Przejdź do treści

Trwa rekrutacja śródroczna na studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedstawiamy jej szczegółowy harmonogram.  

Harmonogram rekrutacji śródrocznej tj. rekrutacji na semestr letni (drugi) roku akademickiego 2022/2023 dotyczy kierunku inżynieria środowiska (studia II stopnia), prowadzonego na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku.

Harmonogram

13 stycznia (piątek) od godz. 12:00
Rozpoczęcie rejestracji w IRK na studia oraz pierwszy dzień na wniesienie opłaty rekrutacyjnej

7 lutego (wtorek) do końca dnia
ostatni dzień rekrutacji – wnoszenia opłat rekrutacyjnych

9 lutego (czwartek), godz. 9:00
Egzamin wstępny dla kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia/jednolitych studiów magisterskich uzyskany na kierunku innym niż kierunek wybrany (inżynieria środowiska), bądź kierunek pokrewny.

Szczegółowe informacje o miejscu egzaminu zostaną opublikowane: – na stronie Biura Rekrutacji na kontach kandydatów w IRK.

Lista kierunków pokrewnych: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

9 lutego (czwartek)
Centralna weryfikacja znajomości języka polskiego dla cudzoziemców (dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają wymaganego dokumentu, poświadczającego znajomość języka polskiego)

Szczegółowe informacje o formie i godzinie egzaminu zostaną opublikowane: – na stronie Biura Rekrutacji – na kontach kandydatów w IRK.

10 lutego (piątek), godz. 9:00
Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (dyplomem ukończenia studiów na zagranicznej uczelni) Szczegółowe informacje o formie egzaminu zostaną opublikowane na stronie Biura Rekrutacji

13 lutego (poniedziałek), godz. 14:00
Ogłoszenie wyników kwalifikacji

Wyświetlenie na kontach kandydatów punktacji oraz tzw. „statusu kwalifikacji”: – „zakwalifikowany” (kandydat może składać dokumenty) – „niezakwalifikowany” (kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji)

14, 15 lutego (wtorek, środa)
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia.

Informacja o miejscach i godzinach przyjmowania dokumentów zostanie podana na kontach.