Przejdź do treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW umożliwia uzyskanie specjalistycznej wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej.  Pod okiem doświadczonej kadry studenci uczą się jak analizować systemy i procesy, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia, wdrażać i koordynować odpowiednie strategie działania. 

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak: psychologia społeczna, ekonomia, historia, zwalczanie przestępczości, wprowadzenie do kryminologii czy podstawy ratownictwa medycznego. Wiedza z różnych dyscyplin naukowych zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne otwiera możliwości pracy w administracji publicznej, przede wszystkim w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz pracę m.in. w:

  • instytucjach administracji publicznej (policji, wojsku),
  • sztabach kryzysowych,
  • w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa,
  • agencjach detektywistycznych.

Wymagania rekrutacyjne na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, chemia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów, przy czym kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w jednej z dyscyplin, kwalifikowani są na poszczególne kierunki z uwzględnieniem preferencji punktowej w postaci wyższego o 20% mnożnika dla średniej ocen z toku studiów.

Studia niestacjonarne I stopnia:

Decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Studia niestacjonarne magisterskie:

W przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku o dyscyplinie wiodącej, podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów.

Pozostali kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny.

Wymagane dokumenty na bezpieczeństwo wewnętrzne

Zapisz się na studia