Przejdź do treści

Rozmowy kwalifikacyjne na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym

Rozmowy dla kandydatów na studia na kierunku teologia odbędą się na kampusie przy ul. Dewajtis 5, sala 42 (Stary Gmach, parter).

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia będzie składała się z trzech części:
1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na kierunku
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań)
3) Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

PISMO ŚWIĘTE

 1. Biblia księgą życia.
 2. Przekłady Biblii i podział ksiąg.
 3. Człowiek obrazem Stwórcy (biblijne opisy stworzenia człowieka – podstawowe różnice).
 4. Pismo Święte i Tradycja.
 5. Biblijne wzorce wiary (Abraham, Hiob…)
 6. Obrazy Jezusa w Ewangeliach.
 7. Nauczanie Jezusa w przypowieściach (przedstaw na wybranych przykładach).
 8. Objawienie Boże a objawienia prywatne.
 9. Przekazywanie Objawienia Bożego (rola Nauczycielskiego Urzędu Kościoła).
 10. Biblia w Internecie. „Portale wiary”.

WIARA (KATECHIZM)

 1. Wiara i rozum (Fides et ratio – encyklika św. Jana Pawła II)
 2. Wierzę w Kościół – jeden, święty, powszechny, apostolski.
 3. Istnienie świata duchowego – aniołowie.
 4. „Bądźcie doskonali” – wiara, nadzieja i miłość w życiu chrześcijanina.
 5. Maryja wzorem wiary Kościoła – dogmaty maryjne (Bogurodzica, Niepokalane Poczęcie, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).
 6. Obrona wiary wobec współczesnych zagrożeń (wyjaśnij pojęcia: herezja, apostazja, schizma (przykładowe teksty – 1J 5,4b; Ef 6,16; Rz 16, 17-18; Ga 5,1; Ef 5,5-6a)
 7. Odkupieńcza śmierć Chrystusa.
 8. Sakramenty Kościoła (wymień i krótko scharakteryzuj istotę każdego z nich).
 9. Wierzę w Ducha Świętego – rola Ducha Świętego w życiu Kościoła.
 10. Rok Liturgiczny w Kościele katolickim (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, okres zwykły). Dokonaj krótkiej charakterystyki każdego z nich.

HISTORIA KOŚCIOŁA

 1. Etapy powstawania Kościoła (nauczanie Jezusa, powołanie Apostołów, prymat Piotra, pierwsze gminy chrześcijańskie).
 2. Schizma wschodnia (Prawosławie).
 3. Schizma zachodnia (Protestantyzm).
 4. Nowe ruchy i wspólnoty religijne w Kościele.
 5. Misje w Kościele.
 6. Rola Kościoła we współczesnym świecie na podstawie Konstytucji II Soboru Watykańskiego o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
 7. Czym jest nowa ewangelizacja?
 8. Na straży wiary narodu polskiego – Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński.
 9. Święty Jan Paweł II i Jego wkład w Światowe Dni Młodych.
 10. Święty Jan Paweł II – pielgrzymki do Polski (scharakteryzuj jedną z nich).

MORALNOŚĆ KATOLICKA (CHRZEŚCIJAŃSKA)

 1. Bóg wychowuje do dojrzałej wiary – Dekalog.
 2. Wyjaśnij znaczenie prymatu mieć nad być na podstawie Listu do Młodych św. Jana Pawła
  II.
 3. Chrystus kształtuje nasze sumienia (czym jest sumienie; decyzje zgodne z sumieniem, formacja sumienia).
 4. Modlitwa w życiu chrześcijanina – formy i rodzaje modlitwy.
 5. Chrześcijański sposób świętowania niedzieli (List Apostolski Jana Pawła II Dies Domini)
 6. Troska o ludzkie życie (ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci).
 7. Miejsce i zadania świeckich w Kościele.
 8. Co wiesz o swoim Patronie i w czym jest dla Ciebie inspiracją?
 9. Chrześcijańska postawa wobec bliźniego (przykazanie miłości).
29 czerwca 2023
Autor: Agnieszka Iwaszkiewicz