Przejdź do treści

Ubezpieczenia zdrowotne

Informacje o świadczeniach zdrowotnych dla studentów z Polski oraz cudzoziemców.

Ubezpieczenia dla Polaków

Aby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, student musi być zgłoszony do ubezpieczenia. W przypadku studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia do ubezpieczenia jako członka rodziny mogą zgłosić rodzice, opiekunowie prawni lub dziadkowie. Tych, którzy ukończyli 26 lat i nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu, zgłosić może szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie. 

Dodatkowo, można wykupić ubezpieczenie dedykowane dla studentów UKSW: www.uksw.tca-broker.pl

Ubezpieczenia dla cudzoziemców

Studenci, którzy nie są obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, lecz posiadają polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez Uniwersytet. 

Wymagane dokumenty:

  • aktualny paszport (ksero),
  • zaświadczenie o polskim pochodzeniu lub ksero Karty Polaka,
  • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta,
  • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZZA,
  • oświadczenie studenta,
  • numer PESEL (jeżeli jest nadany i ksero dokumentu).

Więcej informacji (wnioski, terminy) na stronie Działu Pomocy Materialnej dla studentów.