Przejdź do treści

Fundamentalne wartości wobec wyzwań naszych czasów. Święto UKSW

Podczas obchodów Święta Uczelni, w 43. rocznicę śmierci Patrona naszego Uniwersytetu, zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz nagrody Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe.

Zgodnie z tradycją, na kilka godzin przed rozpoczęciem obchodów, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wraz z przedstawicielami społeczności  UKSW modlił się przy grobie Prymasa Tysiąclecia, w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela. Rektor polecił naszą społeczność akademicką Opatrzności Bożej za pośrednictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Przy grobie Prymasa Tysiąclecia

Podczas głównej uroczystości Święta Uczelni, Aulę Schumana na kampusie Wóycickiego wypełnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy warszawskich uczelni oraz  społeczność akademicka naszego Uniwersytetu: władze, wykładowcy akademiccy, pracownicy administracji, studenci i doktoranci.

W duchu prawdy, sprawiedliwości i solidarności

W przemówieniu inaugurującym wydarzenie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW nazwał obchody Święta Uczelni preludium do jubileuszu 25-lecia istnienia Uniwersytetu, przypominając, że w dniu dzisiejszym w sposób szczególny pamiętamy o Patronie Uczelni, naszych korzeniach i wartościach, które kształtują naszą wspólnotę akademicką, a także ludziach, którzy swoją pracą i poświęceniem przyczyniają się do dalszego rozwoju naszej Alma Mater.

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podkreślił, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po 25 latach istnienia zajmuje ważne miejsce wśród polskich i zagranicznych uczelni, zaś jego misja opiera się na profesjonalnym kształceniu młodych ludzi w duchu „prawdy, sprawiedliwości i solidarności”, kształceniu elit dla społeczeństwa, państwa i Kościoła.

– Nasza Uczelnia musi być miejscem, w którym rodzą się nowe idee, promuje się badania naukowe na najwyższym poziomie, w duchu odpowiedzialności chrześcijańskiej, społecznej i etycznej. Miejscem, w którym kształci się ludzi zdolnych do sprostania wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości, wymagającym ogromnej odwagi, mądrości i roztropności – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. – W obliczu tych dynamicznych przemian, nie możemy bowiem zapominać o fundamentalnych wartościach, które stanowią podstawę naszej wspólnoty akademickiej.

Rektor UKSW zaznaczył, że na naszej Uczelni szanowana jest godność każdego człowieka, propaguje się „wolność myśli, słowa, przekonań” oraz dąży do budowania społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich.

Podczas obchodów Święta Uczelni

Z wdzięcznością za trud i zaangażowanie

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podkreślił, że dzięki „zaangażowaniu, pasji i poświęceniu” pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, UKSW może rozwijać się i osiągać sukcesy, kształcić dobrych i szlachetnych ludzi, dla których Bóg, honor i Ojczyzna mają wartość fundamentalną zarówno w życiu osobistym jak zawodowym.

Rektor dziękując wykładowcom za ich pracę na rzecz Uczelni i studentów, zaznaczył, że w świetle ostatniej ewaluacji, wszystkie nasze dyscypliny naukowe posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Pogratulował pracownikom Uczelni uhonorowanym medalami Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami i wyróżnieniami naukowymi.

Zwracając się do studentów, Rektor nazwał ich „sercem naszej uczelni”, dla których i dzięki którym Uczelnia istnieje, a których energia, entuzjazm, a także chęć zdobywania wiedzy stanowią nieustanną motywację do działania. O ponad stu wypromowanych w ubiegłym roku doktorach i doktorach habilitowanych ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski mówił z dumą, że są najlepszym świadectwem prowadzonej na UKSW edukacji, zachęcając by byli ambasadorami naszej Uczelni, wyrażając przy tym nadzieję, że nasz Patron będzie wciąż nad nami czuwał i nas prowadził.

Dziękując wszystkim członkom wspólnoty akademickiej za ich codzienny trud i zaangażowanie, Rektor życzył wszystkim mającym swój udział w rozwijaniu naszej Uczelni w duchu jej tradycji i misji, aby wspólnie nadal tworzyć miejsce będące inspiracją i wsparciem dla przyszłych pokoleń.

Bezkompromisowość i odwaga w stawianiu pytań

Z okazji Święta UKSW list do naszej społeczności skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który odczytał prof. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda zwracając się do wszystkich tworzących społeczność akademicką z okazji jubileuszu UKSW, przywołał postaci marzącego o „chrześcijańskim braterstwie” Roberta Schumana, ojca zjednoczonej Europy i Prymasa Tysiąclecia, „ojca duchowego narodu w czasach komunistycznych”, jako wyznaczających ramy i kierunki działania UKSW, którego misja od początku istnienia nie ogranicza się do dydaktyki i badań.

prof. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP

– Kładąc nacisk na wszechstronną formację intelektualną, podejmują Państwo dzieło kształtowania sumień – napisał prezydent Andrzej Duda. – W murach tej Uczelni dorobek uczonych i myślicieli jest inspiracją i zobowiązaniem do poszukiwania prawdy. Stawianie fundamentalnych pytań wymaga bezkompromisowości i odwagi, postaw, które na UKSW są kształtowane i cenione. Polska i Europa potrzebują młodych ludzi wiernych narodowemu dziedzictwu, którego strzegł kardynał Wyszyński, potrafiących realizować testament polityczny Roberta Schumana – zakończył Prezydent RP w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Prof. Marek Rymsza w asyście Rektora UKSW, wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, złote, srebrne i brązowe krzyże za „zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki” oraz medale za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej” jedenastu wykładowcom i pracownikom administracyjnym naszej Uczelni (lista osób poniżej).

Po zakończeniu ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych chór UKSW pod batutą prof. Michała Sławeckiego wykonał Gaude Mater Polonia, średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława, skomponowany do słów Wincentego z Kiełczy.

Nagrody i Wyróżnienia Naukowe Rektora UKSW

Po raz czwarty podczas Święta Uczelni wręczone zostały, w tym roku w rekordowej liczbie, Nagrody Naukowe i, po raz pierwszy, Wyróżnienia Naukowe Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lista nazwisk poniżej). Zostały one przyznane na podstawie wniosków przedłożonych przez dyrektorów instytutów oraz rekomendacji Komisji Rektorskiej ds. przyznania nagród naukowych, w skład której wchodzą byli rektorzy prorektorzy ds. nauki.

Podczas centralnych obchodów Święta Uczelni

Nagrodę I Stopnia otrzymał dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz. z Instytut Psychologii UKSW, nagrodę II Stopnia dostał dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. ucz. z Instytutu Nauk Chemicznych UKSW, zaś nagrodą III Stopnia została uhonorowana dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. z Instytutu Językoznawstwa UKSW.

prof. Anna Kozłowska

W imieniu nagrodzonych nauczycieli akademickich głos zabrała dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. Zwróciła uwagę, że dobrze prowadzona działalność naukowa jest możliwa dzięki współpracy społeczności akademickiej. Dziękując Bogu, temu, który „powołuje i uzdalnia do pracy naukowej”, prof. Anna Kozłowska wyraziła nadzieję, że będziemy potrafili  racjonalność wiary odkrywać i pokazywać ją innym.

Dostrzec okruchy dobra, być światłem prawdy

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński przywołując postać prymasa Wyszyńskiego jako męża stanu, podkreślił rolę Uniwersytetu w formowaniu świadomych obywateli Rzeczypospolitej, dumnych Polaków i Europejczyków, odpowiedzialnych za swoją ojczyznę.

Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu

Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, nazwała UKSW „naszym Uniwersytetem”. W imieniu marszałka Adama Struzika pogratulowała ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Czekalskiemu wyboru na drugą kadencję.

Elżbieta Lanc

Wykonanie Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru UKSW poprzedziło wystąpienie przedstawicielki samorządu naszej Alma Mater – Aleksandry Radwańskiej, przewodniczącej Samorządu Studentów UKSW oraz Marioli Pirek, przewodniczącej Samorządu Doktorantów UKSW.

Aleksandra Radwańska
Mariola Pirek

Kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW, dołączając do życzeń wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego u progu drugiej kadencji Rektora USKW, podkreślił, że nasz Patron zabiegający o prawdę i godność człowieka, potrafił dostrzec okruchy dobra, nawet u ludzi mających zupełnie inne poglądy, jego postawa i nauczanie mogą być dla nas drogowskazem, byśmy byli „światłem Prawdy”.

Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, dziękując obecnym za udział w obchodach Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaprosił wszystkich na piknik, odbywający się na pozyskanym, podczas trwania pierwszej kadencji Rektora, terenie, w centralnej części kampusu Wóycickiego.

– Niech to będzie czas radości – zwrócił się Rektor do zebranych – Razem radujmy się z okazji Święta UKSW.

Prezydenckie odznaczenia otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi: dr hab. Beata Maria Gaj, prof. ucz.

Brązowy Krzyż Zasługi: dr Kinga Katarzyna Wojtas-Jarentowska

Złoty Medal za Długoletnią Służbę: dr hab. Barbara Galas prof. ucz., Elżbieta Ewa Sikora

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Małgorzata Majek, Katarzyna Popiołkiewicz, Anna Przetacka

Brązowy Medal za Długoletnia Służbę: Justyna Agata Izdebska, dr Dariusz Karaś, dr inż. Monika Kisiel, Monika Mazurkiewicz

Nagrody Naukowe Rektora UKSW w roku akademickim 2023/2024 otrzymali:

Nagroda I Stopnia: dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz. (Instytut Psychologii)

Nagroda II Stopnia: dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. ucz. (Instytut Nauk Chemicznych)

Nagroda III Stopnia: dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. (Instytut Językoznawstwa)

Wyróżnienia Naukowe Rektora UKSW w roku akademickim 2023/2024 otrzymali:

Profesorowie

prof. dr hab. Andrzej Duda (Instytut Informatyki), ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Instytut Historii), ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (Instytut Prawa Kanonicznego),  prof. dr hab. Katarzyna Kucharska (Instytut Psychologii), ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień (Instytut Nauk Teologicznych), prof. dr hab. Krzysztof Szostek (Instytut Nauk Biologicznych)

Profesorowie uczelni

ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. (Instytut Studiów nad Rodziną), dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz. (Instytut Literaturoznawstwa), dr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz. (Instytut Matematyki), dr hab. Michał Piekarski, prof. ucz. (Instytut Filozofii), dr hab. Anna Różańska-Walędziak, prof. ucz. (Instytut Nauk Medycznych), dr hab. Iaroslav Shopa, prof. ucz. (Instytut Nauk Fizycznych), ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. ucz. (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa), dr hab. Aleksandra Syryt, prof. ucz. (Instytut Nauk Prawnych), dr hab. Fabian Welc, prof. ucz. (Instytut Archeologii), dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (Instytut Nauk Socjologicznych), dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (Instytut Nauk o Kulturze i Religii)

Doktorzy

Dr Monika Brzezińska (Instytut Nauk o Polityce i Administracji), dr Kamil Kuracki (Instytut Pedagogiki), dr Adam Zając (Instytut Ekonomii i Finansów)

Listy gratulacyjne

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy

List Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

List Ambasadora RP w Republice Litewskiej Konstantego Radziwiłła

List Prymasa Polski, abp. Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej prof. Bronisława Sitka

List Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusza Walichnowskiego

List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego

List Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. Arkadiusza Mężyka

List Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

List Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr. hab. Tomasza Homli SJ

List Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Alojzego Nowaka

List Rektora Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka

List Rektora Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich dr. Marka Waszkowiaka

List Prezes Zarządu Fundacji ŚWIAT NA TAK Joanny Fabisiak

28 maja 2024