Przejdź do treści

Środki na realizację zadania pod nazwą „Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce”.

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy (nr MEiN/2023/DPI/2077) realizowane jest od 7 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. Celem zadania jest pogłębienie wiedzy naukowej prezentującej sytuację osób starszych w wymiarze społeczno-ekonomicznym, zdrowotnym, rodzinnym, a także dostępności i korzystania z usług społecznych, relacji międzypokoleniowych, włączenia cyfrowego, wartości istotnych dla seniorów z perspektywy ich jakości życia, potrzeb osób w wieku senioralnym, możliwości i stopnia ich zaspokojenia oraz realizowanych przez seniorów działań w kontekście ich przeszłych doświadczeń życiowych i obecnych możliwości. Określone zostaną także strategie życiowe seniorów oraz ich wybory dotyczące stylu życia.

Dotacja celowa przyznana została przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wartość finansowa wynosi 8 021 221, 68 zł, całkowita wartość zadania 8 021 221,68 zł.

Zadanie realizowane jest przez Referencyjny Ośrodek Badawczy UKSW. Niedawno zakończył on z dużym powodzeniem, prowadzony wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, inny projekt senioralny pod nazwą „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”.


Opracowanie Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Procesu Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki realizowane jest na podstawie Umowy nr MEiN/2023/DPI/217 z dnia 21.03.2023 r.: Opracowanie Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Proces Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego. Okres realizacji Zadania od 21 marca 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

Cel i krótki opis zadania

Model Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji opracowany dla polskich warunków kulturowych, społecznych i ekonomicznych na bazie światowych praktyk oraz Proces dla jego wdrażania (przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego) są kluczową potrzebą zidentyfikowaną przez proces badań wstępnych.

Realizacja badań naukowych, dotyczących „Opracowania Modelu Uniwersytetu Przedsiębiorczego w jego Ekosystemie Innowacji oraz Procesu Wdrażania tego Modelu przy wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego i rozwojowego” jako odpowiedź na wnioski i zalecenia z badań wstępnych (badań eksploracyjnych), dotyczących rozpoznania natury problemu Uniwersytetu Przedsiębiorczego.

Model i Proces (wraz z narzędziem) wypełnią istniejącą w Polsce lukę wiedzy i praktyki i będą umożliwiały transformację polskich uniwersytetów tradycyjnych do ich nowej roli – Uniwersytetu Przedsiębiorczego – uczelni aktywnie uczestniczącej w nowoczesnym rozwoju innowacyjno-technologicznym kraju. Badania te zostaną przeprowadzone w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Model zostanie przetestowany praktycznie i będzie gotowy do zastosowania przez polskie uczelnie wyższe dzięki opracowanemu Procesowi wdrażania oraz narzędziu diagnostycznemu i rozwojowemu oraz materiałom aplikacyjnym.

Dotacja celowa przyznana została przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wartość finansowa wynosi 8 000 000,00 zł, całkowita wartość zadania 8 000 000,00 zł.


Narodowe Centrum Polityki Zdrowotnej i Badań nad Nierównościami w Zdrowiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2023/DPI/2717 realizowane jest w latach 2023-2026. Celem zadania jest rozwój badań naukowych nad polityką zdrowotną na rzecz zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, poprawy stanu zdrowia poprzez promowanie rozwiązań profilaktyki i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz niwelowania nierówności w zdrowiu w Polsce.

Szczegółowe cele zadania obejmują następujące obszary: stworzenie czasopisma naukowego w obszarze polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz Państw Trójmorza; promowanie podejmowania świadomych decyzji w systemie ochrony zdrowia na różnych poziomach decyzyjnych poprzez media społecznościowe, publikowane raporty oraz organizację konferencji; analiza innowacyjnych rozwiązań systemowych ochrony zdrowia na świecie w aspekcie polityki zdrowotnej realizowanej w Polsce; badania nad politycznymi konsekwencjami decyzji instytucji państwa (legislacja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego) dla zdrowia publicznego w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, z analizą kluczowego prawodawstwa polskiego i europejskiego; promowanie rozwiązań prawno-systemowych na rzez budowania narodowej kultury zdrowia (zdrowie w miejscu pracy, zdrowie środowiskowe, zdrowie międzysektorowe zdrowie społeczności lokalnych); badania dotyczące decyzji zdrowotnych społeczeństwa w Polsce, w tym w szczególności dzieci i młodzieży; analiza efektywności systemu ochrony zdrowia w zależności od uwarunkowań geograficznych i społeczno-ekonomicznych; opracowywanie analiz efektywności kosztów dla programów zdrowia publicznego, w szczególności programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej); analiza wpływu komunikacji masowej (media tradycyjne i społecznościowe) na zachowania zdrowotne i decyzje dotyczące systemu opieki zdrowotnej; ocena i monitorowanie społecznych nierówności w zdrowiu w Polsce; analiza aktów prawnych w aspekcie niwelowania różnic w dostępie do opieki zdrowotnej; analiza i rekomendacje dotyczące Value Based Healhcare; badania i rekomendacje dotyczące dobrych praktyk zarządczych w systemie ochrony zdrowia (porównanie możliwości wprowadzenia rozwiązań z innych krajów); opracowanie nowego modelu promocji zdrowia w szkole.

Zadanie realizowane jest przez Centrum Polityki Zdrowotnej i Badań Nad Nierównościami w Zdrowiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dotacja celowa przyznana została przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wartość finansowa zadania wynosi 3 500 000,00 zł, całkowita wartość zadania 3 500 000,00 zł.

Innowacje biomedyczne – studia MBA i studia podyplomowe dla wzmocnienia polskiego rynku ochrony zdrowia – UKSW

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa realizowany jest na podstawie Umowy nr 2023/ABM/06/00016-00 z dnia 30.11.2023 r.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

Cel i krótki opis zadania

Projekt „Innowacje biomedyczne – studia MBA i studia podyplomowe dla wzmocnienia polskiego rynku ochrony zdrowia – UKSW” przewiduje realizację 3 autorskich i innowacyjnych programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz studiach MBA z zakresu nauk biomedycznych odpowiadających na współczesne wyzwania i problemy z jakimi boryka się polski system ochrony zdrowia

Kadra zarządzająca placówkami medycznymi musi posiadać odpowiednią wiedzę nie tylko z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ale również z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i jakości oraz nauk prawnych. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada w tym zakresie ogromne doświadczenie, dlatego też proponowany, interdyscyplinarny kierunek kształcenia obejmuje kilka dyscyplin naukowych. Moduł badań klinicznych pozwoli na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozwijającej się działalności klinicznej. W projekcie przewidziano również wysokospecjalistyczne studia podyplomowe w zakresu farmacji klinicznej oraz zdrowia publicznego i międzynarodowego.

Przeprowadzone zostaną 2 edycje studiów MBA i po 3 edycje studiów podyplomowych. Projekt obejmie łącznie prawie 250 słuchaczy.

Dofinansowanie przyznane zostało przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (nr ABM/2023/6).

Wartość dofinansowania wynosi 2 957 302,95 zł, całkowita wartość projektu 2 957 302,95 zł.