Przejdź do treści

Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej

Ogólnouczelniana jednostka badawcza realizująca interdyscyplinarne zadania badawcze i rozwojowe w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z transformacją cyfrową.

Centrum inicjuje, prowadzi i wspiera inicjatywy badawcze w zakresie dotyczącym transformacji
cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ustrojowych, organizacyjnych, społecznych,
technicznych.

Zadaniem Centrum jest optymalizacja procesów transformacji cyfrowej poprzez:

1. integrowanie liderów transformacji cyfrowej wokół badań naukowych i wykorzystania dobrych
praktyk;
2. wspieranie przygotowania studentów, doktorantów i pracowników naukowych do pełnienia roli
liderów transformacji w sferze publicznej i biznesie oraz włączanie ich w aktywność badawczą
i badawczo-rozwojową w zakresie transformacji cyfrowej.
3. Centrum może realizować zadania w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) diagnozowanie potrzeb poszczególnych obszarów transformacji cyfrowej;
3) wspieranie działań podmiotów zewnętrznych w zakresie transformacji cyfrowej;
4) przygotowywanie interdyscyplinarnych modeli teoretycznych dotyczących kompetencji
cyfrowych;
5) tworzenie innowacyjnych i praktycznych modeli transformacji cyfrowej w różnych obszarach;
6) opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań na rzecz transformacji cyfrowej;
7) tworzenie i wdrażanie:
a) nowatorskich rozwiązań dotyczących transformacji cyfrowej z udziałem partnerów
społecznych,
b) nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie analiz i prezentacji danych dotyczących
transformacji cyfrowej;
8) upowszechnianie wiedzy na temat transformacji cyfrowej oraz kompetencji cyfrowych w ujęciu
interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym.

Prowadzenie badań naukowych w ramach Centrum polega w szczególności na:

1) uzgadnianiu problemów wiodących, przez naukowców i ekspertów-praktyków z zastosowaniem
metod heurystycznych;
Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2022 Rektora UKSW
z dnia 4 lipca 2022 r.
2) wspieraniu przygotowywania projektów badawczych i tworzenia zespołów do ich realizacji;
3) weryfikacji wyników badań z multidyscyplinarnej perspektywy;
4) wspieraniu upowszechniania, publikacji i popularyzacji wyników badań.

Misja i cele CLTC

prof. dr hab. Grażyna Szpor
Dyrektor CLTC

g.szpor@uksw.edu.pl

Rejestracja na konferencje Wzmacnianie odporności szkół wyższych na cyberataki przez podnoszenie kompetencji cyfrowych w dniu 08.12.2023