Przejdź do treści

Procesy personalne

Proces rekrutacji prowadzony jest przez bezpośredniego przełożonego stanowiska. Może mieć dwa lub trzy etapy, w czasie których weryfikowane są kompetencje kandydata. Staramy się przede wszystkim dobrać właściwą osobę do zespołu. Nowo zatrudniony pracownik powinien czuć się dobrze w naszym środowisku pracy oraz mieć komfort w komunikacji z przełożonym. Dlatego oprócz wymaganych kwalifikacji, ważna jest atmosfera rozmowy i dopasowanie kandydata do zespołu, co weryfikowane jest już na pierwszym spotkaniu.

W zależności od stanowiska przeprowadzamy testy wiedzy merytorycznej i testy językowe. Kandydat informowany jest niezwłocznie o każdym kolejnym etapie rekrutacji. Na zakończenie rekrutacji – do 14 dni od rozstrzygnięcia – otrzymuje informację dotyczącą podjętej decyzji. Jeśli zwrócimy uwagę na coś, co może przydać się kandydatowi w przyszłości, staramy się dawać informację zwrotną, aby proces rekrutacji na UKSW był dla kandydata wartością dodaną niezależnie od wyniku.

Jeśli proces rekrutacji nie spełnił Państwa oczekiwań lub macie uwagi, co do jego jakości, zapraszamy do kontaktu:

e-mail: personalny@uksw.edu.pl

Proces rekrutacji odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu UKSW.

Pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego, w wymiarze przewyższającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu konkursu otwartego.

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza Rektor z inicjatywy własnej, na wniosek dziekana Wydziału lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Ogłoszenie konkursowe publikowane jest we współpracy z Biurem Komunikacji i Promocji.

Okres publikacji ogłoszenia nie może być krótszy niż 30 dni.
Podstawowe wymagania kwalifikacyjne obowiązujące w konkursie określa Statut oraz inne akty prawa wewnętrznego.

Komisja konkursowa jest powołana w trybie określonym w Statucie oraz innych aktach prawa wewnętrznego UKSW.
W przypadku konkursu na stanowiska w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy reprezentujący odpowiednią dyscyplinę naukową i specjalność naukową, w której nauczyciel akademicki ma prowadzić badania.

Nowo zatrudniony pracownik powinien dobrze czuć się w naszym środowisku pracy oraz mieć komfort w komunikacji z przełożonym, dlatego obok wymaganych kwalifikacji, ważna jest atmosfera rozmowy i dopasowanie kandydata do zespołu i przełożonego.
W zależności od stanowiska przeprowadzamy testy wiedzy merytorycznej i testy językowe.
Kandydat informowany jest niezwłocznie o każdym kolejnym etapie rekrutacji. Na zakończenie rekrutacji –  do 14 dni od rozstrzygnięcia – otrzymuje informację dotyczącą podjętej decyzji.
Jeśli zwrócimy uwagę na coś, co może przydać się kandydatowi w przyszłości, staramy się dawać informację zwrotną, aby proces rekrutacji na UKSW był dla kandydata wartością dodaną niezależnie od wyniku.

Jeśli proces rekrutacji nie spełnił Państwa oczekiwań lub macie uwagi, co do jego jakości, zapraszamy do kontaktu:

e-mail: personalny@uksw.edu.pl

Zatrudnienie w UKSW odbywa się w oparciu o konkurs. Oferty zatrudnienia publikowane są na stronie Uczelni w zakładce OFERTY PRACY. Oferty zawierają indywidualne kryteria, jakie powinien spełnić kandydat do pracy, aby jego kandydatura została zakwalifikowana do postępowania konkursowego. Nie rozpatrujemy dokumentów aplikacyjnych ani nie prowadzimy rozmów kwalifikacyjnych poza konkursem.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, Biuro Kadr UKSW zaprasza wybraną osobę do złożenia niezbędnych dokumentów w ramach procedury zatrudnienia. Zatrudnienia odbywają się w dwóch terminach: 1. i 15. dnia miesiąca, pod warunkiem dopełnienia formalności.

Dokumenty do zatrudnienia NNA (pakiet startowy)
Dokumenty do zatrudnienia NA (pakiet startowy)

Podstawowy system wynagradzania w UKSW składa się z płacy zasadniczej, dodatku stażowego i premii regulaminowej (dla pracowników administracyjnych). Na etapie rekrutacji analizowane są oczekiwania kandydatów, ale ostateczną decyzję dotyczącą wysokości wynagrodzenia podejmuje rektor dbając o wewnętrzną spójność i sprawiedliwość.

Każdy pracownik UKSW, który z uwagi na relacje w zespole lub z przełożonym odczuwa silny stres a jego poczucie bezpieczeństwa zostaje zaburzone, może zgłosić się do Działu Personalnego z prośbą o wsparcie. Pracownicy Działu Personalnego dołożą wszelkich starań, aby problem został dogłębnie przeanalizowany i rozwiązany w duchu wzajemnego szacunku i wartości uniwersyteckich.

Jak postępujemy w sytuacji konfliktu:
Proces jest objęty całkowitą poufnością. Akceptujemy zgłoszenia problemu w formie ustnej, nie wymagamy wniosków pisemnych. Po otrzymaniu zgłoszenia, pytamy pracownika o szczegóły sytuacji. Po przeprowadzeniu rozmowy i analizy, staramy się ustalić przyczynę problemu i udzielamy wskazówek, jak pracownik powinien rozmawiać z osobą lub osobami, których zachowanie wpływa na niego negatywnie. W większości sytuacji to wystarczy. Jeśli nie, oferujemy pomoc w postaci uczestnictwa w rozmowie. Nie rozstrzygamy, czyja jest racja i wina, pomagamy się porozumieć i uzgodnić nowe, prawidłowe zasady komunikacji i współpracy. Jeśli sytuacja jest krytyczna, wspólnie poszukujemy możliwych rozwiązań, tak aby nie dopuścić do pogłębienia konfliktu i sytuacji patologicznych.

UKSW nie akceptuje zjawiska mobbingu i dopełnimy wszelkich starań, aby mu przeciwdziałać, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką w tym zakresie.

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW
Zarządzenie Nr 4

Zarządzenie Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW
Zarządzenie Nr 23

Zarządzenie Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW oraz przenoszenia nauczycieli akademickich pomiędzy grupami
Zarządzenie Nr 3

Zarządzenie Nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2020 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW oraz przenoszenia nauczycieli akademickich pomiędzy grupami
Zarządzenie Nr 15

Zarządzenie Nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany stanowiska w przypadku uzyskania tytułu profesora
Zarządzenie Nr 88

Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Zarządzenie Nr 36