Przejdź do treści

Instytut Językoznawstwa

Instytut działa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Badania Instytutu Językoznawstwa UKSW dotyczą głównie języków polskiego, włoskiego, łaciny i greki, a także problemów językoznawstwa porównawczego.

Instytut zajmuje się metodyką nauczania języków – zarówno języka polskiego jako obcego, jak i włoskiego oraz łaciny. Przedmiotem badań Instytutu jest też możliwość zastosowania narzędzi informatycznych w edycjach tekstów oraz w leksykografii.

Na tle innych polskich ośrodków lingwistycznych powstały w 2019 r. na UKSW Instytut wyróżniają przede wszystkim badania nad językiem pisarzy, studia nad komizmem historycznym oraz refleksja dotycząca homonimii międzyjęzykowej.

Badania obejmują ponadto zagadnienia semantyczne i gramatyczne, zjawiska z zakresu etymologii, onomastyki, leksykografii, kultury języka, stylistyki, analizy dyskursu, socjolingwistyki, etyki komunikacji i komunikacji społecznej.

W Instytucie odbywają się cykliczne konferencje i sympozja, uwieńczone publikacjami monografii zbiorowych, m.in. w serii „Bielańskie Prace Językoznawcze” (do 2018 roku pod tytułem „Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW”).

Kontakt

Instytut Językoznawstwa UKSW

ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, pok. 310
01-815 Warszawa


Dyrektor

dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz.
e-mail: a.kozlowska@uksw.edu.pl