Przejdź do treści

Informacje ogólne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

W celu wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO UKSW przekazuje informacje niezbędne do zapewnienia przejrzystości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit.c RODO, w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych wynikających z działalności Uniwersytetu (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Statutu Uniwersytetu i wydanych na jego podstawie przepisów wewnątrzuczelnianych); art. 6 ust. 1 Administrator przetwarza dane osobowe w celu: prowadzenia profilu/kanału w mediach społecznościowych, kontaktu z użytkownikami, informowania o aktywności Administratora; art. 6 ust. 1 lit. a, gdzie osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

4. Do jednostek organizacyjnych przetwarzających dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, należą:

  • w sprawach rekrutacji na studia – Biuro Rekrutacji,
  • w sprawach studenckich – Dziekanat Wydziału,
  • w sprawach pomocy materialnej dla studentów – Dział Pomocy Materialnej,
  • w sprawach pracowniczych – Dział Personalny.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.

6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa, umożliwiający realizację celu, o którym mowa w ust. 2 lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

9. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych. Jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).

10. Pani/Pan może złożyć wniosek dotyczący:

  • sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), z którym można skontaktować się pod nr tel. +48 22 5619034, e-mail: iod@uksw.edu.pl

12. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Inspektor Ochrony Danych
Monika Masiukiewicz

Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, pok. 120
tel. +48 225 619 034
e-mail: m.masiukiewicz@uksw.edu.pl