Przejdź do treści

Studia na kierunku pedagogika specjalna na UKSW przygotowują studentów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – nauczyciela, wychowawcy, rehabilitanta, terapeuty, pracującego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Doświadczona kadra naukowa skupia się na przekazaniu studentom cennej wiedzy z zakresu specyfiki rozwoju człowieka w toku życia i projektowania oraz wdrażania działań edukacyjnych i wspierających. Praktyczne umiejętności można zdobyć podczas zajęć w pracowniach: Dydaktyki i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Arteterapii i Tyflorehabilitacyjnej oraz w ramach praktyk.

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna obejmuje przedmioty z wielu dziedzin m.in. biomedycyny, pedagogiki, psychologii czy nauk społecznych. Studia pozwalają na zyskanie umiejętności, związanych ze wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Studia kształcą pedagogów specjalnych, którzy są przygotowani do pracy z różnymi grupami odbiorców. 

Czas: studia jednolite magisterskie – 5 lat Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Moduły

 • tyflopedagogika z edukacją włączającą
 • terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku pedagogika specjalna można pracować m.in. w:

 • ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących,
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • przedszkolach i szkołach (specjalnych, integracyjnych, inkluzyjnych),
 • jako nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne (specjalista terapii pedagogicznej),
 • jako pedagog specjalny,
 • placówkach leczniczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach optometrycznych i optycznych,
 • ośrodkach/zespołach wczesnej interwencji.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, biologia.

Studia niestacjonarne magisterskie:

w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego analogiczne do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku pedagogika specjalna.

Pedagogika specjalna prowadzona jest przez Wydział Nauk Pedagogicznych.

Wymagane dokumenty na pedagogikę specjalną (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zapisz się na studia