństwa
 • ochrona Człowieka przed wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, troska o ubogich, samotnych i niepełnosprawnych
 • język jako środek komunikacji Człowieka: wartość słowa i prawda w komunikacji interpersonalnej i społecznej; różnorodność językowa; język jako kluczowy element i nośnik kultury ludzkiej
 • Człowiek jako podmiot kultury: twórczość ludzka we wszelkich wymiarach i jej funkcje kulturotwórcze; dziedzictwo historyczne i kulturowe Człowieka, tożsamość Polaka, dialog międzycywilizacyjny
 • Człowiek i jego środowisko: środowisko naturalne i jego wpływ na życie Człowieka oraz wpływ działalności ludzkiej na środowisko, zmiany klimatyczne, zagrożenia środowiskowe dla życia i zdrowia Człowieka
 • poznanie świata przez Człowieka, w tym zjawisk i procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych zachodzących w świecie i kosmosie
 • Człowiek wobec zmian technologicznych i cywilizacji informatycznej
 • Człowiek a dobro wspólne: małżeństwo – rodzina – społeczeństwo (naród) – ludzkość jako środowisko życia i rozwoju Człowieka; stosunek Człowieka do dobra wspólnego: poszanowanie własności, uczciwość w działalności gospodarczej, poszanowanie obowiązków społecznych Człowieka
 • Naród i państwo jako dobro wspólne; państwo jako sposób realizacji Człowieka; dobro wspólne w świecie globalnym

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje