Przejdź do treści

Konferencja naukowa i podwójny jubileusz na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW

Uroczystość wręczenia ksiąg pamiątkowych ks. prof. dr. hab. Henrykowi Stawniakowi z okazji 70. rocznicy urodzin i ks. prof. dr. hab. Józefowi Wroceńskiemu SCJ z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, zainaugurowała międzynarodową konferencję naukową poświęconą odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z sakramentem pokuty na kampusie Dewajtis UKSW.

– To tutaj, na naszym Uniwersytecie, profesorowie, którzy całe swoje życie zawodowe związali z Wydziałem Prawa Kanonicznego ATK, a później UKSW, przeszli wszelkie szczeble awansu naukowego aż do uzyskania tytułu naukowego profesora. Obaj Profesorowie byli prodziekanami, a później dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, a także senatorami naszej Uczelni – mówił prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. dr hab. Marek Stokłosa. – Chciałbym, w imieniu Jego Magnificencji Księdza Rektora podziękować czcigodnym profesorom za ogromny wkład w rozwój Wydziału Prawa Kanonicznego, za wszelkie wyświadczone przez Was dobro, które stało się udziałem wspólnoty akademickiej – dodał Prorektor.

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.

Wnikliwość, oryginalność, otwartość

W laudacji poświęconej Jubilatom, ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, podkreślił ich „znaczący wkład w rozwój kanonistyki polskiej”.

– Dorobek publikacyjny ks. prof. Henryka Stawniaka jest ukierunkowany ku czterem zasadniczym obszarom tematycznym: prawa małżeńskiego, prawa procesowego, posługi nauczania i inkardynacji (tj. przypisania duchownych do konkretnych instytucji kościelnych) – mówił ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski. – Znamionuje go oryginalność, wnikliwość przeprowadzonych analiz, oryginalność stawianych tez, poprawność metodologiczna, a także otwartość na nowe zjawiska.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski zwrócił szczególną uwagę na oryginalne prace Autora z zakresu „istotnych przymiotów małżeństwa, jego celów oraz sakramentalności, a także przeszkód małżeńskich”.

ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski

Ustrój hierarchiczny, posługa kapłańska

Analizując bogaty i wszechstronny dorobek badawczy ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego, ks. prof. Wojciech Góralski zaznaczył, że centrum jego zainteresowań stanowił „hierarchiczny ustrój Kościoła oraz instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego”.

Ks. prof. Wojciech Góralski podkreślił wagę podejmowanej przez Jubilata problematyki posługi kapłańskiej, w tym posługi w parafii proboszczów i wikariuszy jako mających do spełnienia „szczególną misję”, bo wymagającą „pełnego oddania się duszpasterza powierzonym sobie parafianom”.

Zostały przywołane opracowania Jubilata z dziedziny prawa wyznaniowego, w których ks. prof. Józef Wroceński poruszał problematykę godności osoby ludzkiej, gwarancji sumienia i religii w prawie polskim i międzynarodowym, szkolnictwa wyznaniowego, religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Wychowanie dzieci ks. prof. Józef Wroceński uznaje za szczególną powinność zarówno Kościoła jak i państwa.

– Zaprezentowane dokonania naszych dzisiejszych Jubilatów pozwalają stwierdzić, że obaj zasłużeni profesorowie Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej, a następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wnieśli znaczący wkład w rozwój nauki prawa kanonicznego. Dziękując Jubilatom za ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe wypada życzyć, by – z pomocą Bożą – kontynuowali życiową przygodę z ius canonicum.

Dobry przykład życia

Księgę jubileuszową wydaną z okazji 70. urodzin ks. prof. dr. hab. Henryka Stawniaka przedstawił zebranym ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz., wicedyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego UKSW.

– Czcigodny Jubilat poświęcił życie służbie człowiekowi i Kościołowi, tak jak głosi tytuł księgi jubileuszowej Homini et Ecclesiae servens, zwłaszcza na drodze naukowej. Ksiądz profesor realizował swoją misję jako salezjanin, wychowawca młodych pokoleń duchowych synów św. Jana Bosko oraz jako naukowiec – mówił ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz.

Przypomniał, że ks. prof. Henryk Stawniak jako ceniony dydaktyk poprzez liczne lata prowadził wykłady i ćwiczenia, zwłaszcza z kanonicznego prawa małżeńskiego oraz rodzinnego materialnego i procesowego, z posługi nauczania, z prawa zakonnego, z kanonicznego prawa karnego, z praw wiernych, z metodologii prawa kanonicznego oraz z prawa wyznaniowego.

Wyrażając wdzięczność Jubilatowi, ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz. wyraził nadzieję, że „dobry przykład życia oddanego pracy naukowej” będzie wspierał kolejne pokolenia badaczy w dziedzinie prawa kanonicznego.

Na zdjęciu od lewej: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak i ks. prof. dr hab. Józef Wroceński

Księgę  pamiątkową zadedykowaną ks. prof. dr. hab. Józefowi Wroceńskiemu, w 70. rocznicę i 40 lecie pracy naukowej, zaprezentował ks. dr hab. Marek Stokłosa prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW.

– Tytuł księgi Ecclesia Christi oznacza Kościół Chrystusa. Jezus Chrystus osobiście i raz na zawsze ustanowił Kościół i nadał mu hierarchiczną strukturę. Zagadnienia hierarchicznego ustroju znajdują się w centrum pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego – mówił ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. wyrażając nadzieję, że będąca wyrazem wdzięczności księga pamiątkowa sprawi Jubilatowi radość.

o. dr. hab. Dariusz Borek OCarm, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Podczas, następującej po uroczystości wręczenia ksiąg pamiątkowych, konferencji „Odpowiedzialność karna za przestępstwa związane z sakramentem pokuty”, referaty wygłosili o. prof. dr hab. Piotr Skonieczny OP z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej, ks. dr Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, o. dr. hab. Dariusz Borek OCarm, dziekan WPK UKSW i dr Rafał Kamiński, prodziekan WPK UKSW.

23 października 2023