Przejdź do treści

Wymagane dokumenty

Wykaz niezbędnych dokumentów na studia na naszym Uniwersytecie.

Studia stacjonarne

Wykaz wymaganych dokumentów na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

W procesie rekrutacji na wszystkie studia stacjonarne I stopnia oraz studia niestacjonarne na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia należy złożyć następujące dokumenty:

 • Ankietę osobową kandydata (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach: „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Podanie o wydanie ELS – Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach: „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Oryginał lub odpis świadectwa (matury) wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub przez szkołę (stara matura) albo duplikat świadectwa dojrzałości (utracone matury) albo dyplom IB (lub dyplom EB) bądź maturę zagraniczną. Do oryginałów wymienionych dokumentów kandydat powinien dołączyć ich kserokopię.
 • Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS),
 • Dyplom lub zaświadczenie o uzyskanym tytule: laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego albo zwycięzcy/laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego (dotyczy sytuacji, w której uzyskany tytuł laureata/finalisty/zwycięzcy jest brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym).

Dla kierunków: teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz chrześcijańska turystyka religijna niezbędna jest dodatkowo fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dla kierunków: teologia i prawo kanoniczne wymagane są dodatkowo zaświadczenie od proboszcza właściwego dla miejsca zamieszkania lub katechety świadczące o tym, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest osoba wierzącą i praktykującą. W przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych, które nie są osobami duchownymi lub zakonnymi, do podjęcia studiów wymagana jest zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW. W przypadku osób duchownych lub zakonnych – zgoda przełożonego.

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów, na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie:

 • ochrona środowiska – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
 • historia sztuki, archeologia, ochrona dóbr kultury i środowiska – Wydział Nauk Historycznych,
 • biologia, inżynieria środowiska – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku,
 • informatyka, fizyka, chemia – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych,
 • pielęgniarstwo, kierunek lekarski – Wydział Medyczny. Collegium Medicum.

Wykaz placówek, w których na podstawie otrzymanego skierowania można wykonać badania lekarskie.

Ważna informacja

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów. Kandydaci zobowiązani są do ich składania na poszczególnych wydziałach. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

Aby osoba niepełnoletnia mogła podjąć studia, konieczne jest oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego.

Są dwa możliwe scenariusze:
a) kandydat zgłasza się z dokumentami razem z rodzicem/opiekunem prawnym
b) kandydat sam zgłasza się z dokumentami

Szczegółowa procedura (PDF)
————————————————–

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Wykaz dokumentów na studia II stopnia stacjonarne, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

W procesie rekrutacji na studia II stopnia należy złożyć następujące dokumenty:

 • Ankietę osobową kandydata (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Podanie o wydanie ELS – Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego wraz z ich kserokopią. Jeśli kandydat zdał egzamin dyplomowy, ale dopiero oczekuje na jego wydanie, dopuszczane jest złożenie przez niego zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest przedłożyć go na wydziale.
 • Kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał dokumentu prosimy okazać w trakcie składania dokumentów). Jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów, kandydat na studia, na których kryterium kwalifikacji jest średnia z toku studiów, powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią. W momencie składania dokumentów niezbędne jest udokumentowanie średniej z toku studiów wprowadzonej do systemu IRK.
 • Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Dla kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz specjalistyczne studia teologiczne niezbędna jest dodatkowo fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dla kierunku specjalistyczne studia teologiczne wymaganym dokumentem do podjęcia studiów jest dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia oraz dodatkowo zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety świadczące o tym, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest osoba wierzącą i praktykującą. W przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych, które nie są osobami duchownymi lub zakonnymi, do podjęcia studiów wymagana jest zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW. W przypadku osób duchownych lub zakonnych – zgoda przełożonego.

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów, na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie:

 • ochrona środowiska – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
 • historia sztuki, archeologia – Wydział Nauk Historycznych,
 • informatyka, fizyka, chemia – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych,
 • biologia, inżynieria środowiska – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

Wykaz placówek, w których na podstawie otrzymanego skierowania można wykonać badania lekarskie.

Ważna informacja

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów. Kandydaci zobowiązani są do składania ich na poszczególnych wydziałach. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

Studia niestacjonarne

Wykaz dokumentów na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Na studia niestacjonarne na UKSW (poza poniższymi wyjątkami) o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej wystarczy, że kandydaci dostarczą w wyznaczonych terminach dokumenty na wydziały. Obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc. Powyższe zasady dotyczą także studiów stacjonarnych na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (Specialized Theological Studies – studia w języku angielskim).

Wyjątkiem są studia niestacjonarne na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia. Tam obowiązuje wykaz takich samych dokumentów jak na studia stacjonarne (link).

Na studia niestacjonarne, poza powyższymi wyjątkami, w procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

 • Ankietę osobową kandydata (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Podanie o wydanie ELS – Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Oryginał lub odpis świadectwa (matury) wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub przez szkołę (stara matura) albo duplikat świadectwa dojrzałości (utracone matury) albo dyplom IB (lub dyplom EB) bądź maturę zagraniczną. Do oryginałów wyżej wymienionych dokumentów kandydat powinien dołączyć kserokopię.
 • Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dla kierunku teologia niezbędna jest dodatkowo fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dla kierunków teologia i prawo kanoniczne wymagane są dodatkowo Zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety świadczące o tym, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest osoba wierzącą i praktykującą. W przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych, które nie są osobami duchownymi lub zakonnymi, do podjęcia studiów wymagana jest zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW. W przypadku osób duchownych lub zakonnych – zgoda przełożonego.

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek informatyka, na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie.

Wykaz placówek, w których na podstawie otrzymanego skierowania można wykonać badanie lekarskie.

Ważna informacja

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów, kandydaci zobowiązani są do ich składania na poszczególnych wydziałach. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

Aby osoba niepełnoletnia mogła podjąć studia, konieczne jest oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego.

Są dwa możliwe scenariusze:
a) kandydat zgłasza się z dokumentami razem z rodzicem/opiekunem prawnym
b) kandydat sam zgłasza się z dokumentami

Szczegółowa procedura (PDF)
————————————————–

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Wykaz dokumentów na studia niestacjonarne II stopnia

Na studia niestacjonarne II stopnia na UKSW (poza kierunkiem pedagogika) o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej wystarczy, że kandydaci dostarczą w wyznaczonych terminach dokumenty na wydziały. Obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc. Powyższe zasady dotyczą także studiów stacjonarnych na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (Specialized Theological Studies).

Wyjątkiem są studia niestacjonarne na kierunku pedagogika, na który obowiązuje wykaz dokumentów taki sam, jak w przypadku studiów stacjonarnych.

W procesie rekrutacji na studia II stopnia należy złożyć następujące dokumenty:

 • Ankietę osobową kandydata (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Podanie o wydanie ELS – Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (na koncie kandydata w systemie IRK w dokumentach „zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego wraz z ich kserokopią. Jeśli kandydat zdał egzamin dyplomowy, ale dopiero oczekuje na jego wydanie, dopuszczane jest złożenie przez niego zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest przedłożyć go na wydziale.
 • Kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał dokumentu trzeba okazać w trakcie składania dokumentów).
 • Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Na kierunek specjalistyczne studia teologiczne (Specialized Theological Studies) trzeba dodatkowo złożyć fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Wymagany jest także dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia oraz dokument poświadczający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Niezbędne jest także zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania lub katechety świadczące o tym, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest osoba wierzącą i praktykującą. W przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych, które nie są osobami duchownymi lub zakonnymi, do podjęcia studiów wymagana jest zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW. W przypadku osób duchownych lub zakonnych – zgoda przełożonego.

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek informatyka na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie.

Wykaz placówek, w których na podstawie otrzymanego skierowania można wykonać badania lekarskie.

Ważna informacja

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów, kandydaci zobowiązani są do składania ich na poszczególnych wydziałach. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.