Przejdź do treści

Kierunek biologia na UKSW to  szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej dziedziny nauk biologicznych, uzupełnionej o zagadnienia związane z fizyką i chemią. Zajęcia odbywają się w licznych laboratoriach, które są wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą m.in. genetycznym, biologii i ekologii behawioralnej i ewolucji, mikroskopii, zoologii, botaniki, anatomii i morfofizjologii, antropologii,

W kształcenie zaangażowani są naukowcy o znaczących, w skali międzynarodowej, osiągnięciach, publikowanych w renomowanych czasopismach („Nature”, „PLoS One”, „Nature Reports”).

Kierunek biologia wyróżnia moduł „Biologia człowieka”. Studenci mają możliwość poznania nowoczesnych metod badawczych człowieka żywego i materiałów kostnych, analizy  kryminalistycznej, genetyki populacyjnej i biodemografii. 

Dzięki współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z terenu Warszawy i okolic studenci mogą odbyć praktyki z przygotowania psychologiczno-pedagogizacyjnego oraz  współorganizować warsztaty dla uczniów. 

Czas: 

studia licencjackie – 3 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

studia magisterskie – 2 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne

Ścieżki kształcenia

Studia magisterskie:

  • biologia człowieka,
  • biologia środowiskowa i molekularna.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu biologii można pracować m.in. w:

  • instytutach naukowo-badawczych,
  • szkołach,
  • placówkach wzornictwa przemysłowego,
  • placówkach zdrowia publicznego,
  • laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych,
  • funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagany przedmiot maturalny na studia: język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, geografia, informatyka, WOS

Na studia stacjonarne magisterskie:

Na podstawie średniej ocen z toku studiów kwalifikowani są:

– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż biologia, ale przyporządkowanym do dyscypliny biologia;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków pokrewnych, wydany do roku 2019 włącznie.
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do jednej z dyscyplin – dotyczy dyplomów wydanych od 2020 roku.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie egzaminu pisemnego.

Biologia prowadzona jest przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

Wymagane dokumenty na biologię

Zapisz się na studia