Przejdź do treści

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

Członkowie

dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.

ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. ucz.

dr Krzysztof Dziedzic

dr Piotr Jednaszewski

bp dr Witold Mroziewski

Aleksandra Radwańska

Osoby wchodzące do Rady Uczelni z głosem doradczym

mgr Jolanta Białkowska – przedstawiciel NSZZ „S”

prof. dr hab. Anna Tarwacka – przedstawiciel NZZP

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz. – przedstawiciel NZP w UKSW

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) do zadań Rady Uczelni należy:

  • opiniowanie projektu strategii Uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.