Przejdź do treści

Kandydaci z niepełnosprawnością

Przedstawiamy zasady, dokumenty oraz sposoby przeprowadzenia rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością, które chcą studiować na UKSW.

Zgodnie z § 16 uchwały nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2022/2023:

  1. Kandydaci z niepełnosprawnością podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na UKSW
  2. Jeżeli niepełnosprawność kandydatów, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia bądź utrudnia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna ustala tryb postępowania w uzgodnieniu z prorektorem właściwym nadzorującym rekrutację na studia i Kierownikiem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, zwanym dalej Kierownikiem BON.
  3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2, którzy chcą skorzystać w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie indywidualnej z dostosowania formy tego postępowania do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, zgłaszają się do Kierownika BON.

Kandydaci z niepełnosprawnością, tak jak wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną za zapis/zapisy na kierunek/kierunki bądź specjalność/specjalności odrębnie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

UWAGA! W momencie przyjmowania od Państwa dokumentów na studia przez komisje rekrutacyjne wydziałów lub przez pracowników dziekanatów, prosimy nie przedstawiać orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności. Kopię tego dokumentu (oryginał do wglądu) należy wraz z ankietą, dostępną TUTAJ przedstawić w trakcie rejestracji w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni.

Jak zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością?

Wystarczy pobrać ankietę, dostępną TUTAJ, wypełnić ją i podpisaną złożyć w czasie dyżurów w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością, wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu do okazania do wglądu).
Rejestracja w BON da Państwu możliwość skorzystania w trakcie studiów z dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także umożliwi rejestrację i wypełnienie w systemie USOSweb wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, który należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych od dnia 15 września do 31 maja (ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokoje 002 i 003).
Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie Działu Pomocy Materialnej dla Studentów.

Zakres wykonywanych zadań pracowników Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością:

  • rejestracja osób niepełnosprawnych
  • wypisywanie zaświadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
  • przekazywanie opinii dla dziekanatów i wykładowców o trudnościach związanych z niepełnosprawnością naszych studentów
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej uczelni
  • przekazywanie Informacji o programach wsparcia dla studentów niepełnosprawnych
  • Informowanie o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych dla osób niepełnosprawnych


Kontakt:
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Czas spotkań z osobami odpowiedzialnymi należy ustalić wcześniej telefonicznie lub mailowo.

01 marca 2022