Przejdź do treści

Rekrutacja krok po kroku

Wyjaśniamy, jak proces rejestracji na studia na UKSW.

Studia stacjonarne

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane.
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów.
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
 4. Poczekaj na ogłoszenie punktacji oraz tzw. statusu kwalifikacji:
  • „zakwalifikowany” –  możesz składać dokumenty na Wydział, 
  • „wpisany na listę rezerwową” – oczekuj na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, w kolejnych turach. Chyba że na twoim koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w pierwszej turze,
  • „niezakwalifikowany” nie bierzesz dalszego udziału w procesie rekrutacji. 

4a. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany lub na koncie kandydata masz komunikat o możliwości złożenia dokumentów – złóż dokumenty w terminie podanym przez dany Wydział.

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane. 
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów. 
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną. 
 4. Poczekaj na ogłoszenie punktacji oraz tzw. statusu kwalifikacji: 
 • „zakwalifikowany” –  możesz składać dokumenty na Wydział, 
 • „wpisany na listę rezerwową” – oczekuj na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, w kolejnych turach. Chyba że na twoim koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w pierwszej turze,
 • „niezakwalifikowany” nie bierzesz dalszego udziału w procesie rekrutacji. 

4a. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany lub na koncie kandydata masz komunikat o możliwości złożenia dokumentów – złóż dokumenty w terminie podanym przez dany Wydział. 

Kontynuacja kierunku studiów

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia i chcą kontynuować naukę na tym samym kierunku kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów (dotyczy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych). 

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na tym samym kierunku kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy kierunku matematyka, fizyka, informatyka, chemia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych). 

Studia na kierunku pokrewnym

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów (dotyczy tylko kierunków na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku). 

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy kierunku biologia i inżynieria środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku). 

W przypadku kwalifikacji na kierunki na Wydziale Teologicznym (specjalistyczne studia teologiczne) wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

 • punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
 • punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Na pozostałych Wydziałach rekrutacja odbywa się na podstawie średniej z toku studiów

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Kierunki studiów II stopnia objęte rozmowami kwalifikacyjnymi (dla pozostałych kierunków studiów stacjonarnych II stopnia rekrutacja na podstawie średniej ocen z toku studiów):

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
kierunki:
biologia
inżynieria środowiska

a) Kwalifikacja na kierunek biologia odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = s*20

gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku biologia. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywację kandydatów do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

Tezy szczegółowe

 1. Tkanki roślinne i zwierzęce – krótka charakterystyka.
 2. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
 3. Przemiana pokoleń u roślin (mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe).
 4. Struktura i funkcje DNA.
 5. Królestwa organizmów żywych.
 6. Podstawy systematyki organizmów.
 7. Podstawy ewolucji organizmów.
 8. Anatomia funkcjonalna człowieka.
 9. Czynniki rozwoju człowieka.
 10. Antropogeneza.
 11. Czynniki ekologiczne ograniczające rozwój organizmów.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii (OZE). Oceniona zostanie również motywacja kandydatów do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska.

Tezy szczegółowe

 1. Aspekty związane z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska przyrodniczego.
 2. Podział energetycznych zasobów przyrody.
 3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 4. Monitoring środowiska.
 5. Efekt cieplarniany i kwaśne deszcze.
 6. Metody przekształcania odpadów.
 7. Rekultywacja terenów zdegradowanych.
 8. Rodzaje i zasady działania oczyszczalni ścieków.
 9. Sposoby zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskich z uwzględnieniem procesów uzdatniania.
 10. Komfort cieplny. Sposoby ogrzewania budynków, zadania, zalety, wady.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

b) Kwalifikacja na kierunek inżynieria środowiska odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3.

W = s*20
gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie inżynierii środowiska na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.plwww.uksw.edu.pl/kandydaciwww.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

kierunki:
chemia
fizyka
informatyka
matematyka

Kwalifikacja na wszystkich kierunkach odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Tezy szczegółowe

1.       Chemia

 1. Podstawowe obliczenia chemiczne.
 2. Podstawowa terminologia, nomenklatura związków chemicznych, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne .
 3. Główne typy reakcji chemicznych i ich cechy charakterystyczne.
 4. Podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji.
 5. Termodynamika w chemii.
 6. Kinetyka przemian chemicznych, kataliza oraz mechanistyczna interpretacja reakcji chemicznych.
 7. Charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym.
 8. Właściwości i reaktywność związków organicznych.
 9. Podstawowe metody syntezy w chemii organicznej.

2.      Fizyka

 1. Struktura pasmowa ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
 2. Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
 3. Struktura materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
 4. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
 5. Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
 6. Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
 7. Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
 8. Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.

3.      Informatyka

 1. Programowanie strukturalne i obiektowe: podstawowe konstrukcje programistyczne oraz składnia i semantyka języków programowania.
 2. Podstawowe struktury danych  stosowane w programowaniu i sposoby korzystania z tych struktur.
 3. Podstawowe  metody  projektowania, analizowania  i programowania algorytmów;  metody obliczeniowe i algorytmy stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych  (działania na kopcach, kolejkach i grafach).
 4. Systemy baz danych, modelowanie danych, składowanie i wyszukiwanie informacji.
 5. Systemy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows.
 6. Technologie sieciowe i zasady bezpieczeństwa sieci.

4.      Matematyka

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zdarzenia niezależne, zmienna losowa i charakterystyki jej rozkładu, podstawowe rozkłady (dwumianowy, geometryczny, Poissona, wykładniczy, normalny).Podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii mnogości: działania na zbiorach, relacja równoważności, relacja porządku, funkcje, równoliczność.

 1. Ciągi i szeregi liczbowe: definicja zbieżności, kryteria zbieżności szeregów liczbowych.
 2. Podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych wraz z badaniem przebiegu zmienności funkcji oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych.
 3. Podstawy całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych, interpretacja geometryczna i zastosowanie do obliczania pól powierzchni gładkich i objętości.
 4. Podstawy algebry liniowej: przestrzeń liniowa, baza, odwzorowanie liniowe, macierz odwzorowania liniowego, macierze i wyznaczniki, rozwiązywanie układów równań liniowych o stałych współczynnikach.
 5. Własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowych i przestrzeni metrycznych.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

kierunek:
specjalistyczne studia teologiczne

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

–  punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
–  punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru, z zastrzeżeniem ust. 2,3:

W = (s*20)/2 + e/2

gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów
e – punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100, powstała w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Dla kierunku specjalistyczne studia teologiczne:

– sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy teologicznej, w szczególności dotyczącej wybranej specjalności.

Rozmowa

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonej specjalności teologicznej
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybraną specjalność
3) Kandydat przedstawia znaną mu najnowszą literaturę z wybranej przez siebie specjalności teologicznej.

Kierunki studiów II stopnia objęte rozmowami kwalifikacyjnymi (dla pozostałych kierunków studiów stacjonarnych II stopnia rekrutacja na podstawie średniej ocen z toku studiów):

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
kierunki:
biologia
inżynieria środowiska

a) Kwalifikacja na kierunek biologia odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = s*20

gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku biologia. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywację kandydatów do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

Tezy szczegółowe

 1. Tkanki roślinne i zwierzęce – krótka charakterystyka.
 2. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
 3. Przemiana pokoleń u roślin (mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe).
 4. Struktura i funkcje DNA.
 5. Królestwa organizmów żywych.
 6. Podstawy systematyki organizmów.
 7. Podstawy ewolucji organizmów.
 8. Anatomia funkcjonalna człowieka.
 9. Czynniki rozwoju człowieka.
 10. Antropogeneza.
 11. Czynniki ekologiczne ograniczające rozwój organizmów.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii (OZE). Oceniona zostanie również motywacja kandydatów do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska.

Tezy szczegółowe

 1. Aspekty związane z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska przyrodniczego.
 2. Podział energetycznych zasobów przyrody.
 3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 4. Monitoring środowiska.
 5. Efekt cieplarniany i kwaśne deszcze.
 6. Metody przekształcania odpadów.
 7. Rekultywacja terenów zdegradowanych.
 8. Rodzaje i zasady działania oczyszczalni ścieków.
 9. Sposoby zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskich z uwzględnieniem procesów uzdatniania.
 10. Komfort cieplny. Sposoby ogrzewania budynków, zadania, zalety, wady.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

b) Kwalifikacja na kierunek inżynieria środowiska odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3.

W = s*20
gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie inżynierii środowiska na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku inżynieria środowiska. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wbns.uksw.edu.plwww.uksw.edu.pl/kandydaciwww.irk.uksw.edu.pl.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

kierunki:
chemia
fizyka
informatyka
matematyka

Kwalifikacja na wszystkich kierunkach odbywa się w następujący sposób:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2,3. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Tezy szczegółowe

1.       Chemia

 1. Podstawowe obliczenia chemiczne.
 2. Podstawowa terminologia, nomenklatura związków chemicznych, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne .
 3. Główne typy reakcji chemicznych i ich cechy charakterystyczne.
 4. Podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji.
 5. Termodynamika w chemii.
 6. Kinetyka przemian chemicznych, kataliza oraz mechanistyczna interpretacja reakcji chemicznych.
 7. Charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym.
 8. Właściwości i reaktywność związków organicznych.
 9. Podstawowe metody syntezy w chemii organicznej.

2.      Fizyka

 1. Struktura pasmowa ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
 2. Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
 3. Struktura materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
 4. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
 5. Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
 6. Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
 7. Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
 8. Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.

3.      Informatyka

 1. Programowanie strukturalne i obiektowe: podstawowe konstrukcje programistyczne oraz składnia i semantyka języków programowania.
 2. Podstawowe struktury danych  stosowane w programowaniu i sposoby korzystania z tych struktur.
 3. Podstawowe  metody  projektowania, analizowania  i programowania algorytmów;  metody obliczeniowe i algorytmy stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych  (działania na kopcach, kolejkach i grafach).
 4. Systemy baz danych, modelowanie danych, składowanie i wyszukiwanie informacji.
 5. Systemy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows.
 6. Technologie sieciowe i zasady bezpieczeństwa sieci.

4.      Matematyka

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zdarzenia niezależne, zmienna losowa i charakterystyki jej rozkładu, podstawowe rozkłady (dwumianowy, geometryczny, Poissona, wykładniczy, normalny).Podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii mnogości: działania na zbiorach, relacja równoważności, relacja porządku, funkcje, równoliczność.

 1. Ciągi i szeregi liczbowe: definicja zbieżności, kryteria zbieżności szeregów liczbowych.
 2. Podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych wraz z badaniem przebiegu zmienności funkcji oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych.
 3. Podstawy całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych, interpretacja geometryczna i zastosowanie do obliczania pól powierzchni gładkich i objętości.
 4. Podstawy algebry liniowej: przestrzeń liniowa, baza, odwzorowanie liniowe, macierz odwzorowania liniowego, macierze i wyznaczniki, rozwiązywanie układów równań liniowych o stałych współczynnikach.
 5. Własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowych i przestrzeni metrycznych.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

kierunek:
specjalistyczne studia teologiczne

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

–  punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
–  punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru, z zastrzeżeniem ust. 2,3:

W = (s*20)/2 + e/2

gdzie:
W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów
e – punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100, powstała w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Dla kierunku specjalistyczne studia teologiczne:

– sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy teologicznej, w szczególności dotyczącej wybranej specjalności.

Rozmowa

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonej specjalności teologicznej
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybraną specjalność
3) Kandydat przedstawia znaną mu najnowszą literaturę z wybranej przez siebie specjalności teologicznej.

Studia niestacjonarne

Są to studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów – kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty – do wyczerpania limitu miejsc.

Są to:

 • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia
 • studia stacjonarne na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (Specialized Theological Studies – studia w języku angielskim)
 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane. 
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów. 
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną. 
 4. Złóż dokumenty w terminie podanym przez Wydział.

Obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc.

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

W przypadku studiów na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne: kierunek lekarski, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obowiązuje taka sama rekrutacja jak w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. 

Studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów – kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty – do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane. 
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów. 
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną. 
 4. Złóż dokumenty w terminie podanym przez Wydział.

Obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc. 

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

W przypadku studiów na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, które są na Wydziale Nauk Pedagogicznych obowiązuje taka sama rekrutacja jak w przypadku studiów stacjonarnych II stopnia. 

STUDIA NIESTACJONARNE
(Dotyczy Specjalistycznych Studiów Teologicznych w języku angielskim)

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane.
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów.
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
 4. W przypadku braku certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, konieczne jest przystąpienie do weryfikacji znajomości języka.
 5. Złóż dokumenty w wyznaczonym terminie i miejscu.