Przejdź do treści

Stypendia i pomoc materialna

Studenci UKSW mogą się ubiegać o stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę.

Stypendium Rektora

O stypendium mogą się ubiegać studenci UKSW z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

Wniosek o stypendium można złożyć po ukończeniu I roku studiów. Wyjątkiem są studenci, którzy zostali laureatami olimpiady naukowej lub sportowej.

Stypendium socjalne

Studentom w trudnej sytuacji materialnej przysługuje stypendium socjalne. Próg dochodu w rodzinie studenta, który kwalifikuje do jego pobierania to 1294,40 zł.

Osobom, które na stałe zamieszkują w odległości 60 km i dalej od Warszawy, i wynajmują mieszkanie, pokój lub akademik w Warszawie przysługuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Należy to jednak poświadczyć np. kopią umowy najmu, zaświadczeniem z akademika, oświadczeniem właściciela mieszkania. 

Zapomoga

O zapomogę może wnioskować student, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności dotyczy to takich sytuacji jak śmierć bliskiego członka rodziny, choroba lub uszczerbek na zdrowiu studenta czy klęska żywiołowa. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium przysługuje studentom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Więcej informacji (wnioski, terminy) na stronie Działu Pomocy Materialnej dla studentów.