Przejdź do treści
Szczegółowy harmonogram roku akademickiego 2023/2024 na UKSWSesja poprawkowa semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 – od 4 do 22 września 2023 r.

Semestr zimowy

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym* – od 25 września do 6 października 2023 r.

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

WNHS – 26 września 2023 r.

WPiA, WFCH – 27 września 2023 r.

WMP.SNŚ, WMCM, WPK – 28 września 2023 r.

WNH, WNP, WBNS, WSE, WSR – 29 września 2023 r.

WT – 2 października 2023 r.

W czasie Dni Organizacyjnych UKSW odbywają się obowiązkowe szkolenia BHP, spotkania z dziekanami oraz szkolenia Samorządu Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – według planów zajęć studiów niestacjonarnych

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych i w Szkole Doktorskiej – 2 października 2023 r.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego – 6 października 2023 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Śródsemestralna sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych** – od 4 do 8 grudnia 2023 r.

Opłatek uniwersytecki – 14 grudnia 2023 r.

Przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim – od 29 stycznia do 9 lutego 2024 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych – 26 stycznia 2024 r.

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego – 29 stycznia 2024 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych*** – od 29 stycznia do 7 lutego 2024 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych – według planów zajęć studiów niestacjonarnych

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych – od 8 do 14 lutego 2024 r.

Semestr letni

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych – 15 lutego 2024 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego – od 19 do 25 lutego 2024 r.

Przerwa świąteczna – od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.

Śródsemestralna sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych** – od 22 do 26 kwietnia 2024 r.

Promocje doktorskie i habilitacyjne – 23 maja 2024 r.

Msza Święta z okazji Święta UKSW – 26 maja 2024 r.

Święto UKSW – 28 maja 2024 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim – 14 czerwca 2024 r.

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego – 17 czerwca 2024 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych*** – od 17 do 28 czerwca 2024 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych – według planów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego – od 2 do 15 września 2024 r.

* Dotyczy studentów powyżej pierwszego roku na stacjonarnych studiach I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz wszystkich roczników II stopnia.

** W okresach od 4 do 8 grudnia 2023 r. oraz od 22 do 26 kwietnia 2024 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane pod warunkiem:

  1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia końcowego w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
  2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie końcowe zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
  3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

*** Pierwsze dni sesji zimowej i letniej: 29 stycznia 2024 r. oraz 17 czerwca 2024 r. są w pierwszej kolejności zarezerwowane na zaliczenia końcowe przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej (wszystkie przedmioty z grupami studentów z różnych wydziałów).

W dniach: 2 listopada 2023 r. (czwartek), 2 stycznia 2024 r. (wtorek), 2 kwietnia 2024 r. (wtorek), 2 maja 2024 r. (czwartek), 27 – 29 maja 2024 r. (poniedziałek – środa) oraz 31 maja 2024 r. (piątek) – zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych są odwołane (są to dodatkowe dni wolne od dydaktyki).

Odstępstwa od harmonogramu:

  1. Pierwszy dzień zajęć na kierunku inżynieria środowiska II stopnia, II semestr – 25 października 2023 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie 1 sierpnia – 24 października 2023 r.
  2. Dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa ze względu na organizację części zajęć w klinikach, szpitalach i na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum poda do informacji studentów odstępstwa od niniejszego harmonogramu.

W dniach:

  1. od 16 do 20 października 2023 r. odbędzie się IV Tydzień Jakości Kształcenia, organizowany przez Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia;
  2. 21 listopada 2023 r. (wtorek) odbędzie się III Konwent Biznesowy na UKSW, organizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
  3. 18 marca 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się Dzień Niepełnosprawności, organizowany przez Centrum Wsparcia Studenta;
  4. 6 kwietnia 2024 r. (sobota) odbędzie się Dzień Otwarty UKSW dla kandydatów na studia I i II stopnia, organizowany przez Biuro Komunikacji i Promocji, Biuro Rekrutacji i Wydziały UKSW.