Przejdź do treści

Historia sztuki na UKSW daje możliwość odkrycia wielu różnych ścieżek drogi zawodowej. To jedyny kierunek w kraju, który naucza o kulturze nubijskiej. Bogaty program studiów pozwala rozwinąć umiejętności i zainteresowania i przygotowuje do przyszłej pracy zawodowej. 

Podczas zajęć studenci mogą poznać rzemiosło artystyczne, ikonografię, muzealnictwo czy muzykologię. Wszystko pod okiem naukowców oraz wykładowców, którzy mają doświadczenie pracy w urzędach i instytucjach kultury (np. Muzeum Zamku Królewskiego czy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków). Instytut Historii Sztuki (IHS) prowadzi prace inwentaryzacyjne architektury i cmentarzy na dawnych kresach Rzeczypospolitej (Ukraina), na Litwie oraz w Polsce.

W ramach kierunku historia sztuki studenci uczestniczą w licznych zajęciach terenowych oraz objazdach naukowych.  Mogą także rozwijać swoje pasje w Kole Naukowym Studentów IHS UKSW.  Mają także możliwość publikacji tekstów w czasopiśmie studenckim „Artifex” oraz organizacji wystaw w „Galerii przy Automacie”.

Kierunek umożliwia studentom uzyskanie uprawnień do prowadzenia w szkołach zajęć z historii oraz sztuki i plastyki.

Czas: studia licencjackie: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

Studia licencjackie:

 • opis i analiza dzieła sztuki,
 • historia sztuki świata, 
 • dydaktyka historii sztuki.

Studia magisterskie:

 • dydaktyka plastyki,
 • rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztuki,
 • muzealnictwo i animacja kultury.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku historia sztuki można pracować m.in. w:

 • muzeach i galeriach sztuki,
 • urzędach konserwatorskich,
 • domach aukcyjnych,
 • szkołach (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień), 
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz ochrony zabytków.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Historia sztuki  prowadzona jest przez Wydział Nauk Historycznych.

Wymagane dokumenty na historię sztuki

Zapisz się na studia