Przejdź do treści
REKTOR UKSW
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracuje od 1999 r., najpierw jako adiunkt, a od 2015 r. jako profesor zwyczajny. Był kierownikiem Katedry Katechetyki Materialnej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy w Instytucie Nauk Teologicznych UKSW. W latach 2010-2016 na Wydziale Teologicznym UKSW był prodziekanem ds. naukowych. Od 2016 do 2020 r. pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, studia specjalistyczne z teologii praktycznej i katechetyki odbył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował również w Instytucie Katolickim w Paryżu.

Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji, również w językach obcych, m.in. angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Wygłaszał konferencje naukowe w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Mińsku, Gródku, Kamieniu Podolskim. Wielokrotnie zapraszany przez ośrodki polonijne na świecie na spotkania, konferencje i warsztaty katechetyczne, m.in. do Paryża, Fryburga, Lourdes, Lozanny, Genewy, Nottingham, Nowego Jorku.

Członek i recenzent licznych naukowych kolegiów redakcyjnych oraz członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i European Forum for Religions Education in Schools (EuFRES). Ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawca do spraw oceny ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP, a także konsultor Rady Naukowej KEP. Członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i jej komisji ds. ekonomicznych, a także Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Współzałożyciel Fundacji Pro Polonia.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 437A, 01-815 Warszawa tel. +48 225 618 852 e-mail: rektorat@uksw.edu.pl
PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA, I ZASTĘPCA REKTORA
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
Z UKSW związana od 2000 r., najpierw jako adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną, następnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, gdzie w latach 2012-2016 pełniła urząd prodziekana. Od 2016 r. jest prorektorem ds. studenckich i kształcenia.
Specjalista i ekspert w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej. Opracowała autorską koncepcję relacyjnej readaptacji społecznej, która była podstawą habilitacji obronionej w 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor wizytujący w Katholische Fachhochschule w Moguncji oraz Alice Salomon Hochschule w Berlinie, wykładowca w ramach programu Erasmus w Niemczech i na Słowacji. Autorka ponad 150 opracowań naukowych.

Prowadzi szeroką działalność społeczną i naukową. Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, członkiem Komitetu Ministra Edukacji „Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członkiem Zespołu Projektu Ministerialnego „Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, konsultantem merytorycznym stowarzyszeń abstynenckich i in. Uczestniczy w pracach m.in. Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacyjnych, Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (DGgKV)e.V., Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 432, 01-815 Warszawa tel. +48 225 618 859 e-mail: psik@uksw.edu.pl
PROREKTOR DS. FINANSOWYCH
prof. dr hab. Konrad Raczkowski
Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw.
W latach 2012-2021 dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. W latach 2015-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełni funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na warszawskiej, nowojorskiej czy londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.

Były wiceminister finansów 2015-2016. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Od 2012 speaker Cambridge International Symposium on Economic Crime Uniwersytetu Cambridge.

Autor ponad 120 publikacji naukowych. Odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości oraz złotą odznaką Ministra Finansów. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów”.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 428, 01-815 Warszawa tel. +48 22 380 96 99 e-mail: psf@uksw.edu.pl
PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.
Studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie w 2006 r. obronił doktorat. Następnie został adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.
W 2016 r. na tym Wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i objął kierownictwo Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich.

W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, a w październiku 2019 r. został dziekanem Wydziału. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, sekretarzem redakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”.

Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 430, 01-815 Warszawa tel. +48 225 618 952 e-mail: pnwm@uksw.edu.pl