Przejdź do treści

Podstawowe informacje

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to uczelnia publiczna. To oznacza możliwość bezpłatnego studiowania w trybie stacjonarnym. Wyjątkiem są studia niestacjonarne, za które pobierana jest opłata (czesne).

Studia stacjonarne to inaczej studia dzienne, na których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Na UKSW na wszystkich kierunkach są to studia bezpłatne.

Studia niestacjonarne to studia zaoczne, na których zajęcia odbywają się w ramach tzw. zjazdów w weekendy (na niektórych wydziałach również w piątki). Wyjątkiem jest kierunek lekarski – tam zajęcia odbywają się w tygodniu. Studia niestacjonarne na UKSW są płatne.


Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Każdy, kto chce rozpocząć studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie, a także w Szkole Doktorskiej UKSW. Internetowa Rejestracja Kandydatów przewidziana jest dla kandydatów którzy posiadają nową maturę (od 2005 roku), starą maturę (do roku 2004), Maturę Międzynarodową (IB), Maturę Europejską oraz maturę zagraniczną (studia I stopnia lub jednolite magisterskie), a także dla kandydatów z dyplomem licencjackim, inżynierskim, magisterskim i dyplomem ukończenia studiów w zagranicznej uczelni (studia II stopnia).

 

Zazwyczaj rozpoczyna się w czerwcu. Co roku, zazwyczaj w marcu, podajemy szczegółowy harmonogram na stronie głównej Uniwersytetu.

Na naszej uczelni można aplikować jednocześnie na kilka kierunków studiów. Nie obowiązują żadne limity.

Tak, kierunek można zmienić do ostatniego dnia rejestracji.

Najchętniej wybieranymi kierunkami w rekrutacji 2022/2023 były: psychologia, kierunek lekarski, ekonomia, stosunki i prawo międzynarodowe, zarządzanie publiczne, informatyka, prawo. Więcej informacji znajduje się na podstronie kandydaci w zakładce statystyki rekrutacji.

Po uzupełnieniu danych osobowych oraz danych dotyczących egzaminów maturalnych można przejść w rejestracji do kolejnego kroku – czyli do wyboru kierunku/kierunków studiów. Należy sprawdzić, jakie przedmioty maturalne są potrzebne na poszczególnych kierunkach studiów.
Jeżeli wyniki egzaminów maturalnych nie są jeszcze znane, należy wybrać zdawany przedmiot, pozostawić zero, a po otrzymaniu wyników uzupełnić dane.

 

Tak, jest taka możliwość. W systemie IRK w zakładce „wykształcenie” na koncie kandydata należy wybrać „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, nie wypełniając pól dotyczących numeru dyplomu i daty jego wystawienia [„numer dokumentu”, „data wystawienia]. Te dane można uzupełnić przed wydrukowaniem ankiety, czyli na etapie kompletowania dokumentów. Pola te można zostawić puste, jeśli w  momencie składania dokumentów kandydat posiada zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej z toku studiów, kandydat, który nie ma wyników musi wybrać wymagany w kwalifikacji element („średnia z toku studiów”), wpisując w oknie średniej z toku studiów dowolną wartość z przedziału 2-5. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, należy wprowadzić właściwą wartość średniej z toku studiów. Wpisana wartość musi być udokumentowana podczas składania dokumentów (na suplemencie do dyplomu, zaświadczeniu o ukończeniu studiów lub innym zaświadczeniu uzyskanym z dziekanatu).

 

Matura

W tym przypadku chodzi jedynie o wyniki matur. Tylko wybrane kierunki mają dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej (np. dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

W przypadku rejestrowania się jeszcze przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości, wystarczy wpisać rok zdawania matury. Numer dokumentu należy uzupełnić później, po otrzymaniu świadectwa (zazwyczaj pod koniec czerwca/na początku lipca).

Wyniki matur należy wpisać samodzielnie. Będą umieszczone na podaniu o przyjęcie na studia. System IRK pobiera wyniki z KReM, aby obliczyć wyniki rekrutacyjne kandydatów i tym samym utworzyć na ich podstawie listy rankingowe. Wyniki pobrane z KReM nie będą widoczne na podaniu kandydata.

Wystarczy zaznaczyć jedynie te przedmioty, które są wymagane do obliczenia wyniku rekrutacyjnego i wprowadzić ich wyniki do systemu.

Dla systemu IRK istotne jest, aby wybrać i zaznaczyć zdawany przedmiot maturalny. Do momentu otrzymania świadectwa dojrzałości należy zostawić zero. Jeśli będą już znane wyniki, należy je uzupełnić na koncie w systemie IRK.

Nie, nie ma takiej możliwości. Prosimy zapoznać się z wykazem dokumentów wymaganych od kandydata.

 

Niestety nie ma możliwości zamiany przedmiotów, które stanowią kryteria rekrutacyjne.

Przeliczniki dla starej matury, zgodne z Uchwałą rekrutacyjną:

skala 1-6

2 -> 30 pkt.
3 -> 50 pkt.
4 -> 70 pkt.
5 -> 90 pkt.
6 -> 100 pkt.

skala 2-5

3 -> 40 pkt.
4 -> 70 pkt.
5 -> 100 pkt.

Egzaminy

Kandydat powinien przystąpić do egzaminu wstępnego w przypadku:

– rekrutacji na kierunek specjalistyczne studia teologiczne (studia II stopnia stacjonarne).
– dla osób posiadających zagraniczny dyplom ukończenia studiów.

Chodzi o egzamin maturalny. Egzaminy wstępne są organizowane tylko w przypadkach ujętych w poprzednim punkcie.

Opłata rekrutacyjna

Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu się w systemie IRK. Jest to warunek dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy kierunek studiów. Wyjątkiem jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia oraz  specjalistyczne studia teologiczne – 100 zł.

Tak.

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie jak i za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie.

Ta kwestia nie ma znaczenia, ponieważ przelewy identyfikowane są po numerze konta, który został specjalnie wygenerowany dla każdego kandydata (każdy kandydat ma indywidualny numer konta do wpłaty rekrutacyjnej). W momencie, w którym opłata dotrze do systemu IRK, zostanie to odpowiednio przypisane do konkretnego kandydata.

 

System przyporządkuje opłaty według kolejności wyboru kierunków. Gdy opłaty zostaną zaksięgowane w systemie IRK pod kierunkami pokaże się komunikat „opłata rekrutacyjna została zapłacona”. Można je wówczas przypisać według własnych preferencji klikając na stronie głównej konta w odnośnik „opłaty”, który znajduje się w obszarze „moje kierunki studiów”.

O zwrot opłaty rekrutacyjnej można ubiegać się tylko w następujących sytuacjach:

  1. nieważnej rejestracji (wniesienie opłaty rekrutacyjnej po terminie),
  2. rejestracji na mniejszą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty (zwracana jest nadpłata),
  3. braku rejestracji na jakikolwiek kierunek,
  4. z powodu wyczerpania miejsc na studiach niestacjonarnych,
  5. nieobecności na egzaminie wstępnym (usprawiedliwionej i udokumentowanej),
  6. niezdania egzaminu maturalnego,
  7. wstrzymania opłaty rekrutacyjnej przez kandydata na swoim koncie IRK.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wniosek kandydata przesłany w formie wiadomości z osobistego konta rekrutacyjnego kandydata w systemie IRK. Kandydat może również złożyć pismo w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej, w którym należy podać numer rachunku bankowego, na który zwrot ma zostać dokonany oraz numeru identyfikacyjnego kandydata z systemu IRK. Wniosek w formie pisemnej należy wysłać lub przynieść do Biura Rekrutacji, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 23, pok. 005.

 

Składanie dokumentów na studia

Lista dokumentów wymaganych od kandydatów znajduje się w zakładce kandydaci.

 

 

Dokumenty należy składać w miejscach wyznaczonych przez wydziały. Najczęściej są to dziekanaty. Wykaz miejsc, gdzie są przyjmowane dokumenty zostanie opublikowany w zakładce kandydaci (oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

 

Kandydaci na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne (kierunek lekarski, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna) składają dokumenty gdy otrzymają komunikat o zakwalifikowaniu i po skompletowaniu . Kandydaci na studia niestacjonarne (z wyjątkiem kierunku lekarskiego, psychologii, pedagogiki) składają dokumenty od momentu wyznaczonego przez dany wydział.

 

Nie. Należy złożyć je razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

Aby wydrukować ankietę konieczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości (matury). System IRK dopiero po wpisaniu brakujących danych nt. świadectwa dojrzałości umożliwi wydruk ankiety.

 

W przypadku, gdy nie możesz osobiście złożyć dokumentów na studia – dopuszczone jest, aby osoba trzecia dokonała tego w Twoim imieniu:

KANDYDAT NA STUDIA STACJONARNE:

– za kandydata może złożyć dokumenty:

  • członek najbliższej rodziny (niekonieczne jest w tym przypadku upoważnienie pisemne)
  • osoba spoza rodziny w przypadku, gdy posiada upoważnienie udzielone na piśmie (ogólne – tj. do reprezentowania kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego, bądź szczególne – tj. do dokonania konkretnej czynności, jaką jest złożenie dokumentów na studia).

UWAGA: ankieta kandydata drukowana z konta kandydata w IRK, która jest jednym z wymaganych dokumentów, musi być podpisana przez kandydata

UWAGA: niekonieczne jest upoważnienie poświadczone notarialnie.

KANDYDAT NA STUDIA NIESTACJONARNE:

w przypadku, gdy kandydat nie może złożyć osobiście dokumentów, wówczas w imieniu kandydata może dokonać tej czynności inna osoba, która powinna posiadać pisemne upoważnienie do złożenia dokumentów.

W zależności od wydziału umowa o warunkach odpłatności za studia zawierana między osobą przyjmowaną na studia, a uczelnią, będzie przedłożona do podpisu we wrześniu lub w październiku, bądź w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku, jeśli kandydat na studia chciałby dowiedzieć się w jakim momencie przedłożona zostanie mu umowa do podpisu powinien skontaktować się z dziekanatem właściwego wydziału.

UWAGA: ankieta kandydata drukowana z konta kandydata w IRK, która jest jednym z wymaganych dokumentów, musi być podpisana przez kandydata
UWAGA: niekonieczne jest upoważnienie poświadczone notarialnie.

Wzór upoważnienia – pobierz plik doc

Aby osoba niepełnoletnia mogła podjąć studia, konieczne jest oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego.

Są dwa możliwe scenariusze:
a) kandydat zgłasza się z dokumentami razem z rodzicem/opiekunem prawnym
b) kandydat sam zgłasza się z dokumentami

Szczegółowa procedura (PDF)
————————————————–

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Na koncie kandydata (strona główna konta kandydata) znajduje się podświetlony zielonym kolorem link „wydruk podań”, który otwiera plik PDF z ankietą kandydata oraz podaniem o wydanie ELS (ostatnia strona pliku). Na końcu podania o wydanie ELS jest nr konta, na który należy wnieść opłatę za legitymację. Numer konta widoczny jest również na stronie głównej konta kandydata, od momentu, gdy kandydat zostanie zakwalifikowany. Wówczas numer ten widoczny jest na dole strony głównej kandydata w punkcie „Moje opłaty”.

Opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 PLN należy wpłacić na specjalny rachunek bankowy o numerze 58 1090 1014 0000 0001 2344 5842. Trzeba pamiętać, że jest to inny nr konta niż ten, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
Na studiach z kwalifikacją opłatę należy wnieść dopiero po zakwalifikowaniu lub uzyskaniu na koncie kandydata wyraźnej informacji o możliwości złożenia dokumentów – dotyczy kandydatów z listy rezerwowej, którzy otrzymali na koncie w IRK w zakładce „WYNIKI REKRUTACJI” informację o zaproszeniu do złożenia dokumentów.

Po ogłoszeniu wyników (patrz harmonogram rekrutacji) kandydaci na studia z kwalifikacją, którzy na koncie mają komunikat „zakwalifikowany” powinni wnieść opłatę za ELS i mieć dowód wpłaty przy składaniu dokumentów.

Kandydaci na studia bez kwalifikacji wnoszą opłatę rekrutacyjną, kiedy zdecydują się na złożenie dokumentów (przed złożeniem dokumentów). Osoby te składając dokumenty powinny mieć ze sobą dowód wpłaty zarówno za ELS, jak i dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.