Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania i ochrony danych w serwisie UKSW.


Wprowadzenie

Poniższa polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisów Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w domenie uksw.edu.pl

Zasady korzystania z serwisu

 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dalej Uniwersytet) na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu osobom niezarejestrowanym oraz zarejestrowanym (np. do zapamiętywania preferencji i ustawień na stronach, czy do przechowywania danych w sesji po zalogowaniu), do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk oraz do celów marketingowych, m.in. takich jak emisja reklam. Jeśli nie blokujesz plików cookies w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na zapisanie ich w pamięci Twojego urządzenia, z którego odwiedzasz nasz serwis oraz dostęp do nich i ich użycie przez Usługodawcę. Możesz także nie wyrazić zgody na powyższe zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies. Więcej informacji poniżej w części „Polityka cookies”.
 2. Rejestracja na stronach serwisów Usługodawcy jest bezpłatna i wiąże się jedynie z posiadaniem działającego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas rejestracji lub za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane użytkowników nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Uniwersytet  zastrzega, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym wyłącznie, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
 5. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
 6. W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowa polityka plików cookies znajduje się na stronie: www.uksw8.nfinity.pl/polityka-plikow-cookies/

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

1.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)   przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia publicznego, albo
b)   zawarcia umowy z wybranym wykonawcą/udzielenia zlecenia wybranemu wykonawcy, jej/jego realizacji oraz rozliczenia, a także rozliczenia dofinansowania UE uzyskanego przez UKSW na realizację umowy/zlecenia;

2.   Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a)   art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. a) klauzuli informacyjnej – za którą uznaje się przekazanie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Pani/Pana w sprawie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia publicznego,
b)   art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b) klauzuli informacyjnej,
c)   art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda na publikowanie danych wykonawcy – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. b) klauzuli informacyjnej, jeżeli postępowanie jest współfinansowane ze środków UE,

3.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
a)  wzięcia udziału w procesie wyboru wykonawcy, a następnie zawarcia umowy/udzielenia zlecenia, albo
b)  wzięcia udziału w przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia publicznego;

4.   Posiada Pani/Pan prawo do:
a)   żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO) i ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO);
b)   cofnięcia zgody i usunięcia danych, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – wyłącznie w przypadku :
•  postępowania współfinansowanego ze środków UE w zakresie publikacji danych, albo
•  przeprowadzania szacowania wartości zamówienia,
c)   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5.   Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy, w niezbędnym zakresie.

6.   Jednostką organizacyjną przetwarzają dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji dotyczącej sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dział Administracyjno-Gospodarczy UKSW.

7.   Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.

8.   Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.

9.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji umowy/zlecenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.). W przypadku postępowania współfinansowanego ze środków UE – okres przechowywania może być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w UKSW: Inspektor ochrony danych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; adres e-mail: iod@uksw.edu.pl, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Polityka prywatności dla aplikacji iUKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będący administratorem danych osobowych, udostępnia nieodpłatnie aplikację „iUKSW” studentom, wykładowcom oraz pracownikom administracyjnym.

Aplikacja nie zbiera danych użytkownika, a jedynie prezentuje dane przechowywane na dodatkowych serwisach takich jak USOS. Podczas użytkowania z aplikacji, użytkownik udostępnia:

 • dane statystyczne partnerowi aplikacji Googla do analizy statystyk, które nie dają możliwości zidentyfikowania użytkownika.
 • UKSW gromadzi wyłącznie informacje statystyczne, dzięki którym w lepszym stopniu może rozwijać aplikację oraz unowocześniać jej standardy w celu dostosowania się do potrzeb użytkowników.

Instalując aplikację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje regulaminy zamieszczone na stronie internetowej UKSW. Wszystkie dane są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania dla nieupoważnionych osób.

Aplikacja korzysta z :

 • Internetu użytkownika
 • kalendarza
 • opcji wysyłania powiadomień push

Aplikacja może zapamiętać dane logowania na urządzeniu. Instalując aplikację dajesz jej pozwolenie na wyświetlanie określonych danych osobowych takich jak np.: numer PESEL, telefon, numer indeksu. Aplikacja ma również dostęp do Twojego zdjęcia, ogólnych informacji o toku studiów, wykazu ocen, ankiet, adresu e-mail, oraz podstawowych informacji z systemu USOS. W celu autoryzacji użytkownika przy logowaniu weryfikowany jest identyfikator i hasło. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

UKSW nie odpowiada za politykę ochrony prywatności przestrzeganą przez dostawców aplikacji w szczególności firmy Google i Apple, które są partnerem aplikacji. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższą politykę prywatności Aplikacji, bardzo prosimy o nieinstalowanie jej lub wykasowanie z urządzenia.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmian Polityki Prywatności Aplikacji „iUKSW”, za pomocą zmian w niniejszym regulaminie.

W przypadku zaistnienia sytuacji będącej naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, zapraszamy do formularza kontaktowego IOD znajdującego się na stornie głównej w zakładce uniwersytet – ochrona danych osobowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: iod@uksw.edu.pl lub w formie papierowej na adres UKSW z Inspektorem Ochrony Danych Osobowy (IOD) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Biuletyn informacji publicznej

Wszystkie szczegółowe informacje związane z działaniem Uczelni znajdują się na stronie BIP