Przejdź do treści

Druki i formularze

Wykaz najważniejszych druków związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniem, urlopami oraz pomocą socjalną.

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula dla pracowników RODO
Kwestionariusz pracownika
Informacja ogólna dla pracownika
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami oraz instrukcjami
Deklaracja – oświadczenie dot. zachowania tajemnicy służbowej
Informacja PPK nowelizacja
Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie – numer konta
Oświadczenie – wypłata wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Pit-2
Oświadczenie dla celów korzystania z uprawnień rodziców i opiekunów
Oświadczenie do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
Dodatkowe miejsce pracy – druk
Oświadczenie o niekaralności
Upoważnienie – pracownik prowadzący działalność naukową
Oświadczenie afiliacja
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
Oświadczenie działalność naukowa

Obowiązek informacyjny wobec osób ubiegających się o zatrudnienie
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Kwestionariusz pracownika
Informacja ogólna dla pracownika
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami oraz instrukcjami
Deklaracja – oświadczenie dot. zachowania tajemnicy służbowej
Informacja PPK nowelizacja
Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie – numer konta
Oświadczenie – wypłata wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Pit-2
Oświadczenie dla celów korzystania z uprawnień rodziców i opiekunów
Oświadczenie do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
Klauzula dla pracowników RODO

Wnioski o zasiłki

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny
Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy
Informacje dodatkowe

Oświadczenia

Oświadczenie o przekroczeniu podstawy składek na ub. emerytalne i rentowe
Oświadczenie o identyfikatorze podatkowym UKSW
Oświadczenie do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
Informacja dot. nr rachunku bankowego pracownika
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przelew wynagrodzenia na konto
Oświadczenie ulga dla pracujących emerytów
Oświadczenie „ulga na powrót”
Oświadczenie „ulga rodzina 4+”
Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Wniosek „ulga dla młodych”
Wniosek o niestosowanie KUP
Deklaracja PIT – 2
Wniosek o wycofanie oświadczenia PIT
Wniosek o stosowanie zwiększonej zaliczki na podatek

Stypendia Santander

Oświadczenie do celów podatkowych i składkowych

Wniosek o urlop bezpłatny – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.

Urlopy dodatkowe

Wniosek o urlop wypoczynkowy – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o urlop okolicznościowy – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o czas wolny z tytułu opieki nad dzieckiem – wniosek należy złożyć za pomocą portalu pracowniczego
Wniosek o urlop wychowawczy – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o urlop ojcowski – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w związku z wyjazdem za granicę – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w związku z przeprowadzeniem badań – wydrukowany i wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Kadr pok. nr 86.

Wnioski

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek UPC
Wniosek o nieprzedłużanie poboru zaliczek na podatek dochodowy
Wniosek 26 lat rezygnacja z ulgi dla młodych
Oświadczenie ulga na powrót
Oświadczenie ulga dla pracujących emerytów
Oświadczenie ulga rodzina +
Deklaracja o rezygnacji dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych PPK

Kalkulatory

Kalkulator umowy dzieło zlecenia pracownik obcy
Kalkulator umowy dzieło zlecenia pracownik własny
Kalkulator cudzoziemiec

Ważne informacje

Wytyczne
Umowa zlecenie a umowa o dzieło – wykaz różnic
Informacja dot. umów cywilno-prawnych

Obowiązujące dokumenty

Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych
Oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS
Zaświadczenie o przychodach osiąganych poza UKSW
Zarządzenie nr 7_2013 Rektora UKSW w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów tych umów

Wzory umów i rachunków

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich wraz z rachunkami

Za wygłoszenie referatu-wykładu autorskiego dla uczestników konferencji, sympozjum

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich

Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło i przeniesienie praw autorskich (obywatele polscy)
Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło i przeniesienie praw autorskich (cudzoziemcy)
Aneks do umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich

Umowa o dzieło

Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło (obywatele polscy)
Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło (cudzoziemcy)
Aneks do umowy o dzieło

Umowa zlecenie

Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową zlecenia
Aneks do umowy zlecenia

Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Wybrane dokumenty dla cudzoziemców

Rachunek zlecenie do umowy z cudzoziemcem PL ENG
Umowa zlecenie z cudzoziemcem PL ENG
Umowa o dzieło z cudzoziemcem PL ENG
Rachunek do umowy o dzieło z cudzoziemcem PL ENG
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw aut. z cudzoziemcem PL ENG
Rachunek do umowy o dzieło i przeniesienie praw aut_z cudzoziemcem PL ENG

Projekty stażowe

Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie ZUS

Informacja o ochronie danych osobowych
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Wniosek o dofinansowanie z tytułu działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
Wniosek o dopłatę do wypoczynku
Wniosek o dopłatę do obozów, kolonii, zimowiska itp.
Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej

Indywidualny rozkład czasu pracy
Zmiana dowodu osobistego
Legitymacja służbowa
Okulary
Oświadczenie o zmianie dziedziny/dyscypliny
Wniosek o wycofanie oświadczenia do zaliczenia liczby N