Przejdź do treści

Instytut Nauk o Kulturze i Religii

Instytut Nauk o Kulturze i Religii prowadzi działalność badawczą na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Zanim powstał Instytut Nauk o Kulturze i Religii, na UKSW istniał Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa.

W utworzonym w 2019 r. Instytucie prowadzone są interdyscyplinarne badania w dziedzinach kulturoznawstwa, muzeologii i zarządzania kulturą.

Instytut składa się z pięciu katedr: Historii Kultury i Muzeologii, Kultury XX i XXI wieku, Poetyki Intersemiotycznej i Komparystyki Mediów, Teorii Kultury i Międzykulturowości oraz Zarządzania Kulturą.

Pracownicy naukowi prowadzą badania obejmujące kulturotwórczą rolę sztuki i placówek muzealnych dawniej i dziś. Analizują też przemiany i teorię kultury, antropologię historii i kultury, komunikację kulturową, przemiany obyczajów oraz metodologię badań współczesnych zjawisk kulturowych.

Główne kierunki badań jednostki to także poetyka i semiotyka tekstów kultury współczesnej, strategie narracyjne w artystycznych tekstach kultury, estetyka wyobraźni zbiorowej, interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa, czy relacje intermedialne, zwłaszcza w świecie literatury, filmu, teatru. Kulturoznawcy UKSW analizują problemy adaptacji, a także filozofii i teorii kultury, historii wiedzy o kulturze i kulturach, historii pojęć, metodologię badania kultur i ich interdyscyplinarność oraz podstawy dialogu i jego odmiany.

Instytut wydaje czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy” oraz serie naukowe: „Biblioteka Załącznika Kulturoznawczego”, „Biblioteka Kultury Polskiej / Projekt Przekładu Międzykulturowego”, „Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparystyki Mediów”, a także serie „Rzeczy Piękne” oraz „W stronę międzykulturowości”.

Kontakt

Instytut Nauk o Kulturze i Religii UKSW

ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, pok. 310
01-815 Warszawa
Strona Instytutu na Facebooku: @InstytutNoKiR

Kierownik
Dyrektor

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.
e-mail: m.wrzesniak@uksw.edu.pl