Przejdź do treści

Zaangażowani i wspierający promotorzy, indywidualne podejście oraz innowacyjny program kształcenia – to cechy wyróżniające Szkołę Doktorską UKSW.  Doktoranci, pod okiem doświadczonej kadry, mogą poznać warsztat naukowy, metody i techniki oraz narzędzia badawcze.   

Szkoła Doktorska UKSW zajęła II miejsce w konkursie Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kategorii „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce – PRODOK 2020”. Została doceniona za stworzenie najlepszych warunków studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk.

Miejsce dla młodych i ambitnych naukowców

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW otwiera drogę do kariery naukowej zarówno w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jak i instytucjach z sektora społeczno-ekonomicznego. Doktoranci stają się specjalistami o unikalnych kompetencjach, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy, a w perspektywie wpływa na lepsze zarobki. 

Szkoła, oprócz tego, że daje możliwość poszerzania wiedzy oraz prowadzenia badań podstawowych, pozwala zdobyć wiele umiejętności m.in.: z prowadzenia zespołów naukowych, prezentowania wyników badań czy pracy w roli niezależnego eksperta. Przez cały okres nauki wszyscy doktoranci otrzymują stypendia. 

Organizacja kształcenia 

Kształcenie odbywa się stacjonarnie i trwa osiem semestrów. Zajęcia mają formę wykładów, seminarium, warsztatów oraz indywidualnych spotkań z promotorami, co umożliwia zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych. 

Istotnym elementem kształcenia jest wymiana akademicka zarówno samych doktorantów, jak i kadry naukowej. W ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Erasmus+ oraz MOST, a także innych projektów, doktoranci mogą zdobywać wiedzę w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych. 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW 

W procesie rekrutacji wymagane jest od kandydata sformułowanie pomysłu na projekt badawczy oraz wykazanie dorobku naukowego, za który uznaje się publikacje w renomowanych wydawnictwach, referaty wygłaszane podczas konferencji naukowych oraz udział w projektach badawczych. 

Rejestracja odbywa się raz w roku w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny projektu badawczego oraz dorobku. Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne i uzyskują wymaganą liczbę punktów, zostają zaproszeni na rozmowę, podczas której prezentują swoje projekty badawcze, odpowiadają na pytania Komisji oraz biorą udział w dyskusji.

Więcej informacji na stronie Szkoły Doktorskiej UKSW.