Przejdź do treści

Wielkim Kanclerzem Wydziałów Kościelnych UKSW od 2007 r. jest kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W 1967 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1973 r. w Kaniowie. W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Rok później został skierowany na studia doktoranckie w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w skawińskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. W latach 1981-1987 wykładał też katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego.

W 1988 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis, a w 2004 r. biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W 2007 r. decyzją papieża Benedykta XVI został arcybiskupem metropolitą warszawskim. Ingres do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbył się w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007 r. Trzy lata później, w 2010 r., został członkiem kolegium kardynalskiego.

Od 2010 r. kard. Nycz jest członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a od 2014 r. także członkiem Papieskiej Rady Kultury. 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski kard. Nycz od 2004 r. jest członkiem Rady Stałej KEP (obecnie z urzędu) oraz członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Ponadto jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, przewodniczy też Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Od 2013 r. jest także wielkim przeorem zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobców). 

W latach 1999-2009 przewodniczył Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Do czerwca 2019 r., przez dwie pięcioletnie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej KEP (2009-2019).

Jako arcybiskup metropolita warszawski w 2007 r. objął urząd Wielkiego Kanclerza Wydziałów Kościelnych UKSW:  Teologicznego, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej i Studiów nad Rodziną. Od tego czasu uczestniczy w życiu Uniwersytetu, zwłaszcza w inauguracjach roku akademickiego, Święcie Uczelni i innych ważnych wydarzeniach. Jest obecny podczas otwierania nowych obiektów UKSW, uczestniczy w konferencjach naukowych.