Przejdź do treści

Kredyty studenckie

Studenci i doktoranci UKSW mogą ubiegać się o nisko oprocentowany kredyt w kilku bankach.

Wnioski o kredyt

Kredyt studencki może otrzymać student, który nie ukończył 30 roku życia oraz doktorant przed 35. rokiem życia. Wniosek może złożyć również kandydat, który dopiero rozpoczyna kształcenie na naszej Uczelni.*

Wnioski można składać przez cały rok drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia. 

Lista banków, które przyjmują wnioski o kredyt studencki:

  1. PKO Bank Polski S.A.,
  2. Bank PEKAO S.A.,
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  4. SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Wniosek o kredyt studencki powinien być uzupełniony o dodatkowe załączniki takie jak: 

  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok, 
  • zaświadczenie szkoły wyższej, które potwierdza, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
  • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej
    i zabezpieczenia spłat kredytu. 

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Okres i warunki wypłacania oraz spłaty kredytu

W przypadku studentów kredyt może być wypłacany przez okres sześciu lat, a w przypadku doktorantów – przez cztery lata. Transze kredytu są wypłacane w roku akademickim przez okres dziesięciu miesięcy. 

Studenci muszą spłacać kredyt w równych, miesięcznych transzach po upływie dwóch lat od momentu ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego. W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W przypadku znalezienia się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub całkowitej utraty zdolności do spłaty zobowiązań kredyt studencki może być umorzony częściowo lub w całości. Na wniosek kredytobiorcy decyzję o umorzeniu podejmuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego. 

Szczegółowe informacje o kredycie studenckim są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

* Przed podpisaniem umowy kredytowej w instytucji, która udziela kredytu, należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające, że jest się studentem lub doktorantem.