Przejdź do treści

Ks. prof. Ryszard Czekalski ponownie rektorem UKSW

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego na rektora w kadencji 2024-2028. To druga kadencja obecnego rektora UKSW.

– Bardzo dziękuję za zaufanie, za Państwa głosy, za to że dalej będę mógł prowadzić Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wielka odpowiedzialność i ogromny zaszczyt – powiedział rektor UKSW.

W programie wyborczym rektor UKSW wskazał najważniejsze wyzwania najbliższych lat oraz podsumował dotychczasowe osiągnięcia. „Dobry plan dla UKSW” obejmuje w szczególności dalszy rozwój nauki, dydaktyki oraz wsparcie wszystkich osób tworzących społeczność akademicką: nauczycieli akademickich, pracowników administracji, doktorantów i studentów. Istotną rolę dla uczelni kierowanej przez ks. prof. Ryszarda Czekalskiego stanowi społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu opierająca się na silnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz lokalnym samorządem.

Ks. rektor wskazał na konieczność pozyskiwania nowych środków finansowych, które przyczynią się do rozwoju infrastruktury UKSW oraz wzmocnienia kadry akademickiej. Ks. prof. Ryszard Czekalski podkreślił wagę nawiązywania pogłębionych relacji z interesariuszami zewnętrznymi, podjęcie współpracy z dużymi podmiotami z sektora prywatnego, stworzenie oferty rynkowych studiów podyplomowych i kursów dedykowanych konkretnym grupom społecznym, współfinansowanych przez przedsiębiorców – co ma prowadzić do zwiększenia przychodów własnych.

Istotnym wyzwaniem nowej kadencji władz rektorskich, jak wskazywał kandydat, jest dalsze rozbudowywanie oraz modernizacja infrastruktury badawczej i dydaktycznej Uczelni, co będzie możliwe dzięki pozyskanym w pierwszej kadencji terenom inwestycyjnym na kampusie przy ul. Wóycickiego. W planach ks. prof. Ryszarda Czekalskiego jest między innymi rozpoczęcie prac budowlanych nad: Centrum Symulacji Medycznych wraz z Collegium Anatomicum, nowym budynkiem dydaktyczno-badawczym wraz z zapleczem administracyjnym oraz budowa akademików.

Jako główne wyzwania na początku nowej kadencji ks. prof. Ryszard Czekalski wskazał konieczność rewizji statutu Uczelni, regulaminu organizacyjnego oraz, co szczególnie ważne, rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju w kolejnej perspektywie czasowej. Zgodnie z zapowiedziami i postulatami wyborczymi już od września UKSW przejdzie w pełni na elektroniczne zarządzanie dokumentacją, co usprawni wiele procesów zarządczych, ułatwi codzienną pracę a także przyspieszy sprawy dotyczące studentów
i doktorantów.

Rektor zapowiedział również w swoim programie wyborczym przystąpienie UKSW do Sojuszu Uniwersytetów Europejskich, co ma być gwarancją dalszego wzmacniania nauki, dydaktyki oraz umiędzynarodowienia UKSW. Utrzymanie dotychczasowych uprawnień oraz rozwój wszystkich prowadzonych przez Uczelnię dyscyplin naukowych stanowi wyzwanie kolejnej ewaluacji, która zaplanowana jest na drugą kadencję władz rektorskich UKSW.

Druga kadencja władz UKSW rozpocznie się 1 września tego roku i potrwa do 31 sierpnia 2028 roku.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski urodził się w Płońsku, gdzie w 1981 roku zdał egzamin maturalny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. W maju 1989 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił wiele posług duszpasterskich w Diecezji Płockiej, między innymi Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Płockiej. W 1992 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii praktycznej w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1996 roku nadano mu stopień doktora nauk teologicznych. W 1998 roku ukończył studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu. W 2006 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych, a w 2014 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadano mu tytuł profesora nauk teologicznych.

W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pełnił szereg funkcji kierowniczych. Pełnił funkcję kierownika katedr na rodzimym Wydziale Teologicznym UKSW, gdzie w latach 2010-2016 objął urząd prodziekana ds. naukowych i finansowych. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej, a od 1 września 2020 roku pełni funkcję rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski otrzymał wiele indywidualnych nagród i wyróżnień, jak również tych związanych z pełnioną obecnie funkcją rektora. Wszystkie te odznaczenia i wyróżnienia świadczą o bardzo dobrej ocenie podejmowanych działań w ramach działalności naukowej i organizacyjnej.

25 marca 2024