Przejdź do treści

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

Celem kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest uzyskanie przez studentów  kwalifikacji nauczycielskich do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie profesjonalne kompetencje zawodowe, które pozwolą mu  refleksyjnie, twórczo i efektywnie wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci oraz rozwijać własną osobowość i budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia na etapie wczesnej edukacji dziecka.  Doświadczona kadra akademików dba o to, aby studenci uzyskali najnowszą wiedzę z pedagogiki i psychologii o rozwoju człowieka we wczesnym dzieciństwie. Pomaga także rozwinąć umiejętności posługiwania się innowacyjnymi metodami i formami prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym z wykorzystaniem współczesnych technologii cyfrowych.

Program studiów jest  opracowany zgodnie ze standardami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz.U z 2019 roku, poz. 1450) oraz współczesną, najnowszą wiedzą z zakresu filozofii i etyki wychowania,  pedagogiki, psychologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi, a także wspomagania rozwoju każdego dziecka. Student ma możliwość wyboru  na IV roku studiów, jednego z dwóch modułów kształcenia: artystycznego lub ekologicznego. Niektóre zajęcia i praktyki studenckie odbywają są w Niepublicznym Przedszkolu UKSW na terenie kampusu i w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie.

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna UKSW posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu,  klasach zerowych i klasach I–III szkoły podstawowej, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289,  z późn. zm). Absolwenci mogą także pracować w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych zajmujących się pracą na rzecz edukacji i rozwoju dzieci..

Czas: 
studia jednolite magisterskie – 5 lat Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna można pracować m.in. w:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych w klasach I-III,
  • instytucjach opiekuńczych oraz wychowawczych.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, biologia.

Studia niestacjonarne magisterskie:

Dla kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzona jest przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Wymagane dokumenty na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zapisz się na studia