Przejdź do treści

Studia na kierunku pedagogika na UKSW to dobry wybór dla tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, działalności opiekuńczej i resocjalizacyjnej, pomocy, wsparcia i wspomagania dzieci, młodzieży oraz rodziny, pracować jako wychowawca czy pedagog. 

Wykładowcy na kierunku pedagogika są tak doświadczonymi dydaktykami, jak i pasjonatami nauki, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem w przyjaznej atmosferze. Pod ich okiem studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia profesjonalnej działalności opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, pomocy pedagogicznej, wspomagania rozwoju oraz wsparcia dzieci, młodzieży i rodziny. 

Proponowane moduły kształcenia na tym kierunku pozwalają wybrać ścieżkę kształcenia dopasowaną dp zainteresowań studenta. Program studiów oparty na wiedzy z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin, jest uzupełniony m.in. przedmiotami dającymi podstawy wiedzy w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji i wychowania, socjologii edukacji, historii myśli pedagogicznej, metodologii badań pedagogicznych.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata.

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Moduły na studiach licencjackich

  • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Moduły na studiach magisterskich

  • pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka
  • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Wybór modułu kształcenia deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK (irk.uksw.edu.pl)

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika można pracować m.in. w:

  • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  • placówkach resocjalizacyjnych,
  • przedszkolach, szkołach jako pedagog,
  • placówkach opieki oraz wsparcia dzieci i młodzieży,
  • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się w sposób profesjonalny opieką, wychowaniem oraz resocjalizacją

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, biologia.

Studia stacjonarne magisterskie:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:

– absolwenci studiów I stopnia i II stopnia na kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna;

– absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Studia niestacjonarne licencjackie:

W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika.

Studia niestacjonarne magisterskie:

W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów II stopnia stacjonarnych.

Pedagogika prowadzona jest przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Wymagane dokumenty na pedagogikę (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zapisz się na studia