Przejdź do treści

Pracownicze plany kapitałowe

Informacje o powszechnym, dobrowolnym systemie oszczędzania dla pracowników, tworzonym przy udziale pracodawców oraz państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny system oszczędzania dla pracowników, tworzony przy udziale pracodawców oraz państwa. Wpływy na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa. Utworzenie tego systemu ma na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa finansowego, wpływ na rozwój gospodarki i pomnażanie prywatnych, emerytalnych oszczędności pracowników.

W UKSW wdrożony został program PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych tj. system długoterminowego oszczędzania. Do współpracy w zakresie PPK wybrana została instytucja TFI PZU www.ppk.pzu.pl Każdy uczestnik PPK zyska dostęp do swojego indywidualnego konta PPK na platformie TFI PZU.  

Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu:

  • pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie)
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

  • automatyczny zapis – osoby zatrudnione w wieku 18-54 lat, wpłata potrącana automatycznie, chyba, że pracownik złoży podpisany oryginał deklaracji rezygnacji w Biurze Kadr pok. 90 (załącznik nr 4)
  • na wniosek – osoby zatrudnione w wieku 55-69 lat. Osoba ta aby zostać uczestnikiem PPK musi złożyć deklarację przystąpienia do PPK (załącznik nr 7)

Nie ma możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 70 rok życia.

w przypadkach gdy:

  • osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z PPK wg załącznika nr 4,
  • gdy zatrudniony dobrowolnie przystąpi do PPK składając deklarację wg załącznika nr 7, rozpoczniemy comiesięczne naliczanie i potrącanie 2% wynagrodzenia całkowitego brutto zatrudnionego za dany miesiąc (liczone od podstawy składek emerytalno-rentowych), celem przekazania środków na indywidualne konto PPK zatrudnionego.

Do każdej takiej kwoty, UKSW przekaże na to samo konto równowartość 1,5% wynagrodzenia (od tej samej podstawy) a państwo przekaże 250 zł w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej oraz rokrocznie po 240 zł. Opłacenie składki PPK przez pracodawcę w wysokości 1,5% stanowi przychód zatrudnionego, który podlega opodatkowaniu, dlatego z wynagrodzenia zostanie pobrana zaliczka na podatek od składki PPK pracodawcy.

Uczestników PPK chętnych do zwiększenia dobrowolnej (finansowanej przez siebie) składki o wartość wyższą niż ustawowe 2% (do 2% dodatkowo) zapraszamy do złożenia formularza z załącznika nr 5. Uczestnicy PPK, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (3.612 brutto w 2022 r.), mogą składać deklaracje o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia; takie osoby zapraszamy do złożenia formularza z załącznika nr 6.

Zachęcamy wszystkich pracowników do zapoznania się z załączonym materiałem, aby świadomie podjąć decyzję w sprawie przystąpienia do PPK. W razie dodatkowych pytań dot. PPK, zapraszamy do kontaktu z infolinią TFI PZU pod numerem 22 640-05-55. Więcej informacji na stronie WWW

Dla pracownika — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK. Informujemy ponadto, że osoby reprezentujące Pracodawcę są zobligowane do powstrzymania się w doradzaniu uczestnictwa bądź jego braku. Zachęcanie do rezygnacji jest działaniem niedozwolonym.