Przejdź do treści

Studia na kierunku psychologia na UKSW posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz są rekomendowane przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Studiując psychologię masz niepowtarzalną okazję zdobywania wiedzy o ludzkim zachowaniu oglądanym z różnych perspektywach: społecznej, humanistycznej, biologicznej. Studiując pod kierunkiem wybitnych specjalistów, publikujących oryginalne prace w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych nauczysz się badać, analizować i interpretować różne procesy psychiczne (np. procesy poznawcze, inteligencję, temperament, osobowość, emocje i motywacje, stres i radzenie sobie z nim itp.), poznasz różnego rodzaju metody diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej (np. diagnoza zaburzeń neuropsychologicznych, psychoprofilaktyka, interwencja kryzysowa itp.), a także uzyskasz podstawowe umiejętności i kompetencje, umożliwiające pracę na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba diagnozy lub poradnictwa psychologicznego.

Studia na kierunku psychologia dają szansę studiowania w oparciu o wyjątkowy i nowoczesny program kształcenia, dostosowany do europejskich standardów nauczania (Europejski Certyfikat Psychologa – Europsy). W ciągu pierwszych trzech lat studiów uzyskasz przygotowanie z zakresu: podstawowych umiejętności akademickich i psychologicznych, biologicznych podstaw psychologii, humanistycznego i społecznego kontekstu psychologii, metodologii ogólnej i statystyki, psychologii społecznej, różnic indywidualnych, procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychopatologii, psychologii międzykulturowej, psychologii religijności i duchowości, psychologii wychowawczej oraz psychologii małżeństwa i rodziny. Przez kolejne dwa lata będziesz realizować program w ramach jednej z czterech specjalności: Psychologii klinicznej i psychoterapii, Psychologii pracy i organizacji, Psychologii wspomagania rozwoju i Psychologii sądowej i penitencjarnej. Dodatkowo w trakcie studiów możesz odbyć nauczycielskie przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Studenci psychologii są angażowani do wielu projektów badawczych (także w ramach prężnie działającego Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW), dzięki którym mogą poznawać tajniki badań psychologicznych, rozwijać się naukowo, i prezentować wyniki swoich badań na konferencjach naukowych.

Czas:  jednolite magisterskie – 5 lat

Forma studiów: 

stacjonarne Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

niestacjonarne Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Specjalności na psychologii stacjonarnej

  • psychologia kliniczna i psychoterapia,
  • psychologia pracy i organizacji,
  • psychologia sądowa i penitencjarna,
  • psychologia wspomagania rozwoju.

Specjalności na psychologii niestacjonarnej

  • psychologia kliniczna i psychoterapia,
  • psychologia pracy i organizacji.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku psychologia można podjąć pracę w wielu miejscach m.in. w:

  • placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach medycznych (szpitale, kliniki),
  • firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, chemia, geografia, filozofia, WOS, informatyka.

Studia niestacjonarne:

Dla kierunku psychologia w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku psychologia.

Psychologia prowadzona jest przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Wymagane dokumenty na psychologię (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zapisz się na studia