Przejdź do treści

Kandydaci z niepełnosprawnością

Ważne informacje dla osób z niepełnosprawnością, które chcą kształcić się na naszym Uniwersytecie.

Uniwersytet bez barier

Na naszym Uniwersytecie działa Biuro Osób ds. Niepełnosprawności (BON), którego celem jest stwarzanie studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. 

Pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością zajmują się wszelkimi sprawami, które dotyczą warunków studiowania osób niepełnosprawnych na UKSW. Biuro udziela wsparcia w zakresie indywidualnej organizacji studiów, bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, pomocy tłumacza języka migowego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Biuro organizuje także warsztaty i szkolenia. 

Więcej informacji na stronie: www.bon.uksw.edu.pl

Rekrutacja dla kandydatów z niepełnosprawnością

Kandydaci z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby, które chcą studiować na UKSW. Rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną za zapis/zapisy na kierunek/kierunki bądź specjalność/specjalności odrębnie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Jeśli niepełnosprawność uniemożliwia lub utrudnia udział kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna ustala tryb postępowania w uzgodnieniu z prorektorem nadzorującym rekrutację na studia i kierownikiem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością. 

Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie indywidualnej chcą skorzystać z możliwości dostosowania formy tego postępowania do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, powinny zgłosić się do kierownika BON.

Informacje o dokumentach

Podczas przyjmowania dokumentów na studia przez komisje rekrutacyjne wydziałów lub przez pracowników dziekanatów, kandydaci nie przedstawiają orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności. 

Kopię tego dokumentu (oryginał do wglądu) należy wraz z ankietą, dostępną na stronie: www.bon.uksw.edu.pl/dla-studentow przedstawić w trakcie rejestracji w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Stypendium 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Więcej informacji na stronie Działu Pomocy Materialnej: www.dpm.uksw.edu.pl

Uchwała nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022