Przejdź do treści

Razem dla seniorów

Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gozdowie przy wsparciu UO UKSW to główny cel umowy zawartej pomiędzy naszą Uczelnią a Gminą Gozdowo.

Porozumienie podpisali ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW oraz wójt Dariusz Kalkowski.

W spotkaniu uczestniczyli także dr Kazimierz Szałata, kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie Anna Szpakowicz, dyrektor Terapii Zajęciowej Magdalena Nawrocka, oraz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie ks. Waldemar Dziewulski.

Wsparcie przy tworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gozdowie wpisuje się w jeden ze strategicznych celów działalności UKSW jakim jest społeczna odpowiedzialność i kształtowanie postaw obywatelskich.

Współpraca obejmie szeroką działalność edukacyjną, społeczną, kulturalną i artystyczną ukierunkowaną na osoby starsze. Wedle zapisów umowy Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie będzie formą aktywizacji i rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych. Cele te będą realizowane poprzez m.in. poprzez prowadzenie otwartych zajęć dokształcających z zakresu nauki, kultury i sztuki. Uniwersytet będzie także promował rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej a także kwestie związane ze zdrowym stylem życia i ochroną zdrowia.

Na zdjęciu od lewej dr Kazimierz Szałata, Magdalena Nawrocka, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Dariusz Kalkowski, Anna Szpakowicz, ks. Waldemar Dziewulski

Według porozumienia współpraca obu podmiotów obejmie także aktywizację starszych mieszkańców gminy i propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego. Wspólnie podejmowane będą działania zmierzające do nawiązania i zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami regionu, zwłaszcza seniorami i młodzieżą. Prowadzone i wspierane będą różnorodne formy aktywności intelektualnej i fizycznej adekwatnej do wieku i zainteresowań uczestników.

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie istnieje od grudnia 2009 r. Celem UO jest prowadzenie kształcenia otwartego, stwarzającego osobom dorosłym warunki do doskonalenia i uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji ogólnych i zawodowych.

26 października 2023