Przejdź do treści

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym na UKSW odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy. Doświadczona kadra akademicka przekazuje cenną wiedzę dotyczącą zabytkoznawstwa, konserwatorstwa czy historii sztuki, którą studenci mogą wykorzystać podczas zajęć ćwiczeniowych. Analizują i opisują wybrane dzieła kultury oraz poznają tajniki pracy w muzeach i wielu innych instytucjach, związanych z ochroną zabytków. 

Dodatkowym atutem studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest poznanie podstawowych technik prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych oraz zyskanie wiedzy, potrzebnej do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. 

Nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia są istotnym elementem kształcenia na UKSW. Część zajęć w ramach praktyk studenckich prowadzona jest w muzeach i instytucjach kultury np. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci tego kierunku uczestniczą także w krajowych i zagranicznych wyjazdach badawczych.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata.

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym można pracować m.in. w:

  • muzeach i galeriach sztuki,
  • Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
  • światowych instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego (UNESCO),
  • instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego, planowaniem przestrzennym oraz rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym prowadzone jest przez Wydział Nauk Historycznych.

Wymagane dokumenty na zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zapisz się na studia