Przejdź do treści

Druki i formularze

Wykaz najważniejszych druków związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniem, urlopami oraz pomocą socjalną.

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula dla pracowników RODO
Kwestionariusz pracownika
Informacja ogólna dla pracownika
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami oraz instrukcjami
Deklaracja – oświadczenie dot. zachowania tajemnicy służbowej
Informacja PPK nowelizacja
Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie – numer konta
Oświadczenie – wypłata wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Pit-2
Oświadczenie dla celów korzystania z uprawnień rodziców i opiekunów
Oświadczenie do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
Dodatkowe miejsce pracy – druk
Oświadczenie o niekaralności
Upoważnienie – pracownik prowadzący działalność naukową
Oświadczenie afiliacja
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
Oświadczenie działalność naukowa

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kwestionariusz pracownika
Informacja ogólna dla pracownika
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami oraz instrukcjami
Deklaracja – oświadczenie dot. zachowania tajemnicy służbowej
Informacja PPK nowelizacja
Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie – numer konta
Oświadczenie – wypłata wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Pit-2
Oświadczenie dla celów korzystania z uprawnień rodziców i opiekunów
Oświadczenie do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
Klauzula dla pracowników RODO

Wnioski o zasiłki

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny
Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy
Informacje dodatkowe

Oświadczenia

Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ub. emerytalne i rentowe
Oświadczenie o identyfikatorze podatkowym UKSW
Oświadczenie do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
Informacja dot. nr rachunku bankowego pracownika
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przelew wynagrodzenia na konto
Oświadczenie ulga dla pracujących emerytów
Oświadczenie „ulga na powrót”
Oświadczenie „ulga rodzina 4+”
Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Wniosek „ulga dla młodych”
Wniosek o niestosowanie KUP
Deklaracja PIT – 2
Wniosek o wycofanie oświadczenia PIT
Wniosek o stosowanie zwiększonej zaliczki na podatek

Stypendia Santander

Oświadczenie do celów podatkowych i składkowych

Wniosek o urlop bezpłatny – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.

Urlopy dodatkowe

Wniosek o urlop wypoczynkowy – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o urlop okolicznościowy – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o czas wolny z tytułu opieki nad dzieckiem – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o urlop wychowawczy – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o urlop ojcowski – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w związku z wyjazdem za granicę – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w związku z przeprowadzeniem badań – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.

Wnioski

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek UPC
Wniosek o nieprzedłużanie poboru zaliczek na podatek dochodowy
Wniosek 26 lat rezygnacja z ulgi dla młodych
Oświadczenie ulga na powrót
Oświadczenie ulga dla pracujących emerytów
Oświadczenie ulga rodzina +
Deklaracja o rezygnacji dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych PPK

Kalkulatory

Kalkulator umowy dzieło zlecenia pracownik obcy
Kalkulator umowy dzieło zlecenia pracownik własny
Kalkulator cudzoziemiec

Ważne informacje

Wytyczne
Umowa zlecenie a umowa o dzieło – wykaz różnic
Informacja dot. umów cywilno-prawnych

Obowiązujące dokumenty

Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS
Zaświadczenie o przychodach osiąganych poza UKSW
Zarządzenie nr 7_2013 Rektora UKSW w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów tych umów

Wzory umów i rachunków

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich wraz z rachunkami

Za wygłoszenie referatu-wykładu autorskiego dla uczestników konferencji, sympozjum

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich

Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło i przeniesienie praw autorskich (obywatele polscy)
Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło i przeniesienie praw autorskich (cudzoziemcy)
Aneks do umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich

Umowa o dzieło

Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło (obywatele polscy)
Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło (cudzoziemcy)
Aneks do umowy o dzieło

Umowa zlecenie

Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową zlecenia
Aneks do umowy zlecenia

Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Wybrane dokumenty dla cudzoziemców

Rachunek zlecenie do umowy z cudzoziemcem PL ENG
Umowa zlecenie z cudzoziemcem PL ENG
Umowa o dzieło z cudzoziemcem PL ENG
Rachunek do umowy o dzieło z cudzoziemcem PL ENG
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw aut. z cudzoziemcem PL ENG
Rachunek do umowy o dzieło i przeniesienie praw aut_z cudzoziemcem PL ENG

Projekty stażowe

Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie ZUS

Informacja o ochronie danych osobowych
Wniosek o przyznanie przedświątecznej pomocy finansowej
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Wniosek o dofinansowanie z tytułu działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
Wniosek o dopłatę do wypoczynku
Wniosek o dopłatę do obozów, kolonii, zimowiska itp.
Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej

Indywidualny rozkład czasu pracy
Zmiana dowodu osobistego
Legitymacja służbowa
Okulary
Oświadczenie o zmianie dziedziny/dyscypliny
Wniosek o wycofanie oświadczenia do zaliczenia liczby N

Jeśli wyraża Pan/i zgodę na wysłanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną, proszę o wypełnienie poniższego formularza  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), z którym można skontaktować się pod nr tel. 22/5619034, email: iod@uksw.edu.pl
  3. Pana/-ni dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania Panu/i informacji PIT-11. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy oraz 6 ust. 1 lit. c do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imiona, nazwisko, email, nr telefonu komórkowego, nr PESEL.
  4. Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych w pkt. 3 danych uniemożliwi wysłanie rozliczenia PIT drogą elektroniczną.
  5. Pana/-ni dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.
  6. Dostęp do Pana/-ni danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez ADO pracownicy w niezbędnym zakresie.
  7. Jednostką organizacyjną przetwarzającą dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji na temat przetwarzania Pana/-ni danych osobowych w związku wysyłaniem informacji PIT-11 jest Biuro Płac UKSW.
  8. Pana/-ni dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 3 m-cy od zakończenia procesu wysyłania informacji PIT-11 za 2022 rok, umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.
  9. ADO nie przekazuje Pana/-ni danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  10. Pana/-ni dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.
  11. Ma Pan/-ni prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych, jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).
  12. Może Pan/-ni złożyć wniosek dotyczący: 1) sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO); 2) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 3) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO); 5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
  13. Posiada Pan/-ni prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/-ni dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
  14. W przypadku pytań, proszę o kontakt z Działem Personalnym UKSW, personalny@uksw.edu.pl.