Przejdź do treści

Obsługa bezpośrednia i telefoniczna pracowników odbywa się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach 9:00 – 15:30.

Godziny poranne w tygodniu oraz środa są czasem wewnętrznym.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście u Elżbiety Wójcikowskiej lub przesyłać skanem na podany niżej adres e-mail.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I POSIEDZEŃ KOMISJI:

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w grudniu, będzie to już ostatnie posiedzenie komisji w tym roku. Wnioski na to posiedzenie można składać do 4 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Elżbieta Wójcikowska
obsługa spraw z zakresu ZFŚS oraz dodatkowych świadczeń

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 002, poziom -1
tel. +48 22 5618979 lub wew. 379
e-mail: e.wojcikowska@uksw.edu.pl

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

  • pracownicy zatrudnieni w UKSW w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, w tym pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, zwani dalej „pracownikami”,
  • emeryci i renciści, dla których UKSW był ostatnim pracodawcą przed ich przejściem na emeryturę lub rentę, zwani dalej „emerytami i rencistami UKSW“,
  • członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów UKSW,
  • dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej przed osiągnięciem pełnoletności – otrzymujące rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, bądź emerycie lub renciście UKSW (do wniosku obligatoryjnie dołącza się dokumenty potwierdzające otrzymywanie renty rodzinnej).

Za członków rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów uważa się:

  • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej – do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat. W przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, do wniosku obligatoryjnie dołącza się aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (świadczenia dla dzieci są przyznawane do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły one odpowiednio 18. bądź 21. rok życia),
  • osoby wymienione powyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek (do wniosku obligatoryjnie dołącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, kserokopia do akt),
  • współmałżonka.

Wnioski i formularze są dostępne na FORUM, po zalogowaniu się do postu dla pracowników

Regulamin ZFŚS znajduje się w Monitorze UKSW (zob.) oraz zarządzenie zmieniające Regulamin ZFŚS (zob.), które zmieniło wniosek o pożyczkę, umowę pożyczki, klauzulę informacyjną oraz dodało oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

Numer konta do spłaty zobowiązań z ZFŚS: 77 10901014 0000 0001 2952 3035

Regulaminu ZFŚS z dnia 25 października 2018 r. (zob.)

Komisja do spraw socjalnych:


Arkadiusz Mróz – wiceprzewodniczący

Członkowie: Jolanta Białkowska, Katarzyna Dominiak, Elżbieta Giedroić, Beata Kucharuk, Katarzyna Mikołajczyk, Edyta Nowakowska, Ewa Popławska, Anna Przetacka, Adrian Sieczka , Jolanta Wierzbicka, Agnieszka Wilczek, Danuta Zaremba, Elżbieta Wójcikowska