Przejdź do treści

Rektor UKSW na seminarium polsko-ukraińskim

Zacieśnienie współpracy w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ale także perspektywy wspólnego zaangażowania w sprawy studentów i systemu szkolnictwa wyższego były tematem spotkania rektorów największych uczelni polskich i ukraińskich.

Spotkanie odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

– UKSW współpracuje z uczelniami ukraińskimi od wielu lat, dla przykładu jest to Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki w Łucku. W ostatnich czasach ta współpraca przeniosła się z gruntu badawczo-dydaktycznego na pomoc humanitarną, co jest oczywiste. Należy jednak patrzeć w przyszłość ufając, że wojna w końcu się zakończy. Dlatego tak ważne są spotkania, dyskusje i dalsze działania na rzecz społeczności ukraińskiej w Polsce – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

Seminarium Rektorów odbywało się w ramach projektu ministra edukacji i nauki „Polsko-Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, realizowanego przez Politechnikę Warszawską. Projekt wspiera Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacja Rektorów Polskich. Patronat nad projektem objęło także Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

– Ukraina musi zostać odbudowana. Przez wojnę, działalność ukraińskich podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki jest zaburzona, dlatego otworzyliśmy mury UKSW dla studentów i doktorantów z Ukrainy. Pamiętamy jednak, że absolwenci będą musieli wrócić do swojego kraju, bo ich kraj będzie ich bardzo potrzebował. Rektorzy uczelni z Ukrainy bardzo podkreślali, że to wsparcie jest niezbędne, ale również, że liczą na powrót studentów do auli akademickich – zaznaczył Rektor UKSW po spotkaniu z ukraińskimi rektorami.

Spotkanie rektorów uświetniła uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa nestorowi współczesnego systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, prof. dr. hab. Jerzemu Woźnickiemu, byłemu rektorowi Politechniki Warszawskiej i przewodniczącemu KRASP. Profesor został doktorem honorowym Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury. 

Polsko-Ukraińskie Seminarium Rektorów na KUL Fot. Tomasz Koryszko/KUL
18 listopada 2022