Przejdź do treści

Stosunki i prawo międzynarodowe

studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Kierunek Stosunki i prawo międzynarodowe na UKSW to jedyny w Polsce kierunek, który łączy w sobie nauki prawne i politologiczne. Program studiów koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Inspiracją dla studiów były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych. 

Program studiów obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: prawo, politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Kadrę naukową tworzą wiodący praktycy i teoretycy stosunków międzynarodowych, związani zawodowo z administracją państwową, w tym z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

Studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe dają możliwość pracy na stanowisku analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.  Studenci zostają także przygotowani do egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną. 

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

  • służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe, 
  • korporacje transnarodowe.

Po ukończeniu kierunku stosunki i prawo międzynarodowe znajdziesz pracę m.in. w:

  • resortach oraz agencjach rządowych,
  • urzędach, 
  • organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach międzynarodowych,
  • przedsiębiorstwach prywatnych.

Wymagania rekrutacyjne

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka. 

Na studia magisterskie:

Na podstawie średniej z toku studiów są przyjmowani absolwenci studiów I stopnia: administracja, stosunki międzynarodowe oraz absolwenci kierunków studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich: przyporządkowanych do jednej z dyscyplin.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Stosunki i prawo międzynarodowe prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji.

Wymagane dokumenty na stosunki i prawo międzynarodowe

Zapisz się na studia