Przejdź do treści

Specjalistyczne studia teologiczne na UKSW pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu teologii w wybranej specjalizacji i uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Studenci mogą rozwinąć zainteresowania teologiczne oraz nauczyć się postrzegania rzeczywistości w perspektywie duchowego wymiaru człowieka. Atutem kierunku jest współpraca z wieloma instytucjami kościelnymi, m.in. wyższymi seminariami duchownymi, wydawnictwami katolickimi czy Konferencją Episkopatu Polski. 

Zajęcia, prowadzone przez doświadczonych naukowców i dydaktyków, sprzyjają rozwojowi umiejętności praktycznych, które można z powodzeniem wykorzystać w karierze zawodowej. Pogłębiona wiedza teologiczna pozwala na rzeczowe formułowanie opinii krytycznych o wytworach kultury oraz nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami edukacyjno-wychowawczymi, kulturalnymi, społecznymi i charytatywnymi. 

Specjalistyczne studia teologiczne przygotowują studentów do kontynuowaniu kariery naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW, pozwalają także nabyć kompetencje w ramach konkretnej subdyscypliny teologicznej. Są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Czas: 2 lata (stacjonarne)

Forma studiów: stacjonarne (w języku polskim i angielskim)

Specjalność na studiach magisterskich

 • teologia biblijna, 
 • teologia dogmatyczna, 
 • teologia moralna,
 •  teologia duchowości, 
 • teologia fundamentalna, 
 • misjologia, 
 • teologia pastoralna, 
 • katechetyka, 
 • liturgika, 
 • teologia kultury, 
 • teologia religii i ekumeniczna, 
 • teologia środków społecznego przekazu, 
 • homiletyka,
 • patrologia.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku specjalistyczne studia teologiczne znajdziesz pracę m.in. w:

 • instytucjach charytatywnych,
 • instytucjach kościelnych,
 • wydawnictwach i redakcjach katolickich, 
 • biurach pielgrzymkowych.

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie II stopnia w języku polskim:

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

 • punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
 • punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Na studia magisterskie II stopnia w języku angielskim:

Podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc, z zastrzeżeniem, że kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

Specjalistyczne studia teologiczne prowadzone są przez Wydział Teologiczny.

Wymagane dokumenty na specjalistyczne studia teologiczne (studia stacjonarne)

Zapisz się na studia