Przejdź do treści

Polska Rama Kwalifikacji

Kształcenie na UKSW odbywa się w oparciu o zasady Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Tworzy ją osiem poziomów opisanych za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.

Szkolnictwo wyższe zostało określone przez poziomy od 6 do 8. Do tych poziomów przypisano kwalifikacje pełne, m.in. dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, a także dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie.

Poszczególne poziomy odzwierciedlają stopień zaawansowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiągniętych na określonym poziomie wykształcenia wyższego. Różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami dotyczą:

  • wiedzy – zagadnień ogólnych i wybranych zagadnień szczegółowych właściwych dla danej dyscypliny naukowej; prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działań zawodowych typowych dla kwalifikacji odpowiadającej określonemu programowi kształcenia;
  • umiejętności – sprawności w wykorzystywaniu posiadanej wiedzy do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnego wykonywania zadań. Komunikowania się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców i przekazywania wiedzy; przedstawiania, oceniania oraz dyskutowania różnych stanowisk i opinii. Planowania samokształcenia przez całe życie oraz ukierunkowywania innych w tym zakresie;
  • kompetencji społecznych – gotowości do pogłębionej analizy i krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz dorobku uprawianej dyscypliny naukowej. Przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych. Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych.

Zestawienie kategorii opisowych i aspektów uwzględnionych w charakterystykach typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego przedstawia tabela.

Kategorie opisoweAspekty o podstawowym znaczeniu
WiedzaZakres– Kompletność perspektywy poznawczej
Głębia rozumienia– Zależności
UmiejętnościRozwiązywanie problemów
i stosowanie wiedzy w praktyce
– Złożoność problemu
– Samodzielność w działaniu
– Innowacyjność podejścia
– Warunki działania
Uczenie się– Samodzielność
– Metody
Komunikowanie się– Zakres wypowiedzi
– Złożoność wypowiedzi
Kompetencje społeczneTożsamość– Uczestniczenie
– Poczucie odpowiedzialności
– Postępowanie
Współpraca– Praca zespołowa
– Warunki działania
– Przywództwo
Odpowiedzialność– Konsekwencje działań własnych
– Konsekwencje działań zespołu
– Ocena

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia działa na UKSW na mocy Zarządzenia nr 54/2022 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2022 r. Dotyczy w szczególności:

  • weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów wraz z oceną ich realizacji,
  • wniosków z oceny zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów,
  • wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów UKSW,
  • systemu zapobiegania i wykrywania plagiatów.

Dokument wprowadza podejście procesowe do zarządzania jakością w dziedzinie dydaktyki i wyznacza cele jakościowe, uznając ciągłe doskonalenie czynników oddziałujących na realizację tych celów. System zawiera mapę procesów i zestaw procedur.

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Organem doradczym Rektora w sprawie oceny i zapewniania jakości kształcenia jest Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.

Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia

» ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (WNHS) – przewodniczący » dr Włodzimierz Strus (WFCh) » ks. dr Jarosław Sobkowiak (WT) » ks. dr Rafał Kamiński (WPK) » dr hab. Andrzej Rudowski (WSE) » dr hab. Natalia Kohtamaki (WPiA) » dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz. (WNH) » prof. dr hab. inż. Franciszek Seredeński (WMP SNŚ) » dr Izabela Gątarek (WNP) » dr Monika Kisiel (WBNS) » dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz. (WSR) » dr Aleksandra Stangret (WMCM) » mgr Monika Nowosielska (SJO) » mgr Artur Konior (SWF) » mgr Agnieszka Wasilewska (DID) » mgr Justyna Lisiewska (CSI) » mgr Mariola Pirek (SaD) » Julia Brendel (SaS)

Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywną ocenę programową posiadają 24 kierunki studiów prowadzonych na naszej Uczelni. Szczegółowy opis ocen znajduje się na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Trzy wydziały – Wydział Nauk Historycznych, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział Prawa i Administracji – posiadają pozytywną ocenę instytucjonalną.