Przejdź do treści

Solidarni z Ukrainą

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uruchomił sieć wsparcia dla studentów i pracowników z Ukrainy.

OFERTA POMOCY

Pomoc materialna

Studenci z Ukrainy, którzy posiadają:

  • kartę Polaka,
  • pochodzenie polskie,
  • status uchodźcy,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE,
  • certyfikat poświadczający znajomość języka obcego (C1),

mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu przejściowo trudnej sytuacji życiowej w związku z obecnie panującą sytuacją na Ukrainie.

Wniosek należy wygenerować w systemie USOSweb i w formie papierowej dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla studentów.

Studenci z Ukrainy posiadający polskie pochodzenie mogą zostać objęci ubezpieczeniem zdrowotnym uprawniającym do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Więcej informacji znajduje się na stronie Działu Pomocy Materialnej.

Dział Pomocy Materialnej UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 002, 003, 404
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 97 83, +48 22 569 68 86
e-mail: ukraina@uksw.edu.pl

Biuro czynne: wtorek – piątek w godz. 8:00-16:00

Pomoc psychologiczna

Wsparcie psychologiczne można uzyskać pisząc na adres e-mail: ukraina@uksw.edu.pl lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Studenta.

Centrum Wsparcia Studenta UKSW

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 501
01-815 Warszawa

tel. +48 223 804 320
e-mail: cws@uksw.edu.pl

Centrum czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-15:00

Pomoc prawna

Wsparcie prawne można uzyskać w Studenckiej Poradni Prawnej UKSW lub u pracowników Wydziału Prawa i Administracji.

Studencka Poradnia Prawna

Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 17, pok. 1765
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 97 30
e-mail: k.roszewska@uksw.edu.pl

MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA POMOCY

Pomoc finansowa

Fundacja Rozwoju UKSW zbiera datki na cel specjalny – pomoc obywatelom Ukrainy, którzy studiują oraz pracują na naszym Uniwersytecie. Środki są rozdzielane w zależności od indywidualnych potrzeb takich jak opłacenie mieszkania czy wyżywienie.

Wpłaty można dokonywać na konto Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 06 1090 1056 0000 0001 3713 2620 

Tytuł przelewu: Pomoc dla studentów i pracowników UKSW z Ukrainy

Kurs językowy

Kurs online „Jak uczyć języka polskiego jako obcego ukraińskich uchodźców? Krótki kurs online”

Wydział Nauk Humanistycznych zaprasza studentów i pracowników na bezpłatny, krótki kurs online przeznaczony dla wolontariuszy, nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą uczyć języka polskiego jako obcego uchodźców, chcą pomagać swoim przyszłym ukraińskim sąsiadom i ich dzieciom.

Więcej informacji na stronie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.