Przejdź do treści

Rekrutacja krok po kroku

Wyjaśniamy, jak proces rejestracji na studia na UKSW.

Studia stacjonarne

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane.
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów.
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
 4. Poczekaj na ogłoszenie punktacji oraz tzw. statusu kwalifikacji:
  • „zakwalifikowany” –  możesz składać dokumenty na Wydział, 
  • „wpisany na listę rezerwową” – oczekuj na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, w kolejnych turach. Chyba że na twoim koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w pierwszej turze,
  • „niezakwalifikowany” nie bierzesz dalszego udziału w procesie rekrutacji. 

4a. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany lub na koncie kandydata masz komunikat o możliwości złożenia dokumentów – złóż dokumenty w terminie podanym przez dany Wydział.

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane. 
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów. 
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną. 
 4. Poczekaj na ogłoszenie punktacji oraz tzw. statusu kwalifikacji: 
 • „zakwalifikowany” –  możesz składać dokumenty na Wydział, 
 • „wpisany na listę rezerwową” – oczekuj na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, w kolejnych turach. Chyba że na twoim koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w pierwszej turze,
 • „niezakwalifikowany” nie bierzesz dalszego udziału w procesie rekrutacji. 

4a. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany lub na koncie kandydata masz komunikat o możliwości złożenia dokumentów – złóż dokumenty w terminie podanym przez dany Wydział. 

Kontynuacja kierunku studiów

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia i chcą kontynuować naukę na tym samym kierunku kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów (dotyczy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych). 

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na tym samym kierunku kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy kierunku matematyka, fizyka, informatyka, chemia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych). 

Studia na kierunku pokrewnym

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów (dotyczy tylko kierunków na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku). 

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy kierunku biologia i inżynieria środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku). 

W przypadku kwalifikacji na kierunki na Wydziale Teologicznym (Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna, specjalistyczne studia teologiczne) wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

 • punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
 • punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Na pozostałych Wydziałach rekrutacja odbywa się na podstawie średniej z toku studiów

Szczegółowe informacje o rekrutacji na poszczególne kierunki II stopnia z podziałem na Wydziały:

 • Wydział Biologii i Nauk o Środowisku: biologia, inżynieria środowiska
 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej: filozofia, ochrona środowiska
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych: matematyka, fizyka, chemia, informatyka
 • Wydział Nauk Historycznych: archeologia, historia, historia sztuki, zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Wydział Nauk Humanistycznych: filologia polska, filologia klasyczna, filologia włoska, kulturoznawstwo
 • Wydział Nauk Pedagogicznych: pedagogika
 • Wydział Prawa i Administracji: administracja, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej, stosunki i prawo międzynarodowe
 • Wydział Społeczno-Ekonomiczny: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Wydział Studiów nad Rodziną: nauki o rodzinie
 • Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalistyczne studia teologiczne. 

Studia niestacjonarne

Są to studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów – kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty – do wyczerpania limitu miejsc.

Są to:

 • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia
 • studia stacjonarne na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (Specialized Theological Studies – studia w języku angielskim)
 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane. 
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów. 
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną. 
 4. Złóż dokumenty w terminie podanym przez Wydział.

Obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc.

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

W przypadku studiów na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne: kierunek lekarski, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obowiązuje taka sama rekrutacja jak w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. 

Studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów – kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty – do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane. 
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów. 
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną. 
 4. Złóż dokumenty w terminie podanym przez Wydział.

Obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc. 

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

W przypadku studiów na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, które są na Wydziale Nauk Pedagogicznych obowiązuje taka sama rekrutacja jak w przypadku studiów stacjonarnych II stopnia. 

STUDIA NIESTACJONARNE
(Dotyczy Specjalistycznych Studiów Teologicznych w języku angielskim)

 1. Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij wymagane dane.
 2. Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów.
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
 4. W przypadku braku certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, konieczne jest przystąpienie do weryfikacji znajomości języka.
 5. Złóż dokumenty w wyznaczonym terminie i miejscu.