Przejdź do treści

Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury

Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury działa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Centrum prowadzi badania nad dydaktyką szczegółową, obejmującą język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, język polski jako język obcy, drugi i odziedziczony, a także język włoski, łacinę oraz grekę.

Centrum zajmuje się poszukiwaniem nowych sposobów nauczania na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w edukacji, tutoringu oraz wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.

Skupia ono pracowników z różnych Instytutów, którzy planują i wprowadzają w życie nowe metody dydaktyczne, prowadzą też badania nad dydaktyką. Chodzi tu nie tylko o poszukiwanie skutecznych metod przekazywania wiedzy, a tym samym nie tylko poprawę efektywności samego nauczania, ale także o zrozumienie tego procesu.

Stąd badanie metodyki nauczania i uczenia się obejmujące język, literaturę oraz kulturę polską, zarówno w szkołach, jak i poza nimi, dotyczące zarówno Polaków jak obcokrajowców.

Profil działalności: 

  1. Prowadzenie projektów badawczych, edukacyjnych, organizacja konferencji oraz szkoleń związanych z działalnością Centrum.
  2. Kształcenie studentów przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub języka włoskiego w ramach specjalizacji nauczycielskiej.
  3. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego.
  4. Kształcenie otwarte dla czynnych zawodowo nauczycieli języka polskiego, organizowane w formie wykładów i warsztatów, kursów i szkoleń. Również w formule współpracy ze szkołami i organizacjami oświatowymi w Polsce i poza granicami kraju.
  5. Coaching i tutoring dla studentów specjalizacji nauczycielskiej, studentów zainteresowanych nauczaniem języka włoskiego, greki i łaciny. 
  6. Planowanie i wdrażanie działań wspierających edukację filologiczną studentów z niepełnosprawnością.

Kontakt

Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury UKSW

ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, pok. 310
01-815 Warszawa


Kierownik

dr Karolina Zioło-Pużuk
e-mail: k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl