Przejdź do treści

Obsługa bezpośrednia i telefoniczna pracowników odbywa się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach 9:00 – 15:30.

Godziny poranne w tygodniu oraz środa są czasem wewnętrznym.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście u Elżbiety Wójcikowskiej lub przesyłać skanem na podany niżej adres e-mail.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I POSIEDZEŃ KOMISJI:

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w lutym. Wnioski na to posiedzenie można składać do 27 lutego, do godz.15.00.

Elżbieta Wójcikowska
obsługa spraw z zakresu ZFŚS oraz dodatkowych świadczeń

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 002, poziom -1
tel. +48 22 5618979 lub wew. 379
e-mail: e.wojcikowska@uksw.edu.pl

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

  • pracownicy zatrudnieni w UKSW w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, w tym pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, zwani dalej „pracownikami”,
  • emeryci i renciści, dla których UKSW był ostatnim pracodawcą przed ich przejściem na emeryturę lub rentę, zwani dalej „emerytami i rencistami UKSW“,
  • członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów UKSW,
  • dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej przed osiągnięciem pełnoletności – otrzymujące rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, bądź emerycie lub renciście UKSW (do wniosku obligatoryjnie dołącza się dokumenty potwierdzające otrzymywanie renty rodzinnej).

Za członków rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów uważa się:

  • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej – do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat. W przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, do wniosku obligatoryjnie dołącza się aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (świadczenia dla dzieci są przyznawane do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły one odpowiednio 18. bądź 21. rok życia),
  • osoby wymienione powyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek (do wniosku obligatoryjnie dołącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, kserokopia do akt),
  • współmałżonka.

Wnioski i formularze są dostępne na FORUM, po zalogowaniu się do postu dla pracowników

Regulamin ZFŚS znajduje się w Monitorze UKSW (zob.) oraz zarządzenie zmieniające Regulamin ZFŚS (zob.), które zmieniło wniosek o pożyczkę, umowę pożyczki, klauzulę informacyjną oraz dodało oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

Numer konta do spłaty zobowiązań z ZFŚS: 77 10901014 0000 0001 2952 3035

Regulaminu ZFŚS z dnia 25 października 2018 r. (zob.)

Komisja do spraw socjalnych:


ks. dr Jan Dohnalik, Arkadiusz Mróz, Jolanta Białkowska, Katarzyna Dominiak, Elżbieta Giedroić, Agnieszka Iwaszkiewicz, Beata Kucharuk, Katarzyna Mikołajczyk, Edyta Nowakowska, Ewa Popławska, Anna Przetacka, Agnieszkia Świątek, Jolanta Wierzbicka, Agnieszka Wilczek, Danuta Zaremba, Elżbieta Wójcikowska